Ан­дрій Ко­бо­лєв: «Спо­ді­ва­ю­ся, Но­вий рік бу­де­мо зу­стрі­ча­ти, а не пра­цю­ва­ти»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ал­ла ЄРЬО­МЕН­КО

19 гру­дня DT.UA за­пи­та­ло го­ло­ву прав­лі­н­ня НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» Ан­дрія Ко­бо­лє­ва: чи не по­вто­ри­ться сце­на­рій гру­дня 2008-го — сі­чня 2009 р., ко­ли че­рез не­по­ро­зу­мі­н­ня і не­під­пи­са­н­ня кон­тра­ктів із «На­фто­га­зом» ро­сій­ський «Газ­пром» при­пи­нив спо­ча­тку по­став­ки га­зу для спо­жи­ва­чів Укра­ї­ни, а по­тім ледь не за­мо­ро­зив по­ло­ви­ну Єв­ро­пи? За­раз «Газ­пром» про­во­кує по­ді­бну си­ту­а­цію. То чо­го нам очі­ку­ва­ти?

Ан­дрій Ко­бо­лєв від­по­вів, що та­ких ва­рі­ан­тів, як у 2006-му і сі­чні 2009-го, не пе­ре­дба­ча­є­ться. При цьо­му він за­зна­чив, що си­ту­а­ції 2006го і 2009 р. бу­ли схо­жі. «Я аж ні­як не при­хиль­ник «Газ­про­му», але вва­жаю, що пев­ною мі­рою ті си­ту­а­ції бу­ли спро­во­ко­ва­ні й укра­їн­ською сто­ро­ною… Сьо­го­дні по­ді­бних під­став ми не да­є­мо. Так що на Но­вий рік бу­де­мо свя­тку­ва­ти, а не пра­цю­ва­ти, як у 2006-му і 2009 р.», — до­дав Ко­бо­лєв.

За остан­ні­ми да­ни­ми «Укр­транс­га­зу», у під­зем­них схо­ви­щах зна­хо­ди­ться близь­ко 15 млрд ку­бо­ме­трів при­ро­дно­го га­зу.

«На­фто­газ» не за­ку­по­вує газ у ро­сій­сько­го «Газ­про­му» більш як три ро­ки.

На­га­даю, що в по­не­ді­лок на зу­стрі­чі із

По­сол США у ФРН за­кли­кав Бер­лін від­мо­ви­ти­ся від бу­дів­ни­цтва «Пів­ні­чно­го по­то­ку-2»

По­сол США в Ні­меч­чи­ні Ри­чард Гре­нелл звер­нув­ся до уря­ду ФРН із за­кли­ком від­мо­ви­ти­ся від бу­дів­ни­цтва ро­сій­сько­го га­зо­про­во­ду «Пів­ні­чний по­тік-2».

По­сол вва­жає, що цей про­ект є «без­це­ре­мон­ною спро­бою ро­сій­сько­го уря­ду по­си­ли­ти уду­ше­н­ня єв­ро­пей­ських со­ю­зни­ків і пар­тне­рів що­до енер­го­по­ста­ча­н­ня», на­пи­сав­ши про це у сво­є­му ав­тор­сько­му стов­пчи­ку для га­зе­ти Rheinische Post, опу­блі­ко­ва­но­му в че­твер, 20 гру­дня, по­ві­дом­ляє Deutsche Welle.

Ні­меч­чи­на на­дає під­трим­ку Крем­лю то­ді, як він «про­дов­жує свою кам­па­нію з під­ри­ву су­ве­ре­ні­те­ту й те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни», до­дав по­сол.

Гре­нелл та­кож за­явив, що бу­дів­ни­цтво га­зо­про­во­ду по­слу­жить по­си­лен­ню ро­сій­сько­го впли­ву на Єв­ро­пу, а отри­ма­ні від екс­пор­ту га­зу мі­льяр­ди єв­ро Кремль спря­мує на де­ста­бі­лі­зу­ю­чу зов­ні­шню по­лі­ти­ку й під­трим­ку на схі­дно­му флан­зі НАТО сво­єї по­ве­дін­ки, в якій зро­стає агре­сив­ність». (Чи­тай­те та­кож: «На Пів­ні­чний по­тік-2» ви­ді­ли­ли вже 6 млрд єв­ро».)

17 гру­дня мі­ністр економіки ФРН Пе­тер прем’єром Грой­сма­ном ві­це-пре­зи­дент Єв­ро­ко­мі­сії Ма­рош Ше­фчо­вич уко­тре за­явив, що роль Укра­ї­ни як тран­зи­тної кра­ї­ни за­ли­ша­є­ться стра­те­гі­чною для Єв­ро­со­ю­зу, який, сво­єю чер­гою, за­кли­кає Ки­їв про­дов­жу­ва­ти ре­фор­ми, зокре­ма, за­вер­ши­ти ан­бан­длінг в еле­ктро­енер­ге­ти­чно­му й га­зо­во­му се­кто­рах.

«Ва­жли­во, щоб три­сто­рон­ні га­зо­ві пе­ре­го­во­ри (Укра­ї­на—єс—рф) від­но­ви­ли­ся в сі­чні на по­лі­ти­чно­му рів­ні», — на­пи­сав він у сво­є­му Twitter за під­сум­ка­ми зу­стрі­чі з прем’єр-мі­ні­стром Во­ло­ди­ми­ром Грой­сма­ном за уча­сті го­ло­ви прав­лі­н­ня НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» Ан­дрія Ко­бо­лє­ва, яка від­бу­ла­ся в по­не­ді­лок у Брюс­се­лі.

М.ше­фчо­вич та­кож при­ві­тав про­грес Укра­ї­ни у ство­рен­ні Фон­ду енер­го­ефе­ктив­но­сті. «По­тен­ці­ал Укра­ї­ни в сфе­рі енер­го­ефе­ктив­но­сті ве­ли­че­зний: якщо її під­ви­щи­ти до се­ре­дньо­го рів­ня по ЄС, то еко­но­мія до­рів­ню­ва­ла б спо­жи­ван­ню енер­гії в Іспа­нії про­тя­гом усьо­го ро­ку», — на­го­ло­сив ві­це-пре­зи­дент ЄК.

На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня М.ше­фчо­вич по­ві­до­мив, що за­про­сив Укра­ї­ну й Ро­сію до Брюс­се­ля про­ве­сти в сі­чні на­сту­пний ра­унд три­сто­рон­ніх пе­ре­го­во­рів що­до га­зу на по­лі­ти­чно­му рів­ні. Він та­кож очі­кує уча­сті в цих пе­ре­го­во­рах «На­фто­га­зу» й «Газ­про­му». Аль­тмайер за­явив, що Ні­меч­чи­на не зби­ра­є­ться від­гу­ку­ва­ти­ся на за­кли­ки США, Укра­ї­ни й ін­ших кра­їн Єв­ро­пи від­мо­ви­ти­ся від бу­дів­ни­цтва га­зо­про­во­ду «Пів­ні­чний по­тік-2». У Бер­лі­ні вва­жа­ють, що цей про­ект мо­же бу­ти ре­а­лі­зо­ва­но при до­три­ман­ні клю­чо­вих ін­те­ре­сів Укра­ї­ни.

13 гру­дня Єв­ро­пей­ський пар­ла­мент ви­сту­пив з осу­дом бу­дів­ни­цтва ро­сій­сько­го га­зо­про­во­ду «Пів­ні­чний по­тік-2», що йде в об­хід Укра­ї­ни. У ре­зо­лю­ції цей га­зо­про­від оха­ра­кте­ри­зо­ва­но як по­лі­ти­чний про­ект, що ство­рює за­гро­зу єв­ро­пей­ській енер­ге­ти­чній без­пе­ці.

На­га­да­є­мо, ра­ні­ше Па­ла­та пред­став­ни­ків Кон­гре­су США прийня­ла ре­зо­лю­цію, спря­мо­ва­ну про­ти «Пів­ні­чно­го по­то­ку-2». У ре­зо­лю­ції про­ти за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва ро­сій­сько­го га­зо­про­во­ду кон­гре­сме­ни зно­ву на­стій­но за­про­по­ну­ва­ли уря­дам єв­ро­пей­ських дер­жав від­мо­ви­ти­ся від «Пів­ні­чно­го по­то­ку-2». Крім цьо­го, Па­ла­та під­три­ма­ла за­про­ва­дже­н­ня сан­кцій про­ти га­зо­про­во­ду згі­дно з ч. 232 «За­ко­ну про про­ти­дію про­тив­ни­кам Аме­ри­ки шля­хом сан­кцій».

За ма­те­рі­а­ла­ми Deutsche Welle (ро­сій­ська ре­да­кція)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.