Трамп: США не бу­дуть сві­то­вим жан­дар­мом

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

Пре­зи­дент США До­нальд Трамп за­явив, що США не ма­ють на­мі­ру ви­ко­ну­ва­ти роль «сві­то­во­го жан­дар­ма» і від­по­від­а­ти за вре­гу­лю­ва­н­ня всіх кон­флі­ктів на пла­не­ті, пе­ре­дає NBC.

У хо­ді зу­стрі­чі з аме­ри­кан­ськи­ми вій­сько­ви­ми в Іра­ку в се­ре­ду, 26 гру­дня, Трамп ска­зав, що США не ма­ють бо­ро­ти­ся за ко­жну на­цію на Зем­лі, осо­бли­во, за тих, хто не ба­жає за це «пла­ти­ти».

«США біль­ше не мо­жуть бу­ти сві­то­вим жан­дар­мом (по­лі­цей­ським). Не­спра­ве­дли­во, що цей тя­гар пов­ні­стю ле­жить на Спо­лу­че­них Шта­тах», — за­зна­чив аме­ри­кан­ський пре­зи­дент.

Трамп та­кож ви­сло­вив упев­не­ність, що йо­го рі­ше­н­ня про ви­ве­де­н­ня військ із Си­рії є пра­виль­ним, до­дав­ши, що не має на­мі­ру від ньо­го від­мов­ля­ти­ся.

«Ві­сім ро­ків то­му ми ого­ло­си­ли, що спря­мо­ву­є­мо ту­ди вій­сько­вих на три мі­ся­ці, але так і за­ли­ши­ли­ся там. А те­пер ми ро­би­мо пра­виль­ну річ і до­ве­де­мо це до кін­ця», — до­дав пре­зи­дент США.

За йо­го сло­ва­ми, пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни Р.ер­до­ган по­обі­цяв йо­му взя­ти на се­бе лі­кві­да­цію бо­йо­ви­ків те­ро­ри­сти­чно­го угру­по­ва­н­ня «Іслам­ська дер­жа­ва», які за­ли­ши­ли­ся в Си­рії.

На тлі рі­ше­н­ня Трам­па про ви­ве­де­н­ня військ із Си­рії мі­ністр обо­ро­ни США Д. Мет­тіс ого­ло­сив про свою від­став­ку. Гла­ва Пен­та­го­на має на­мір за­ли­ши­ти свій пост 28 лю­то­го, щоб за цей час пре­зи­дент зміг під­шу­ка­ти йо­му за­мі­ну. Бри­та­нія, Фран­ція, Ні­меч­чи­на та Да­нія — клю­чо­ві со­ю­зни­ки США в ко­а­лі­ції про­ти «Іслам­ської дер­жа­ви» — роз­кри­ти­ку­ва­ли рі­ше­н­ня Трам­па, ука­зав­ши на не­без­пе­ку ре­ор­га­ні­за­ції те­ро­ри­сти­чних осе­ред­ків у Си­рії.

Пре­зи­дент Ро­сії В.пу­тін на­звав рі­ше­н­ня Трам­па про ви­ве­де­н­ня військ із Си­рії «пра­виль­ним», а Ту­реч­чи­на пе­ре­ки­ну­ла до­да­тко­ві вій­ська на си­рій­ський кор­дон.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.