Еко­но­мі­чні очі­ку­ва­н­ня укра­їн­сько­го бі­зне­су на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Окса­на КУЗЯКІВ, Упо­віль­не­н­ня пі­сля при­ско­ре­н­ня

Яким рік, що ми­нає, був для еко­но­мі­ки, з яки­ми пе­ре­шко­да­ми зі­тну­ли­ся під­при­єм­ства у сво­їй ді­яль­но­сті, що бу­ло до­бре, а що по­га­но в ді­ло­во­му се­ре­до­ви­щі, які пла­ни та очі­ку­ва­н­ня на май­бу­тній рік — це тра­ди­цій­ні пи­та­н­ня, яки­ми що­ро­ку на­пе­ре­до­дні но­во­рі­чних свят ці­ка­ви­ться екс­пер­тна спіль­но­та та всі, ко­му не бай­ду­жа си­ту­а­ція в Укра­ї­ні.

2019-й — рік ви­бо­рів пре­зи­ден­та та де­пу­та­тів Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни, тож ана­ліз еко­но­мі­чних очі­ку­вань укра­їн­сько­го бі­зне­су на рік пре­зи­дент­ських і пар­ла­мент­ських ви­бо­рів є ва­жли­вим не тіль­ки з еко­но­мі­чної, а й із по­лі­ти­чної то­чки зо­ру. В цій стат­ті ми ви­ко­ри­ста­ли ре­зуль­та­ти що­квар­таль­но­го опи­ту­ва­н­ня ке­рів­ни­ків 300 про­ми­сло­вих під­при­ємств «Ді­ло­ва дум­ка» Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­чних до­слі­джень та по­лі­ти­чних кон­суль­та­цій. Ми по­ка­же­мо істо­ри­чну ди­на­мі­ку ко­ро­тко- й дов­го­стро­ко­вих очі­ку­вань бі­зне­су та впер­ше в укра­їн­сько­му ви­дан­ні опри­лю­дни­мо ана­ліз се­зон­но очи­ще­них трен­дів, по­бу­до­ва­них на да­них 20 ро­ків спо­сте­ре­жень.

Не­стій­ке зро­ста­н­ня в очі­ку­ван­ні ви­бо­рів

2018 р. був не­про­стим для укра­їн­ської еко­но­мі­ки. Сві­жі зві­ти Держ­ста­ту свід­чать, що еко­но­мі­чна актив­ність зро­стає ду­же по­віль­но. Про­ми­сло­ве ви­ро­бни­цтво за сі­чень—жов­тень 2018-го по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го ро­ку збіль­ши­ло­ся ли­ше на 1,8%. Це кра­ще, ніж бу­ло рік то­му, ко­ли зро­ста­н­ня ста­но­ви­ло тіль­ки 0,4%, але це гір­ше про­гно­зів по­ча­тку 2018-го. При­чи­на — гір­ші тем­пи зро­ста­н­ня пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті вна­слі­док ці­ло­го ком­пле­ксу про­блем, вклю­ча­ю­чи ло­гі­сти­чні тру­дно­щі, що ви­ни­кли че­рез бло­ка­ду пор­тів в Азов­сько­му ба­сей­ні. Більш то­го, трен­ди еко­но­мі­чної актив­но­сті, по­бу­до­ва­ні на ре­зуль­та­тах опи­ту­ва­н­ня ке­рів­ни­ків під­при­ємств, свід­чать про не­стій­кість цьо­го зро­ста­н­ня. Втім, істо­ри­чні ре­зуль­та­ти на­ших до­слі­джень по­ка­зу­ють, що укра­їн­ський бі­знес тра­ди­цій­но обе­ре­жний у сво­їх пла­нах у ро­ки мо­жли­вих по­лі­ти­чних змін. Однак є ба­га­то тен­ден­цій, які свід­чать, що, по­при зов­ні­шні не­еко­но­мі­чні фа­кто­ри, бі­знес опти­мі­сти­чно ди­ви­ться у май­бу­тнє.

Ана­ліз тен­ден­цій, по­бу­до­ва­них на осно­ві се­зон­но очи­ще­но­го ін­де­ксу змін об­ся­гів ви­ро­бни­цтва та ін­де­ксу очі­ку­ва­них змін об­ся­гів ви­ро­бни­цтва, свід­чить про упо­віль­не­н­ня тем­пів зро­ста­н­ня в дру­гій по­ло­ви­ні 2018 р. (див. рис. 1 на 8-й стор.). Ре­зуль­та­ти двох остан­ніх за­мі­рів ді­ло­вої дум­ки в 2018-му (в ли­пні та жов­тні) при пе­ре­ве­ден­ні в се­зон­но очи­ще­ний тренд зно­ву де­мон­стру­ють упо­віль­не­н­ня. В аб­со­лю­тних по­ка­зни­ках си­ту­а­ція ви­гля­дає кра­ще.

Так, у жов­тні 2018 р. час­тка опи­та­них, які вка­за­ли, що об­ся­ги ви­ро­бни­цтва зро­сли, ста­но­вить 31,6%, і 12,8% опи­та­них за­зна­чи­ли, що об­ся­ги ви­ро­бни­цтва ско­ро­ти­ли­ся по­рів­ня­но з по­пе­ре­днім квар­та­лом. Від­по­від­ні по­ка­зни­ки для жов­тня 2017-го ста­нов­лять 29,9 і 20,5%. Якщо по­рів­ня­ти ба­ланс, тоб­то рі­зни­цю між по­зи­тив­ни­ми та не­га­тив­ни­ми оцін­ка­ми, то по­ка­зник для жов­тня 2018 р. (+18,8%) кра­щий, ніж для жов­тня 2017-го (9,4%).

Ана­ліз тен­ден­ції, по­бу­до­ва­ної на очі­ку­ва­н­нях, та­кож свід­чить про упо­віль­не­н­ня тем­пів зро­ста­н­ня з ті­єю ли­ше від­мін­ні­стю, що тренд очі­ку­вань має тіль­ки одну по­во­ро­тну то­чку. Тен­ден­ція до зро­ста­н­ня спо­сте­рі­га­ла­ся з кін­ця 2014-го й до­ся­гла сво­го пі­ку в лю­то­му 2018 р., да­лі — упо­віль­не­н­ня. Ана­ліз аб­со­лю­тних по­ка­зни­ків у ви­пад­ку очі­ку­вань, на від­мі­ну від оцін­ки ми­ну­лих змін, та­кож свід­чить про упо­віль­не­н­ня зро­ста­н­ня. По­рів­ня­є­мо: в жов­тні 2017 р. 34,9% опи­та­них очі­ку­ва­ли збіль­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва на­сту­пно­го квар­та­лу й 15,1% ре­спон­ден­тів пла­ну­ва­ли змен­ши­ти ви­пуск, а в жов­тні 2018-го ці час­тки ста­нов­лять 27,8 і 12,2% від­по­від­но. Ба­лан­со­вий по­ка­зник (рі­зни­ця між час­тка­ми «опти­мі­стів» і «пе­си­мі­стів») для жов­тня 2018 р. до­рів­нює +15,6%, це мен­ше за по­ка­зник для жов­тня 2017-го +19,8%.

Та­ким чи­ном, ці тен­ден­ції, що ба­зу­ю­ться на ко­ро­тко­стро­ко­вих про­гно­зах, свід­чать про не­ста­лість, — тен­ден­ція до зро­ста­н­ня ду­же кри­хка, якщо так мо­жна ска­за­ти про ста­ти­сти­чний тренд. Да­лі роз­гля­не­мо тен­ден­ції, які ви­ма­лю­ва­ли­ся на осно­ві оці­нок фі­нан­со­во-еко­но­мі­чної си­ту­а­ції на під­при­єм­стві на мо­мент про­ве­де­н­ня опи­ту­вань і про­гно­зів що­до змін еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті під­при­єм­ства в ше­сти­мі­ся­чній пер­спе­кти­ві та пер­спе­кти­ві двох ро­ків.

Фі­нан­со­во-еко­но­мі­чна си­ту­а­ція по­кра­щи­ла­ся

До по­зи­тив­них тен­ден­цій 2018 ро­ку від­но­си­мо по­лі­пше­н­ня оці­нок фі­нан­со­во-еко­но­мі­чної си­ту­а­ції на під­при­єм­стві, зокре­ма цьо­го ро­ку ке­рів­ни­ки під­при­ємств більш за­до­во­ле­ні ре­зуль­та­та­ми ро­бо­ти під­при­єм­ства, ніж в остан­ні п’ять ро­ків. Так, у жов­тні 2018 р. по­рів­ня­но з ли­пнем 2018-го час­тка опи­та­них, які по­зи­тив­но оці­ни­ли фі­нан­со­во-еко­но­мі­чну си­ту­а­цію на під­при­єм­стві, зро­сла з 13,7 до 20,6%, а час­тка тих, хто не­га­тив­но оці­нив фі­нан­со­во-еко­но­мі­чне ста­но­ви­ще на під­при­єм­стві, нав­па­ки, змен­ши­ла­ся з 24,74% в ли­пні до 14,6% у жов­тні. Якщо по­рів­ня­ти ба­ланс, тоб­то рі­зни­цю між по­зи­тив­ни­ми та не­га­тив­ни­ми оцін­ка­ми, то він збіль­шив­ся з -11% у ли­пні до +5,9% у жов­тні 2018-го. За­зна­чи­мо, що цей по­ка­зник на­був до­да­тно­го зна­че­н­ня впер­ше за остан­ні п’ять ро­ків, що є без­умов­ним по­зи­ти­вом. Ана­ліз се­зон­но очи­ще­но­го Ін­де­ксу оцін­ки по­то­чної фі­нан­со­во-еко­но­мі­чної си­ту­а­ції на під­при­єм­стві та­кож вка­зує на по­зи­тив­ні змі­ни ді­ло­вої актив­но­сті в се­кто­рі про­ми­сло­во­сті. Зокре­ма, з лю­то­го 2015 р. спо­сте­рі­га­є­ться тен­ден­ція по­лі­пше­н­ня оцін­ки фі­нан­со­во-еко­но­мі­чної си­ту­а­ції на під­при­єм­ствах. Хо­ча, стро­го ка­жу­чи, це змен­ше­н­ня тем­пів по­гір­ше­н­ня та­кої оцін­ки, однак тен­ден­ція без­умов­но по­зи­тив­на.

Очі­ку­ва­ні змі­ни ді­ло­вої актив­но­сті під­при­ємств у пер­спе­кти­ві пів­ро­ку

На від­мі­ну від тен­ден­ції, по­бу­до­ва­ної на три­мі­ся­чних про­гно­зах, тен­ден­ція, що ба­зу­є­ться на пів­рі­чних очі­ку­ва­н­нях, з ли­пня 2016 р. ли­ше по­лі­пшу­є­ться. Хо­ча в аб­со­лю­тно­му ви­мі­рі, так са­мо як і ви­ро­бни­чі очі­ку­ва­н­ня, очі­ку­ва­н­ня що­до змін фі­нан­со­во-еко­но­мі­чної си­ту­а­ції ста­ють більш обе­ре­жни­ми. Так, час­тка «опти­мі­стів» ско­ро­ти­ла­ся з 40,6 до 31,1%, а час­тка «пе­си­мі­стів», нав­па­ки, зро­сла з 3,7 до 7,4% у жов­тні 2018-го по­рів­ня­но з ли­пнем то­го ж ро­ку. У ре­зуль­та­ті зна­че­н­ня ба­лан­со­во­го по­ка­зни­ка — ін­де­ксу очі­ку­ва­них змін фі­нан­со­во-еко­но­мі­чної си­ту­а­ції — змен­ши­ло­ся з 0,39 до 0,24 від­по­від­но.

Ді­ло­ва актив­ність че­рез два ро­ки: пла­ни за­ле­жать від роз­мі­ру під­при­єм­ства

У дов­го­стро­ко­вих очі­ку­ва­н­нях та­кож опти­мі­сти­чні про­гно­зи до­мі­ну­ють над пе­си­мі­сти­чни­ми, хо­ча рі­зни­ця між ни­ми різ­ко змен­ши­лась у жов­тні 2018 р. Упер­ше пи­та­н­ня про пер­спе­кти­ви ді­ло­вої актив­но­сті за два ро­ки ми по­ста­ви­ли в жов­тні 2017-го, то­ді 37,3% опи­та­них пла­ну­ва­ли роз­ши­ри­ти ді­ло­ву актив­ність у пер­спе­кти­ві двох ро­ків, і ли­ше 6,8% про­гно­зу­ва­ли змен­ши­ти її. Ба­лан­со­вий по­ка­зник ста­но­вив +30,5%. Да­лі про­тя­гом 2018 р. зна­че­н­ня цьо­го по­ка­зни­ка змен­шу­ва­ло­ся і в жов­тні 2018го до­ся­гло зна­че­н­ня +5,6%. Це від­бу­ло­ся в основ­но­му за ра­ху­нок сут­тє­во­го зро­ста­н­ня час­тки тих, хто про­гно­зує змен­ши­ти свою ді­ло­ву актив­ність у на­сту­пні два ро­ки. Так, 31,6% опи­та­них пла­ну­ють роз­ши­ри­ти ді­ло­ву актив­ність че­рез два ро­ки, а 26% — пла­ну­ють змен­ши­ти її (див. рис. 2).

Дов­го­стро­ко­ві очі­ку­ва­н­ня що­до ді­ло­вої актив­но­сті за­ле­жать від роз­мі­ру під­при­єм­ства. Очі­ку­ва­н­ня ве­ли­ких під­при­ємств сут­тє­во рі­зня­ться від очі­ку­вань ма­лих і се­ре­дніх. Се­ред пер­ших ли­ше 3,8% по­ві­до­ми­ли, що пла­ну­ють ско­ро­ти­ти ді­яль­ність у на­сту­пні два ро­ки, а 60,4% ке­рів­ни­ків ве­ли­ких під­при­ємств по­ві­до­ми­ли про пла­ни роз­ши­ри­ти ді­яль­ність. На­то­мість май­же тре­ти­на ма­лих і се­ре­дніх під­при­ємств очі­ку­ють змен­ше­н­ня сво­єї ді­ло­вої актив­но­сті у на­сту­пні два ро­ки (див. рис. 3). Під­су­мо­ву­ю­чи на­ве­де­ний ви­ще ана­ліз, за­зна­чи­мо, що, по­при до­мі­ну­ва­н­ня по­зи­тив­них про­гно­зів, ди­на­мі­ка са­мих трен­дів свід­чить про не­стій­кість зро­ста­н­ня.

Ді­ло­вий клі­мат: по­кра­ще­н­ня оці­нок на тлі мен­шо­го опти­мі­зму в очі­ку­ва­н­нях

Ва­жли­ва тен­ден­ція ро­ку, що ми­нає, — це по­лі­пше­н­ня оці­нок ді­ло­во­го клі­ма­ту. Са­ме так, на тлі не­ста­біль­но­сті еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня та обе­ре­жних очі­ку­вань на май­бу­тнє в 2018 р. ми за­фі­ксу­ва­ли (впер­ше за ба­га­то ро­ків) по­сту­по­ве по­кра­ще­н­ня оці­нок по­то­чно­го ста­ну ді­ло­во­го клі­ма­ту.

У свою чер­гу очі­ку­ва­н­ня змін ді­ло­во­го клі­ма­ту де­мон­стру­ють ін­шу тен­ден­цію (див. рис. 4). По­ча­ток ро­ку ха­ра­кте­ри­зу­вав­ся зро­ста­н­ням опти­мі­зму що­до по­лі­пше­н­ня ді­ло­во­го се­ре­до­ви­ща. У кві­тні 2018 р. ін­декс очі­ку­ва­них змін ді­ло­во­го се­ре­до­ви­ща збіль­шив­ся на 13 п.п. по­рів­ня­но з лю­тим 2017-го. Це від­бу­ло­ся то­ді за ра­ху­нок збіль­ше­н­ня час­тки тих, хто очі­кує по­зи­тив­них змін (з 19,7 до 25,8%), і во­дно­час змен­ше­н­ня час­тки тих, хто очі­кує по­гір­ше­н­ня ді­ло­во­го се­ре­до­ви­ща (з 12 до 7,2%). Ра­зом із цим 52,6% ке­рів­ни­ків під­при­ємств по­ві­до­ми­ли, що не очі­ку­ють змін ді­ло­во­го се­ре­до­ви­ща впро­довж на­сту­пно­го пів­річ­чя. В ли­пні 2018 р. ін­декс очі­ку­ва­них змін ді­ло­во­го се­ре­до­ви­ща пра­кти­чно не змі­нив­ся, а от уже у жов­тні йо­го зна­че­н­ня ско­ро­ти­ло­ся че­рез одно­ча­сне змен­ше­н­ня час­тки опти­мі­стів з 29,5% у ли­пні до 27,6% у жов­тні та зро­ста­н­ня час­тки пе­си­мі­стів з 8,6 до 11,8% від­по­від­но.

Та­ким чи­ном, на тлі по­кра­ще­н­ня оці­нок по­то­чно­го ста­ну ді­ло­во­го се­ре­до­ви­ща укра­їн­ський бі­знес де­що пе­си­мі­сти­чні­ше ста­ви­ться до йо­го мо­жли­вих змін у пер­шій по­ло­ви­ні 2019 р., що, ймо­вір­но, пов’яза­но з май­бу­тні­ми ви­бо­ра­ми.

Не­ви­зна­че­ність, ви­кли­ка­на ви­бо­ра­ми

Тут мо­жна го­во­ри­ти про рі­зні фа­кто­ри, що впли­ва­ють на оцін­ки та очі­ку­ва­н­ня. Зу­пи­ни­мо­ся на де­яких із них. По­лі­ти­чна не­ста­біль­ність і не­ви­зна­че­ність май­бу­тньо­го — один із та­ких фа­кто­рів. На­пе­ре­до­дні ви­бо­рів бі­знес стає більш обе­ре­жним і кон­се­рва­тив­ним у сво­їх про­гно­зах і ді­ях.

Ана­ліз істо­ри­чних да­них до­слі­дже­н­ня «Ді­ло­ва дум­ка» свід­чить, що пе­ред ви­бо­ра­ми бі­знес тра­ди­цій­но за­ймає так зва­ну ви­чі­ку­валь­ну по­зи­цію, ко­ли оцін­ки та пла­ни на май­бу­тнє ста­ють по­мір­ко­ва­ни­ми. В чи­сло­вих да­них це від­обра­жа­є­ться зро­ста­н­ням час­тки тих, хто не пла­нує ні роз­ши­ре­н­ня, ні зву­же­н­ня сво­єї ді­яль­но­сті та ні по­гір­ше­н­ня, ні по­кра­ще­н­ня се­ре­до­ви­ща. Та­ка по­ве­дін­ка бі­зне­су ви­рі­зняє всі пе­ред­ви­бор­ні пе­рі­о­ди, при­чо­му це ха­ра­ктер­но не ли­ше для Укра­ї­ни. Однак що які­сні­ші пра­ви­ла гри, ста­лі­ші ін­сти­ту­ції рин­ко­вої еко­но­мі­ки та про­гно­зо­ва­ні­ша еко­но­мі­чна по­лі­ти­ка, то мен­ший вплив мо­жли­вих змін уна­слі­док ви­бо­рів. В укра­їн­ських ре­а­лі­ях, де, за да­ни­ми на­шо­го опи­ту­ва­н­ня в 2018 р., 46,0% ке­рів­ни­ків під­при­ємств вва­жа­ють не­фор­маль­ні сто­сун­ки з пред­став­ни­ка­ми ор­га­нів вла­ди ва­жли­ви­ми або ду­же ва­жли­ви­ми для до­ся­гне­н­ня успі­ху в бі­зне­сі, сам факт мо­жли­вих пер­со­наль­них змін на вла­дно­му Олім­пі до­дає не­ви­зна­че­но­сті (див. рис. 5).

У на­ших до­слі­дже­н­нях ін­ди­ка­то­ром не­ви­зна­че­но­сті є два про­сті по­ка­зни­ки: час­тка опи­та­них, які не змо­гли спро­гно­зу­ва­ти змі­ни фі­нан­со­во-еко­но­мі­чної си­ту­а­ції на під­при­єм­стві в пів­рі­чній пер­спе­кти­ві, та час­тка опи­та­них, що не зна­ють, в яко­му на­прям­ку змі­ни­ться ді­ло­ве се­ре­до­ви­ще че­рез пів­ро­ку. За ре­зуль­та­та­ми «Ді­ло­вої дум­ки», в укра­їн­ській еко­но­мі­чній істо­рії не­ви­зна­че­ність зро­ста­ла на­пе­ре­до­дні та за­ли­ша­ла­ся ви­со­кою ще при­найм­ні квар­тал пі­сля пре­зи­дент­ських ви­бо­рів, та­кож сут­тє­ве зро­ста­н­ня не­ви­зна­че­но­сті спо­сте­рі­га­ло­ся під час еко­но­мі­чної кри­зи на­при­кін­ці 2008-го — на по­ча­тку 2009 р. На­сту­пний ви­па­док зро­ста­н­ня не­ви­зна­че­но­сті за­фі­ксо­ва­но на­при­кін­ці 2010 р. (що оче­ви­дно спри­чи­не­но еко­но­мі­чною по­лі­ти­кою уря­ду Аза­ро­ва, зга­да­є­мо «по­да­тко­вий» май­дан як ре­а­кцію на мо­жли­ве по­си­ле­н­ня по­да­тко­во­го ти­ску на ма­лий і се­ре­дній бі­знес). На­да­лі еко­но­мі­чне се­ре­до­ви­ще ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ви­со­ким рів­нем не­ви­зна­че­но­сті. По­дії осе­ні 2013 р. і подаль­ші по­дії, спри­чи­не­ні роз­гор­та­н­ням ро­сій­ської вій­сько­вої агре­сії про­ти Укра­ї­ни, ли­ше по­дов­жи­ли си­ту­а­цію не­ви­зна­че­но­сті для укра­їн­сько­го бі­зне­су. Ли­ше з се­ре­ди­ни 2016-го се­ре­до­ви­ще стає більш про­гно­зо­ва­ним, і час­тка тих, хто не мо­же ви­зна­чи­ти­ся з еко­но­мі­чною си­ту­а­ці­єю на під­при­єм­стві че­рез пів­ро­ку, по­сту­по­во змен­шу­є­ться. Та­ка тен­ден­ція три­ва­ла до ли­пня 2018 р. А вже за ре­зуль­та­та­ми опи­ту­вань ли­пня та жов­тня 2018-го час­тка тих, хто не зміг ви­зна­чи­ти­ся ні що­до еко­но­мі­чної си­ту­а­ції на під­при­єм­стві, ні що­до змін бі­знес-клі­ма­ту че­рез пів­ро­ку, збіль­шу­є­ться. Хо­ча оби­два по­ка­зни­ки ще на­ба­га­то ниж­чі, ніж у 2010– 2017 рр. Зокре­ма, час­тка ке­рів­ни­ків під­при­ємств, які не змо­гли да­ти про­гноз на на­сту­пні шість мі­ся­ців що­до фі­нан­со­во­еко­но­мі­чної си­ту­а­ції на під­при­єм­стві, в жов­тні ста­но­ви­ла 15,3%, у ли­пні — 15,9, збіль­шив­шись із 12,7% у кві­тні 2018-го. Для по­рів­ня­н­ня, в жов­тні 2015 р. 32,7% опи­та­них не мо­гли зро­би­ти про­гноз на шість мі­ся­ців.

Пе­ре­шко­ди зро­стан­ню ви­ро­бни­цтва

З яки­ми пе­ре­шко­да­ми сти­кав­ся укра­їн­ський бі­знес у 2018 р. та як змі­ню­ю­ться став­ле­н­ня й оцін­ка пе­ре­шкод ді­яль­но­сті, — ва­жли­ві пи­та­н­ня для ро­зу­мі­н­ня еко­но­мі­чних тен­ден­цій ни­ні­шньо­го ро­ку. За ре­зуль­та­та­ми опи­ту­ва­н­ня у жов­тні 2018-го на пер­шо­му мі­сці в спи­ску пе­ре­шкод зро­стан­ню ви­ро­бни­цтва був низь­кий по­пит. Ця пе­ре­шко­да по­сі­дає чіль­не мі­сце в рей­тин­гу остан­ній де­ся­ток ро­ків, іно­ді мі­ня­ю­чись мі­сця­ми з та­кою про­бле­мою, як брак лі­кві­дно­сті. За­зна­чи­мо, що час­тка ке­рів­ни­ків під­при­ємств, для яких низь­кий по­пит є пе­ре­шко­дою, збіль­ши­ла­ся в жов­тні до 57,6% з 53,9% у ли­пні 2018 р. На дру­го­му мі­сці у рей­тин­гу пе­ре­шкод про­бле­ми лі­кві­дно­сті. Хо­ча час­тка опи­та­них, які за­зна­чи­ли про­бле­му лі­кві­дно­сті пе­ре­шко­дою зро­стан­ню ви­ро­бни­цтва на сво­є­му під­при­єм­стві, змен­ши­ла­ся з 60,5% у ли­пні до 49,0% у жов­тні 2018 р. Тре­тьою пе­ре­шко­дою за­ли­ша­є­ться ви­со­кий кон­ку­рен­тний тиск, йо­го ва­жли­вість для опи­та­них у жов­тні май­же не змі­ни­ла­ся по­рів­ня­но з ли­пнем і ста­но­ви­ла 42,7%. Че­твер­те мі­сце у рей­тин­гу по­сі­дає не­спри­я­тли­вий ре­гу­ля­тор­ний клі­мат (36,1%). П’яте та шо­сте мі­сця у рей­тин­гу — за пе­ре­шко­да­ми брак ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків (33,3%) і не­ста­ча си­ро­ви­ни (31,3%), від­по­від­но. Най­менш ва­го­ми­ми для під­при­ємств у жов­тні 2018 р. бу­ли про­бле­ми з енер­го­по­ста­ча­н­ням (7,3%) і до­сту­пність кре­ди­тів (5,9%).

Де­фі­цит ква­лі­фі­ко­ва­них ка­дрів: про­бле­ма з май­бу­тнім

Про­бле­ма, про яку вар­то го­во­ри­ти за ре­зуль­та­та­ми 2018 р., — си­ту­а­ція з ка­дра­ми (див. рис. 6). У на­шо­му до­слі­джен­ні є кіль­ка по­ка­зни­ків, які ха­ра­кте­ри­зу­ють ри­нок пра­ці. Ми за­пи­ту­є­мо у ке­рів­ни­ків про­ми­сло­вих під­при­ємств про те, на­скіль­ки важ­ко зна­йти ква­лі­фі­ко­ва­них і не­ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків, а та­кож про­си­мо оці­ни­ти, на­скіль­ки брак пра­ців­ни­ків пе­ре­шко­джає ве­ден­ню бі­зне­су по­рів­ня­но з ін­ши­ми фа­кто­ра­ми. В рей­тин­гу пе­ре­шкод брак ква­лі­фі­ко­ва­них ка­дрів за ре­зуль­та­та­ми опи­ту­ва­н­ня жов­тня 2018 р. по­сів п’яту схо­дин­ку. Ко­жен тре­тій з опи­та­них вва­жає, що це пе­ре­шко­да зро­стан­ню ви­ро­бни­цтва на під­при­єм­стві. Ва­жли­вість цьо­го по­ка­зни­ка стрім­ко зро­стає з лю­то­го 2017-го. На дум­ку опи­та­них ке­рів­ни­ків під­при­ємств, існу­ють сут­тє­ві тру­дно­щі з по­шу­ком як ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків, так і не­ква­лі­фі­ко­ва­них. Тра­ди­цій­но зна­йти ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків важ­че, ніж не­ква­лі­фі­ко­ва­них. Ін­декс тру­дно­щів при по­шу­ку ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків у жов­тні 2018 р. ста­но­вить 0,52, ін­декс тру­дно­щів по­шу­ку не­ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків до­рів­нює 0,37 по шка­лі від -1 (лег­ко) до +1 (важ­ко).

Опи­са­ні ви­ще тен­ден­ції ха­ра­ктер­ні для під­при­ємств усіх роз­мі­рів, що свід­чить про ду­же ве­ли­ку акту­аль­ність ці­єї про­бле­ми. Однак за­зна­чи­мо, що при­чи­ни по­ля­га­ють як у від­пли­ві ка­дрів за кор­дон (хо­ча до­сто­вір­них да­них про об­сяг та­ко­го від­пли­ву все ще не­має), так і в по­гір­шен­ні яко­сті під­го­тов­ки ка­дрів, що при­зво­дить до де­фі­ци­ту ка­дрів по­трі­бної ква­лі­фі­ка­ції. Ре­фор­ма се­ре­дньої та від­нов­ле­н­ня про­фе­сій­ної осві­ти від­по­від­но до ви­мог рин­ку — це ва­жли­ва пе­ред­умо­ва еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня в се­ре­дньо­та дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві.

Очі­ку­ва­ні ре­фор­ми в 2018 р.: змі­на прі­о­ри­те­тів

На­при­кін­ці про очі­ку­ва­ні ре­фор­ми. Рей­тинг та­ких ре­форм у 2018 р. сут­тє­во змі­нив­ся по­рів­ня­но з по­пе­ре­дні­ми ро­ка­ми (див. рис. 7). За­хо­ди, що ха­ра­кте­ри­зу­ють ство­ре­н­ня спри­я­тли­вих і рів­них умов для всіх суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, змі­сти­ли­ся в ни­жню ча­сти­ну рей­тин­гу, на­то­мість за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на під­трим­ку кон­кре­тних се­кто­рів або ви­дів ді­яль­но­сті, пе­ре­мі­сти­ли­ся до­го­ри. У 2018 р. до пер­шої де­ся­тки очі­ку­ва­них ре­форм уві­йшли як за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на ство­ре­н­ня спри­я­тли­вих умов ве­де­н­ня бі­зне­су, так і впер­ше за ба­га­то ро­ків спо­сте­ре­жень за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на дер­жав­ну під­трим­ку. Рей­тинг очо­лює по­тре­ба в подаль­шо­му змен­шен­ні єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску (43,1%), да­лі йдуть по­тре­ба ста­біль­но­сті за­ко­но­дав­чо­го по­ля, зокре­ма очі­ку­ва­н­ня три­рі­чно­го мо­ра­то­рію на змі­ни до за­ко­но­дав­чих актів, які ре­гу­лю­ють го­спо­дар­ську ді­яль­ність (39,1%). Тре­тє мі­сце по­сі­дає по­тре­ба в спро­щен­ні по­да­тко­во­го та бух­гал­тер­сько­го облі­ку (30,3%). З че­твер­то­го по шо­сте мі­сця роз­та­шу­ва­ли­ся за­хо­ди під­трим­ки, яких під­при­єм­ства очі­ку­ють із бо­ку дер­жа­ви, або під­при­єм­ствам кон­кре­тно­го се­кто­ру, або на кон­кре­тні ви­ди ді­яль­но­сті (ін­но­ва­цій­ні під­при­єм­ства, енер­го­збе­рі­га­ю­чі за­хо­ди то­що). Сьо­ме мі­сце — за пов­но­мас­шта­бним еле­ктрон­ним уря­ду­ва­н­ням (26,6%). За­без­пе­че­н­ня пов­но­го від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ — на во­сьмо­му мі­сці, пе­ре­тво­ре­н­ня по­да­тко­вої на сер­ві­сну слу­жбу — на дев’ято­му, а ство­ре­н­ня ді­є­во­го ме­ха­ні­зму ви­ко­на­н­ня за­ко­но­дав­ства по­сі­дає де­ся­те мі­сце. По­рів­ня­но з 2017 р. май­же вдві­чі змен­ши­ла­ся час­тка під­при­ємств, які очі­ку­ють на за­про­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го вря­ду­ва­н­ня; на 20 п.п. змен­ши­ла­ся час­тка тих, хто очі­кує спро­ще­н­ня по­да­тко­во­го адмі­ні­стру­ва­н­ня та бух­гал­тер­сько­го облі­ку. Ниж­че мі­сце в рей­тин­гу та мен­ша під­трим­ка у та­ко­го за­хо­ду, як за­без­пе­че­н­ня пов­но­го від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ, що свід­чить про те, що ця про­бле­ма вже ви­рі­ше­на. За­про­ва­дже­н­ня три­рі­чно­го мо­ра­то­рію на змі­ни по­сі­ло ви­ще мі­сце в рей­тин­гу (дру­ге по­рів­ня­но з тре­тім у 2017му), однак час­тка ре­спон­ден­тів, які ви­бра­ли цей за­хід, змен­ши­ла­ся на 5 п.п.

Отри­ма­ні ре­зуль­та­ти свід­чать, що для бі­зне­су за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на по­кра­ще­н­ня умов ве­де­н­ня бі­зне­су, та­кож ста­ли менш очі­ку­ва­ни­ми. На на­шу дум­ку, це свід­чить про пев­ний про­грес у цих сфе­рах, зокре­ма в де­ре­гу­ля­ції, за­про­ва­джен­ні еле­ктрон­но­го вря­ду­ва­н­ня та на­ве­ден­ні ла­ду з від­шко­ду­ва­н­ням ПДВ. Ра­зом із цим під­при­єм­ства ча­сті­ше, ніж у по­пе­ре­дні ро­ки, очі­ку­ють на дер­жав­ну під­трим­ку. Чим зу­мов­ле­на та­ка змі­на? Успі­шні­стю ре­форм, ко­ли під­при­єм­ства по­ба­чи­ли ре­зуль­та­ти та став­лять ін­ші ці­лі? Чи, мо­жли­во, це є по­ка­зни­ком зро­ста­н­ня по­пу­ліст­ських на­стро­їв се­ред бі­зне­су? По­ки від­по­ві­сти важ­ко, але, вра­хо­ву­ю­чи, що да­ні опи­ту­вань на­се­ле­н­ня свід­чать про при­ва­бли­вість по­пу­ліст­ських га­сел, а бі­знес без­дум­но від­обра­жає гро­мад­ську дум­ку, то є при­від для роз­ду­мів. Але в будь-яко­му ра­зі за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на по­лі­пше­н­ня умов ве­де­н­ня бі­зне­су, ма­ють актив­но за­про­ва­джу­ва­ти­ся.

* * *

Під­су­мо­ву­ю­чи наш ана­ліз, за­зна­чи­мо, що в 2018 р. у ді­ло­вих очі­ку­ва­н­нях по­зи­тив­ні оцін­ки та про­гно­зи до­мі­ну­ва­ли над не­га­тив­ни­ми. Хо­ча бі­знес тра­ди­цій­но обе­ре­жний у сво­їх пла­нах у ро­ки мо­жли­вих по­лі­ти­чних змін, але, по­при все це, за­ли­ша­є­ться до­во­лі опти­мі­сти­чним. Однак зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва є не­стій­ким, по­трі­бно біль­ше. Брак ква­лі­фі­ко­ва­них ка­дрів мо­же ста­ти фа­кто­ром, що стри­му­ва­ти­ме еко­но­мі­чну актив­ність у май­бу­тньо­му. Дов­го­стро­ко­ві пла­ни під­при­ємств за­ле­жать від роз­мі­ру, ве­ли­кі під­при­єм­ства ду­же опти­мі­сти­чні, на від­мі­ну від се­ре­дньо­го та ма­ло­го бі­зне­су. Пла­ни бі­зне­су на най­ближ­чі пів­ро­ку пе­ре­бу­ва­ють під впли­вом очі­ку­вань ре­зуль­та­тів ви­бо­рів. Окре­мо на­го­ло­си­мо на очі­ку­ва­н­нях ста­біль­но­го се­ре­до­ви­ща: з 2015-го по 2018 р. час­тка під­при­ємств, які очі­ку­ва­ли мо­ра­то­рію на змі­ни за­ко­но­дав­чо­го по­ля для еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті, зро­сла з 17,6% і 12-го мі­сця в 2015-му до 39,1% і дру­го­го мі­сця в 2018 р.! І хо­ча за кіль­кі­стю ре­спон­ден­тів, що під­три­му­ва­ли цей за­хід, пі­ко­ві по­ка­зни­ки за­фі­ксо­ва­но в 2017 р., тим не менш во­ни є ва­жли­вим си­гна­лом. На тлі подаль­шої не­об­хі­дно­сті при­во­ди­ти нор­ми за­ко­но­дав­ства від­по­від­но до єв­ро­пей­ських під­хо­дів та­кі ре­зуль­та­ти по­тре­бу­ють осо­бли­вої ува­ги з бо­ку по­лі­ти­ків і ре­фор­ма­то­рів, — мо­жли­во­сті здій­сне­н­ня успі­шних ре­форм швид­ко спли­ва­ють, не мо­жна га­я­ти час!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.