Лі­ки. Хо­ті­ли як кра­ще…

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

З 1 сі­чня на­бу­ває чин­но­сті За­кон Укра­ї­ни від 23.11.2018 № 2628-VIII «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та де­яких ін­ших за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до по­кра­ще­н­ня адмі­ні­стру­ва­н­ня та пе­ре­гля­ду ста­вок окре­мих по­да­тків і збо­рів».

Зокре­ма, пе­ред­ба­че­но вне­се­н­ня змін до стат­ті 8 (Пра­ва спо­жи­ва­ча у ра­зі при­дба­н­ня ним то­ва­ру не­на­ле­жної яко­сті) За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­хист прав спо­жи­ва­чів». Одне з по­ло­жень цьо­го За­ко­ну об­умов­лює роз­гляд ви­мог спо­жи­ва­ча що­до лі­кар­ських за­со­бів та ви­ро­бів ме­ди­чно­го при­зна­че­н­ня пі­сля пред’яв­ле­н­ня спо­жи­ва­чем роз­ра­хун­ко­во­го до­ку­мен­та. Що озна­чає для нас із ва­ми ця но­ва нор­ма, нав­ко­ло якої вже бряж­чать спи­си у со­цме­ре­жах? По опис на­слід­ків та ре­гу­ля­тор­них по­ро­жнин, які ще на­ле­жить за­пов­ни­ти вла­ді, ми звер­ну­ли­ся до екс-го­ло­ви Дер­жлі­кслу­жби, до­кто­ра ме­ди­чних на­ук, до­кто­ра фарм­на­ук Оле­ксія Со­лов­йо­ва.

— Згі­дно з ці­єю стат­тею, спо­жи­вач мо­же впро­довж вста­нов­ле­но­го га­ран­тій­но­го тер­мі­ну ви­ма­га­ти від про­дав­ця (апте­чно­го за­кла­ду) по­вер­не­н­ня за­пла­че­ної за то­вар гро­шо­вої су­ми або за­мі­ну то­ва­ру на та­кий са­мий то­вар, чи на ана­ло­гі­чний, із на­яв­них у про­дав­ця (апте­чно­го за­кла­ду). Сво­єю чер­гою, про­да­вець (апте­чний за­клад) зо­бов’яза­ний прийня­ти то­вар не­на­ле­жної яко­сті у спо­жи­ва­ча і за­до­воль­ни­ти йо­го ви­мо­ги.

Це го­во­рять нор­ми За­ко­ну. А які осо­бли­во­сті пра­кти­ки їх ре­а­лі­за­ції в кон­кре­тній апте­ці? Як ві­до­мо, тер­мін при­да­тно­сті лі­кар­ських за­со­бів (га­ран­тій­ний строк) мо­же ста­но­ви­ти на­віть по­над п’ять ро­ків. Це озна­чає, що впро­довж цьо­го пе­рі­о­ду спо­жи­вач по­тен­цій­но мо­же по­вер­ну­ти то­вар, при­дба­ний в апте­ці. Що ж мо­же ста­ти­ся з лі­кар­ським за­со­бом за цей час? Перш за все, слід зга­да­ти, що та­кі спе­ци­фі­чні то­ва­ри, як лі­кар­ські за­со­би, для ста­біль­но­сті фі­зи­ко-хі­мі­чних вла­сти­во­стей під час збе­рі­га­н­ня по­тре­бу­ють за­хи­сту від сві­тла, впли­ву во­ло­ги, ви­па­ро­ву­ва­н­ня, до­три­ма­н­ня тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му, за­хи­сту від дії га­зів дов­кі­л­ля.

Ро­з­глянь­мо кон­кре­тний при­клад. Спо­жи­вач по­вер­тає до апте­ки ва­кци­ну, вва­жа­ю­чи її з яки­хось при­чин не­які­сною. Які вла­сти­во­сті ма­ти­ме ва­кци­на, якщо во­на збе­рі­га­ла­ся — на­віть кіль­ка го­дин — при кім­на­тній тем­пе­ра­ту­рі чи, нав­па­ки, бу­ла кіль­ка ра­зів за­мо­ро­же­на? Про­ві­зор в апте­ці має оці­ни­ти ли­ше зов­ні­шній ви­гляд і ці­лі­сність пер­вин­ної та вто­рин­ної упа­ко­вок. Хто в та­ко­му ра­зі мо­же га­ран­ту­ва­ти ефе­ктив­ність і без­пе­чність са­мої ва­кци­ни? Що че­кає по­ку­пця, який при­дбає цю по­вер­не­ну упа­ков­ку?

Ще при­клад про ці­лі­сність упа­ков­ки. Біль­шість лі­ків у фор­мі роз­чи­ну, спрею чи кра­пель ма­ють ков­па­чок або роз­пи­лю­вач, який лег­ко від­кри­ва­є­ться й не осна­ще­ний кон­тро­лем пер­шо­го від­кри­ва­н­ня. Тоб­то не­мо­жли­во зро­зу­мі­ти, чи мі­стить фла­кон ре­чо­ви­ну від ви­ро­бни­ка, чи «до­брий» спо­жи­вач на­лив ту­ди во­ди пі­сля ви­ко­ри­ста­н­ня.

За­ли­ша­є­ться без від­по­від­ей низ­ка за­пи­тань:

За якою про­це­ду­рою спо­жи­вач має ви­зна­ча­ти якість лі­кар­ських за­со­бів?

Яким по­ряд­ком має ке­ру­ва­тись апте­чний за­клад, при­йма­ю­чи лі­кар­ський за­сіб, що пев­ний час пе­ре­бу­вав у спо­жи­ва­ча?

Що має ро­би­ти апте­ка з та­ки­ми лі­кар­ськи­ми за­со­ба­ми?

Чи має апте­ка пра­во на­да­лі ре­а­лі­зо­ву­ва­ти та­кі лі­кар­ські за­со­би?

У цьо­му кон­текс­ті не­зро­зумі­ла роль дер­жа­ви, яка му­сить га­ран­ту­ва­ти спо­жи­ва­чам обіг які­сної про­ду­кції на рин­ку. А це, сво­єю чер­гою, фор­му­ва­ти­ме зро­ста­н­ня не­до­ві­ри як до си­сте­ми кон­тро­лю яко­сті, так до всіх уча­сни­ків обі­гу лі­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.