Мі­сце під сон­цем

Як укра­їн­сько­му га­зо­ви­до­бу­тку енер­го­без­пе­ку га­ран­ту­ва­ти і гро­шей за­ро­би­ти

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ген­на­дій КОБАЛЬ

Ми­ну­лий рік став сво­го ро­ду пе­ре­лом­ним, оскіль­ки оста­то­чно по­ка­зав не­спро­мо­жність ре­гу­лю­ва­ти адмі­ні­стра­тив­ни­ми ме­то­да­ми га­зо­ви­до­був­ну га­лузь.

На жаль, са­мі ли­ше низь­кі по­да­тки і зна­чні ін­ве­сти­ції не га­ран­ту­ють ав­то­ма­ти­чно­го збіль­ше­н­ня ви­до­бу­тку, — це зав­да­н­ня більш скла­дне і ком­пле­ксне.

План­ка для дер­жав­но­го се­кто­ру

Для га­зо­ви­до­був­ної га­лу­зі 2018-й був осо­бли­вим ро­ком. Зро­ста­н­ня цін на при­ро­дний газ в Укра­ї­ні на тлі змен­ше­н­ня по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня, зокре­ма рен­ти у 2017– 2018 рр., да­ло мо­жли­вість га­зо­ви­до­був­ним ком­па­ні­ям аку­му­лю­ва­ти зна­чні ко­шти, ча­сти­на з яких пі­шла на ін­ве­сти­ції у гео­ло­го­ро­звід­ку, бу­рі­н­ня, ре­мон­ти, ви­до­бу­ток і роз­ви­ток на­фто­га­зо­вої ін­фра­стру­кту­ри.

Та­ко­го об­ся­гу ін­ве­сти­цій, як 2018-го, ві­тчи­зня­на га­зо­ви­до­був­на га­лузь іще не ба­чи­ла. Го­лов­ним ру­ші­єм рин­ку ви­сту­пи­ла дер­жав­на ком­па­нія «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня», яка збіль­ши­ла ін­ве­сти­ції у ви­ро­бни­цтво з 12 млрд грн у 2017 р. до 28 млрд у 2018-му. При­ва­тні ком­па­нії теж ба­га­то ін­ве­сту­ва­ли як у бу­рі­н­ня, так і в бу­дів­ни­цтво свер­дло­вин, роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри.

Ре­зуль­та­ти ви­до­бу­тку при­ро­дно­го га­зу за 2018 р. — близь­ко 21 млрд ку­бо­ме­трів, що на 1,5% біль­ше, ніж 2017-го. З одно­го бо­ку, по­зи­тив­на тен­ден­ція при­ро­сту три­ває вже тре­тій рік по­спіль. З ін­шо­го — тем­пи при­ро­сту не­зна­чні, і за­яв­ле­ні ам­бі­тні пла­ни Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів Укра­ї­ні із збіль­ше­н­ня ви­до­бу­тку вла­сно­го га­зу до 27–28 млрд ку­бо­ме­трів до 2020 р. ви­гля­да­ють не­ре­а­лі­сти­чни­ми.

Основ­ну став­ку на про­рив у га­зо­ви­до­бу­тку бу­ло зро­бле­но на «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня». Це без­умов­ний лі­дер рин­ку, на яко­го при­па­дає 75% усьо­го ви­до­бу­то­го в Укра­ї­ні га­зу. Однак 2018 р. не при­ніс ком­па­нії від­чу­тних ре­зуль­та­тів.

В «Укр­га­зви­до­бу­ван­ні» кіль­ка ра­зів пе­ре­гля­да­ли пла­ни ви­до­бу­тку. На­при­кін­ці ли­сто­па­да прес-слу­жба НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» по­ві­до­ми­ла, що ви­ро­бни­чий план «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» на 2018 р. бу­ло ско­ри­го­ва­но в бік змен­ше­н­ня ви­до­бу­тку з 16,5 до 16,0 млрд ку­бо­ме­трів га­зу. Про­те опе­ра­цій­ні да­ні по­ка­зу­ють, що ре­аль­ні по­ка­зни­ки змо­жуть до­ся­гну­ти ли­ше близь­ко 15,45 млрд ку­бо­ме­трів, — це на 200 млн біль­ше, ніж ро­ком ра­ні­ше. А ре­аль­ні здо­бу­тки бу­дуть ще мен­ши­ми. Про­бле­ма в то­му, що ви­ро­бни­чо-те­хно­ло­гі­чні втра­ти ком­па­нії в 2018 р. по­рів­ня­но з 2017м зро­сли на 600 млн ку­бо­ме­трів, до 1,5 млрд. Тоб­то ре­аль­ні об­ся­ги га­зу ві­тчи­зня­но­го ви­до­бу­тку, який по­тра­пляє до спо­жи­ва­чів, змен­ши­ли­ся.

Тим не менш тре­ба за­зна­чи­ти, що «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» впро­довж ро­ку зро­би­ла чи­ма­ло. Сут­тє­во збіль­ши­ло­ся бу­рі­н­ня свер­дло­вин, в основ­но­му за ра­ху­нок іно­зем­них під­ря­дни­ків, які вже про­бу­ри­ли 12 но­вих свер­дло­вин. Ма­со­во впро­ва­джу­ю­ться те­хно­ло­гії ре­мон­ту свер­дло­вин, опе­ра­ції з гі­дро­ро­зри­ву пла­ста та бу­рі­н­ня бі­чних стов­бу­рів на ста­рих свер­дло­ви­нах. Упер­ше за ба­га­то ро­ків «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» отри­ма­ла но­ві бу­ро­ві уста­нов­ки. Пер­ша з них ви­ро­бни­цтва ні­ме­цької Bentec вже при­сту­пи­ла до бу­рі­н­ня в Пол­тав­ській обла­сті. Ще кіль­ка ки­тай­ських бу­ро­вих уста­но­вок роз­ми­тню­ють в Оде­сько­му пор­ту.

Та­кож про­ве­де­но ре­кор­дні об­ся­ги сей­смі­чних ро­біт, за­ку­пле­но не­ймо­вір­ну кіль­кість бе­тон­них плит, ав­то­транс­пор­ту та ін­шої те­хні­ки. На на­сту­пний рік у пла­нах «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» збіль­ши­ти об­ся­ги бу­рі­н­ня на 60%. Якщо цьо­го вда­сться до­сяг­ти, то мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти на сут­тє­вий при­ріст ви­до­бу­тку га­зу.

Однак 2019 р. не­се для «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» ве­ли­че­зні ри­зи­ки, перш за все по­лі­ти­чні. 31 бе­ре­зня від­бу­де­ться пер­ший тур пре­зи­дент­ських ви­бо­рів, і вже сьо­го­дні окре­мі кан­ди­да­ти в пре­зи­ден­ти обі­ця­ють зни­зи­ти ці­ну на газ для на­се­ле­н­ня що­най­мен­ше вдві­чі. Для ком­па­нії та­кі за­яви ста­нов­лять по­тен­цій­ну за­гро­зу, оскіль­ки весь її газ іде на по­тре­би на­се­ле­н­ня, і будь-який пе­ре­гляд цін бо­ля­че вда­рить по до­хо­дах. Та­кож оче­ви­дно, що ке­рів­ни­цтво «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» пе­ре­бу­ва­ти­ме під при­ці­лом кри­ти­ки з бо­ку по­лі­ти­чних сил, і що ближ­че до ви­бо­рів, то біль­ше її бу­де.

Зов­сім не­дав­но ком­па­нія «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» за­зна­ла ва­го­мих ре­пу­та­цій­них втрат: Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра за­три­ма­ла за пі­до­зрою в одер­жан­ні 25,8 млн грн ха­ба­ра двох топ-ме­не­дже­рів ком­па­нії — ди­ре­кто­ра з під­го­тов­ки та транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу Оле­ксан­дра Гор­ді­єн­ка і на­чаль­ни­ка ме­ха­ні­ко-енер­ге­ти­чно­го де­пар­та­мен­ту Во­ло­ди­ми­ра Ми­ки­ти­на. Їм за­ки­да­ють ство­ре­н­ня схе­ми отри­ма­н­ня від­ко­тів у 10% за за­мов­ле­н­ня. Оби­два за­три­ма­ні бу­ли пред­став­ни­ка­ми но­вої ко­ман­ди і при­йшли в «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» 2015-го.

Справ­жній сюр­приз цьо­го ро­ку під­не­сла «Укр­на­фта», від якої в остан­ні ро­ки не бу­ло чу­ти по­зи­тив­них но­вин і ні­чо­го осо­бли­во­го вже дав­но не очі­ку­ва­ли, оскіль­ки в ком­па­нії на­ко­пи­чи­ло­ся чи­ма­ло про­блем. Зокре­ма, три­ває су­пе­ре­чка між основ­ни­ми акціо­не­ра­ми ком­па­нії — дер­жа­вою в осо­бі НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» та гру­пою «При­ват» — за кон­троль над опе­ра­цій­ним управ­лі­н­ням. За­ли­ша­ю­ться не­ви­рі­ше­ни­ми пи­та­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу, який, за да­ни­ми ком­па­нії, ся­гає 10,7 млрд грн. До­сте­мен­но не­ві­до­мо, і як бу­де вре­гу­льо­ва­но пи­та­н­ня га­зу «Укр­на­фти» в під­зем­них схо­ви­щах «Укр­транс­га­зу». Однак, по­при це, «Укр­на­фта» змо­гла пе­ре­ла­ма­ти не­га­тив­ний тренд па­ді­н­ня ви­до­бу­тку. Впер­ше за остан­ні де­сять ро­ків во­на і збіль­ши­ла ви­до­бу­ток на­фти, і ста­бі­лі­зу­ва­ла ви­до­бу­ток при­ро­дно­го га­зу. При цьо­му ін­ве­сти­ції в обла­дна­н­ня, ви­до­бу­ток і бу­рі­н­ня за­ли­ша­ли­ся на мі­ні­маль­но­му рів­ні. За по­пе­ре­дні­ми під­сум­ка­ми ро­ку, «Укр­на­фта» збіль­ши­ла ви­до­бу­ток на­фти на 5%, до 1,45 млн т. Ви­до­бу­ток га­зу за­ли­шив­ся на рів­ні ми­ну­ло­го ро­ку — близь­ко 1,1 млрд ку­бо­ме­трів.

Збіль­ше­н­ня ви­до­бу­тку бу­ло до­ся­гну­то зав­дя­ки йо­го ін­тен­си­фі­ка­ції на ста­рих свер­дло­ви­нах та ефе­ктив­но­му впро­ва­джен­ню те­хно­ло­гій гі­дро­ро­зри­ву пла­ста і ре­мон­ту свер­дло­вин. Основ­на за­слу­га в нор­ма­лі­за­ції ро­бо­ти «Укр­на­фти» на­ле­жить іно­зем­ним ме­не­дже­рам, які змо­гли на­ро­сти­ти ви­до­бу­ток в умо­вах обме­же­но­го фі­нан­су­ва­н­ня.

Та­кож слід зга­да­ти про ін­шу держ­ком­па­нію — «Чор­но­мор­на­фто­газ», яка отри­ма­ла шанс від­ро­ди­ти пов­но­цін­ну ді­яль­ність. У ли­сто­па­ді 2018 р. Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла За­кон №8338 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів що­до від­нов­ле­н­ня ді­яль­но­сті ДАТ «Чор­но­мор­на­фто­газ». Прийня­т­тя за­ко­ну дасть змо­гу ком­па­нії нор­маль­но фун­кціо­ну­ва­ти, укла­да­ти до­го­во­ри на орен­ду і за­без­пе­чи­ти без­пе­ре­бій­не га­зо­по­ста­ча­н­ня Ге­ні­че­сько­го ра­йо­ну Хер­сон­ської обла­сті.

Більш то­го, якщо ді­яль­ність «Чор­но­мор­на­фто­га­зу» бу­де роз­бло­ко­ва­но, ком­па­нія мо­же ста­ти пар­тне­ром у про­е­ктах з ви­до­бу­тку на­фти і га­зу на шель­фі Чор­но­го мо­ря. Окрім то­го, во­на від­кри­ває по­то­чний ра­ху­нок зі спе­ці­аль­ним ре­жи­мом ви­ко­ри­ста­н­ня для про­ве­де­н­ня роз­ра­хун­ків.

При­ва­тні пер­спе­кти­ви

Для при­ва­тно­го се­кто­ру га­зо­ви­до­бу­тку рік ми­нув до­во­лі рів­но. Окре­мі ком­па­нії до­ся­гли ду­же хо­ро­ших ре­зуль­та­тів. Най­біль­ший при­ріст по­ка­за­ли «Укр­на­фто­бу­рі­н­ня», Burisma Group, Smart Energy, «Пол­тав­ська га­зо­на­фто­ва ком­па­нія» та гру­па ком­па­ній «За­хі­дна­дра­сер­віс».

Вар­то за­зна­чи­ти, що сьо­го­дні чі­тко ви­рі­зня­ю­ться три ком­па­нії — лі­де­ри га­зо­ви­до­бу­тку: «ДТЕК На­фто­газ» («На­фто­га­зви­до­бу­ва­н­ня») — рі­чний ви­до­бу­ток 1,6 млрд ку­бо­ме­трів га­зу, Burisma Group — тро­хи мен­ше 1 млрд і «Укр­на­фто­бу­рі­н­ня» (ра­зом із «Де­вон») — близь­ко 0,65 млрд ку­бо­ме­трів. Якщо «ДТЕК На­фто­газ» біль­шість га­зу по­ста­чає на під­при­єм­ства вла­сної гру­пи, то Burisma з «Укр­на­фто­бу­рі­н­ням» є лі­де­ра­ми на рин­ку по­ста­ча­н­ня га­зу про­ми­сло­вим під­при­єм­ствам і ві­ді­гра­ють ва­жли­ву роль у фор­му­ван­ні га­зо­во­го рин­ку Укра­ї­ни.

Smart Energy, яка вклю­чає три ви­до­був­ні акти­ви («Укр­га­зви­до­бу­ток», Regal Petroleum і «Пром-енер­го Про­дукт»), по­ка­за­ла зна­чний при­ріст ви­до­бу­тку га­зу — май­же 30%, до 300 млн ку­бо­ме­трів. Ін­ши­ми по­мі­тни­ми грав­ця­ми рин­ку є «Гео-альянс» і «Пол­тав­ська га­зо­на­фто­ва ком­па­нія». Всі ком­па­нії про­тя­гом ро­ку бу­ри­ли і про­дов­жу­ють бу­ри­ти но­ві свер­дло­ви­ни, що за­без­пе­чить при­ріст ви­до­бу­тку у май­бу­тньо­му. Всі ве­ли­кі га­зо­ви­до­був­ні при­ва­тні ком­па­нії зо­се­ре­дже­ні у Дні­про­во-до­не­цькій за­па­ди­ні, го­лов­ним чи­ном у Пол­тав­ській і Хар­ків­ській обла­стях. Однак га­зо­ви­до­бу­ток не обме­жу­є­ться цим ре­гіо­ном.

Окре­мо слід від­зна­чи­ти За­хі­дну Укра­ї­ну, де об­ся­ги ви­до­бу­тку не­зна­чні, близь­ко 1 млрд ку­бо­ме­трів, але тут вда­ло­ся до­ся­гну­ти сут­тє­во­го про­гре­су. Ре­гіо­наль­ни­ми осо­бли­во­стя­ми є не­ве­ли­кі ро­до­ви­ща і не­гли­бо­ке за­ля­га­н­ня по­кла­дів — від 200 м до 2 км. Бу­рі­н­ня та­ких свер­дло­вин не по­тре­бує ве­ли­ких ви­трат, тож по­ріг за­хо­ду на ри­нок тут зна­чно ниж­чий, про­те і об­ся­ги ви­до­бу­тку теж по­рів­ня­но не­зна­чні.

Для ве­ли­ких га­зо­до­бу­ва­чів ре­гіон не ду­же ці­ка­вий, то­му тут до­мі­ну­ють мі­сце­ві ком­па­нії. Окрім «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня», яка пред­став­ле­на фі­лі­єю «Львів­га­зви­до­бу­ва­н­ня», в За­хі­дно­му ре­гіо­ні лі­де­ром є гру­па ком­па­ній «За­хі­дна­дра­сер­віс»: за під­сум­ка­ми ро­ку во­на по­дво­ї­ла ви­до­бу­ток до 110 млн ку­бо­ме­трів га­зу і по­сі­дає сьо­ме мі­сце се­ред усіх при­ва­тних ком­па­ній. Всьо­го в ре­гіо­ні ве­дуть ви­до­бу­ток близь­ко де­ся­ти при­ва­тних ком­па­ній.

Че­рез про­бле­ми з лі­цен­зі­я­ми кіль­ка при­ва­тних ви­до­був­них ком­па­ній бу­ли зму­ше­ні зу­пи­ня­ти роз­роб­ку ро­до­вищ. Так, «Бо­ри­слав­ська на­фто­ва ком­па­нія» зу­пи­ни­ла ви­до­бу­ток на­фти і га­зу ще в сі­чні і май­же рік не мо­же по­го­ди­ти пи­та­н­ня по­дов­же­н­ня дії лі­цен­зії. «Араб­ський енер­ге­ти­чний альянс» з ли­пня по ве­ре­сень ні­чо­го не ви­до­бу­вав че­рез ана­ло­гі­чні про­бле­ми.

Іно­зем­ні ін­ве­сти­ції

Ще одні­єю про­бле­мою укра­їн­сько­го рин­ку га­зо­ви­до­бу­тку є йо­го за­кри­тість. Ри­нок по­ді­ле­ний між дер­жав­ни­ми «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ням» і «Укр­на­фтою» та ще кіль­ко­ма ве­ли­ки­ми при­ва­тни­ми ви­до­бу­ва­ча­ми, які май­же всі на­ле­жать до про­ми­сло­во-фі­нан­со­вих груп. Ще в 2015 р. з Укра­ї­ни пі­шли ве­ли­кі між­на­ро­дні ком­па­нії Shell і Chevron, від­то­ді яки­хось по­мі­тних змін не від­бу­ло­ся. З чо­ти­рьох іно­зем­них ком­па­ній, які здій­сню­ють ви­до­бу­ток, ли­ше одна не­ве­ли­ка Cadogan Petroleum мо­же на­зи­ва­ти­ся дій­сно іно­зем­ною. Ре­шта іно­зем­них ком­па­ній ма­ють укра­їн­ських ін­ве­сто­рів і укра­їн­ський ме­не­джмент.

Іно­зем­ні ін­ве­сто­ри ви­яв­ля­ють слаб­кий ін­те­рес до укра­їн­сько­го рин­ку, зокре­ма рин­ку га­зо­ви­до­бу­тку. На­віть сут­тє­ве зни­же­н­ня по­да­тків не змі­ни­ло си­ту­а­ції. Єди­ною по­мі­тною по­ді­єю за весь рік ста­ло по­го­дже­н­ня 18 гру­дня Ка­бмі­ном пе­ре­да­чі 90% ТОВ «На­дра Юзів­ська» в уго­ді про роз­по­діл про­ду­кції (УРП) по Юзів­ській ді­лян­ці на ко­ристь ком­па­нії Yuzgaz B.V. Без­по­се­ре­дньо ор­га­ні­за­ці­єю і ви­ко­на­н­ням ро­біт з по­шу­ку і ви­до­бу­тку га­зу займе­ться сло­ва­цька ком­па­нія Nafta, пар­тнер Yuzgaz. У пла­нах Nafta на най­ближ­чі п’ять ро­ків ін­ве­сту­ва­ти 200 млн дол., на які пла­ну­є­ться про­бу­ри­ти 15 но­вих свер­дло­вин, ре­кон­стру­ю­ва­ти і від­но­ви­ти 47 ста­рих. Nafta за­ді­я­на ще в одно­му про­е­кті спіль­ної ді­яль­но­сті з га­зо­ви­до­бу­тку з ком­па­ні­єю CUB Energy в За­кар­пат­ській обла­сті, про­те ви­до­бу­тку там ще не роз­по­чи­на­ли.

Ри­нок бу­ро­вих по­слуг

Ви­со­кий по­пит на бу­ро­ві ро­бо­ти та сер­ві­сні по­слу­ги при­вів до бур­хли­во­го зро­ста­н­ня рин­ку бу­рі­н­ня в Укра­ї­ні. Пе­ред­усім це сто­су­є­ться іно­зем­них ком­па­ній. По­чи­на­ю­чи з кін­ця 2017 р. в Укра­ї­ні з’яви­ло­ся чо­ти­ри бу­ро­ві іно­зем­ні ком­па­нії з Бі­ло­ру­сі, Хор­ва­тії та Ки­таю, які на кі­нець 2018-го опе­ру­ва­ли в Укра­ї­ні сі­мо­ма бу­ро­ви­ми уста­нов­ка­ми. Та­кож на на­шо­му рин­ку актив­но пра­цю­ють іно­зем­ні сер­ві­сні ком­па­нії, які на­да­ють ши­ро­кий спектр по­слуг. Се­ред ві­до­мих між­на­ро­дних сер­ві­сних ком­па­ній у 2018 р. най­більш актив­ни­ми бу­ли Weatherford і Schlumberger, які отри­ма­ли ве­ли­че­зні кон­тра­кти в «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня».

До­сить жва­во роз­ви­ва­ли­ся укра­їн­ські ком­па­нії, се­ред яких пе­ре­ва­жа­ють дрі­бні та се­ре­дні. Най­біль­ші укра­їн­ські бу­ро­ві ком­па­нії — «Пол­тав­ська бу­ро­ва ком­па­нія», яка має 20 бу­ро­вих уста­но­вок, і «Укр­бур­сер­віс», що ви­ко­ри­сто­вує сім бу­ро­вих уста­но­вок, се­ред яких су­ча­сні но­ві по­ту­жні уста­нов­ки для бу­рі­н­ня на­д­гли­бо­ких свер­дло­вин.

Укра­їн­ські бу­ро­ві ком­па­нії мо­гли по­ка­за­ти і кра­щі ре­зуль­та­ти, про­те во­ни, за не­ве­ли­ким ви­ня­тком, не отри­ма­ли ве­ли­ких за­мов­лень від «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня». Ли­ше одна укра­їн­ська ком­па­нія «Спе­цме­хсер­віс» отри­ма­ла один лот з 15 у тен­де­рі «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» на за­лу­че­н­ня зов­ні­шньо­го бу­ро­во­го під­ря­дни­ка. В на­сту­пно­му тен­де­рі на по­ча­тку 2018 р. усі сім ло­тів отри­ма­ли ки­тай­ські ком­па­нії. Укра­їн­ські бу­ро­ви­ки орі­єн­ту­ю­ться на при­ва­тні ви­до­був­ні ком­па­нії, які теж збіль­ши­ли за­мов­ле­н­ня про­тя­гом цьо­го ро­ку.

На 2019 р. ком­па­нії пла­ну­ють збіль­ши­ти об­ся­ги бу­рі­н­ня, тоб­то ри­нок зро­ста­ти­ме, і укра­їн­ським ком­па­ні­ям до­ве­де­ться бо­ро­ти­ся за мі­сце під Сон­цем. Го­лов­ні кон­ку­рен­ти — ки­тай­ські ком­па­нії, які вже на­сту­пно­го ро­ку ма­ти­муть в Укра­ї­ні 15 бу­ро­вих уста­но­вок.

Мрії і на­дії

Ви­рі­шаль­ним стри­му­ю­чим фа­кто­ром подаль­шо­го зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку є не так від­су­тність ін­ве­сти­цій і те­хно­ло­гій, як брак но­вих лі­цен­зій­них ді­ля­нок. Го­лов­ні очі­ку­ва­н­ня на 2019 р. пов’яза­ні са­ме з про­ве­де­н­ням від­кри­тих ау­кціо­нів з про­да­жу на­фто­га­зо­вих спе­ці­аль­них до­зво­лів на гео­ло­го­ро­звід­ку і ви­до­бу­ток. Дер­жав­на слу­жба гео­ло­гії і надр (Дер­жгео­на­дра) до­мо­ви­ла­ся про про­даж спец­до­зво­лів на май­дан­чи­ку «Укра­їн­ської енер­ге­ти­чної бір­жі» і че­рез си­сте­му Prozorro. Це має за­без­пе­чи­ти про­зо­рість і рів­ні умо­ви для всіх охо­чих узя­ти участь в ау­кціо­ні.

На по­ча­тку гру­дня ви­ста­ви­ли на ау­кціон де­сять пер­ших на­фто­га­зо­но­сних лі­цен­зій­них ді­ля­нок, кін­це­вий строк по­да­н­ня про­по­зи­цій — 5 бе­ре­зня 2019 р., а про­ве­де­н­ня ау­кціо­ну за­пла­но­ва­не на 6 бе­ре­зня. Крім цьо­го, є на­мі­ри ре­а­лі­зу­ва­ти ще 20 лі­цен­зій­них на­фто­га­зо­вих ді­ля­нок. Та­кий ма­со­вий роз­про­даж ді­ля­нок в Укра­ї­ні бу­де про­ве­де­но впер­ше. Ін­ші очі­ку­ва­н­ня пов’яза­ні з пе­ре­гля­дом і ану­лю­ва­н­ням «спля­чих» лі­цен­зій, яких, за оцін­ка­ми Дер­жгео­надр, за­раз близь­ко 130. У пер­спе­кти­ві ці ді­лян­ки зно­ву мо­жуть опи­ни­ти­ся на ау­кціо­нах.

Ін­ші ви­зна­чаль­ні по­дії вже 2019 р. — пре­зи­дент­ські і пар­ла­мент­ські ви­бо­ри, які ма­ти­муть зна­чний вплив на роз­ви­ток га­зо- і на­фто­ви­до­бу­тку. По­лі­ти­чні си­ли на­ма­га­ти­му­ться вста­но­ви­ти кон­троль над держ­ком­па­ні­я­ми, на які при­па­дає 80% усьо­го га­зо­ви­до­бу­тку. При­ва­тні ком­па­нії хоч і менш вра­зли­ві, але та­кож за­ле­жать від за­галь­ної по­лі­ти­чної си­ту­а­ції в кра­ї­ні. Тур­бу­лен­тність і не­ви­зна­че­ність з по­лі­ти­чної пло­щи­ни по­ши­рю­ва­ти­ме­ться на еко­но­мі­чну, зокре­ма на ри­нок ви­до­бу­тку га­зу і на­фти. Що біль­ша не­ви­зна­че­ність, то мен­ше ін­ве­сти­цій у ви­до­бу­ток.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.