Google Trends-2018

Най­біль­ші спле­ски ці­ка­во­сті ко­ри­сту­ва­чів Ін­тер­не­ту

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Гер­ман БОГАПОВ

Най­більш не­ймо­вір­ним і най­більш по­ті­шним рей­тин­гом за­пи­тів уже ко­трий рік за­ли­ша­є­ться Google Trends (або Zeitgeist).

Так, 2018 ро­ку укра­їн­ські ко­ри­сту­ва­чі най­ча­сті­ше хо­ті­ли до­від­а­ти­ся, як ска­ча­ти ві­део з Youtube, зро­би­ти слайм і під­клю­чи­ти Т2. А ще ці­ка­ви­ли­ся, чо­му за­три­му­ють пен­сію, чо­му м’ясо ко­ро­ви на­зи­ва­є­ться яло­ви­чи­ною, а в Оде­сі ви­пав жов­тий сніг. Не за­бу­ли на­ші гро­ма­дя­ни й про бі­ткойн, кір, То­мос і ре­ін­те­гра­цію...

Гу­мо­ві чо­бо­ти — на 10-му мі­сці

Google Trends — це не про­сто рей­тин­ги то­го, що са­ме шу­ка­ють ко­ри­сту­ва­чі (іна­кше там бу­ли б пра­кти­чно ті са­мі сло­ва), в них ана­лі­зу­ю­ться за­пи­ти, які де­мон­стру­ва­ли про­тя­гом ро­ку най­біль­ші спле­ски. Та­ким чи­ном, цей рей­тинг має по­ка­зу­ва­ти сплеск ці­ка­во­сті ко­ри­сту­ва­чів до пев­них по­дій, пер­сон і тем.

Ви­я­ви­ло­ся, в Google рей­тин­гу не­має жо­дно­го сло­ва про вій­ну, кер­чен­ську кри­зу й бло­ку­ва­н­ня укра­їн­ських та іно­зем­них су­ден ко­ра­бля­ми РФ в Азов­сько­му мо­рі. За­те най­по­пу­ляр­ні­шим по­шу­ко­вим за­пи­том 2018 ро­ку в укра­їн­сько­му се­гмен­ті Google став ЧМ-2018 (чем­піо­нат сві­ту з фут­бо­лу), хо­ча про­хо­див він у РФ, а збір­на Укра­ї­ни на ньо­го не по­тра­пи­ла. На дру­гій по­зи­ції — но­вий се­зон се­рі­а­лу «Ма­жор», зно­ву ж ро­сій­ський го­стро­сю­же­тний де­те­ктив­но-кри­мі­наль­ний те­ле­про­дукт. На тре­тьо­му мі­сці — кон­курс Єв­ро­ба­че­н­ня-2018. Крім то­го, ко­ри­сту­ва­чів у зо­ні UA тра­ди­цій­но ці­ка­ви­ли ін­ші ро­сій­ські філь­ми, укра­їн­ський се­рі­ал «Шко­ла» й ро­сій­ський «По­лі­цей­ський з Ру­бльов­ки», а на 10-му мі­сці — Олім­пі­а­да-2018 у Пхен­чха­ні.

У ка­те­го­рії рей­тин­гу «Пер­со­на» та­кож не зу­стрі­ти ні по­лі­ти­ків, ні ін­ших ві­тчи­зня­них ді­я­чів. Най­ча­сті­ше шу­ка­ли ін­фор­ма­цію про тра­гі­чно за­ги­блу актор­ку «Ди­зель Шоу» Ма­ри­ну По­плав­ську, а ще — ін­фор­ма­цію про Єго­ра Крі­да, Йо­си­па Ко­бзо­на, Бо­ри­са Апре­ля/зі­ан­джу, аме­ри­кан­сько­го ре­пе­ра Xxxtentacion і ви­да­тно­го вче­но­го Сті­ве­на Го­кін´а, а та­кож про Ме­ган Маркл.

На­то­мість, на­ре­шті, став­ся дов­го­о­чі­ку­ва­ний про­рив у ка­те­го­рії «Філь­ми»: на де­ся­те мі­сце по­тра­пи­ла укра­їн­ська ко­ме­дія «Ска­же­не ве­сі­л­ля». За­зви­чай же в Ін­тер­не­ті шу­ка­ли про­дов­же­н­ня по­пу­ляр­них філь­мів, ви­пу­ще­них ра­ні­ше. Та­ких у пер­шій де­ся­тці ви­я­ви­ло­ся аж сім. На пер­шо­му ж мі­сці — но­вий фільм із все­сві­ту Marvel «Ве­ном».

«По­ку­пкою ро­ку» в Укра­ї­ні ста­ла ігра­шка бей­блейд. Та­кож укра­їн­ці ці­ка­ви­ли­ся при­дба­н­ням ци­фро­во­го тю­не­ра Т2, кви­тків на по­їзди Укр­за­лі­зни­ці та лі­та­ки МАУ, бі­ткой­на. Ай­фон 8 ви­явив­ся на 8-й по­зи­ції, а гу­мо­ві чо­бо­ти — на 10-й.

Що ди­ви­ти­ся й за скіль­ки

Якщо по­рів­ню­ва­ти Google Trends з ін­шим рей­тин­гом — Youtube Rewind 2018 — най­по­пу­ляр­ні­ших ві­део ро­ку в Укра­ї­ні, то там кар­ти­на тро­хи від­рі­зня­є­ться, оскіль­ки лі­де­рів ви­зна­ча­ють са­ме за кіль­кі­стю пе­ре­гля­дів. То­чні­ше на­віть, щоб ви­бра­ти най­по­пу­ляр­ні­ші ві­део, до ува­ги бра­ли та­кож і без­ліч спосо­бів вза­є­мо­дії з ві­део — не тіль­ки кіль­кість, а й за­галь­ний час пе­ре­гля­дів, кіль­кість пе­ре­си­лань, ко­мен­та­рів, упо­до­ба­йок то­що.

На під­ста­ві ана­лі­зу Youtube, cе­ред му­зи­чних ві­део най­біль­ше пе­ре­гля­дів 2018 ро­ку в Укра­ї­ні зі­брав хіт гур­ту Kazka «Пла­ка­ла», що ті­шить, а за ним ідуть «#2Ма­ші» — «Бо­са»; «Вре­мя и Сте­кло» — «ТОП» (Lyric Video).

Що ж до най­по­пу­ляр­ні­ших ві­део цьо­го ро­ку на Youtube, то лі­де­ра­ми ста­ли пер­ша се­рія укра­їн­сько­го се­рі­а­лу «Шко­ла» й укра­їн­ська ж ко­ме­дія «DZIDZIO Кон­тра­бас». Се­ред укра­їн­ських ко­ри­сту­ва­чів як і ра­ні­ше по­пу­ляр­ний ко­ме­дій­ний і ди­тя­чий кон­тент, а та­кож Тб-шоу.

Не­що­дав­но в Укра­ї­ні за­пу­сти­ли но­ві сер­ві­си Youtube Music і Youtube Premium. Пер­ший з них ро­бить пе­ре­гляд му­зи­чних клі­пів і про­слу­хо­ву­ва­н­ня му­зи­ки ще зру­чні­шим. До­да­ток до­зво­ляє лег­ше орі­єн­ту­ва­ти­ся у сві­ті му­зи­ки й отри­му­ва­ти то­чні­ші пер­со­наль­ні ре­ко­мен­да­ції.

Річ у то­му, що з са­мо­го по­ча­тку Youtube ство­рю­вав­ся для пе­ре­гля­ду рі­зних ві­део, то­му лю­би­те­лям му­зи­ки до­во­ди­ло­ся одно­ча­сно із цим сер­ві­сом ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти без­ліч ін­ших до­да­тків. Те­пер же сер­віс ада­пто­ва­но для му­зи­ки. Це не тіль­ки му­зи­чні ві­део, а й офі­цій­ні аль­бо­ми, син­гли, ре­мі­кси, жи­ві ви­сту­пи, ка­ве­ри, а та­кож рід­кі­сні ком­по­зи­ції, які мо­жна зна­йти тіль­ки на Youtube.

Що­прав­да, та­ким чи­ном Google пра­гне мо­не­ти­зу­ва­ти свої сер­ві­си — всі лю­би­те­лі му­зи­ки мо­жуть без­пла­тно ко­ри­сту­ва­ти­ся но­вою вер­сі­єю Youtube Music, але з під­трим­кою ре­кла­ми. А от якщо хо­че­те без ре­кла­ми та ще й з офлайн-про­слу­хо­ву­ва­н­ням, то­ді Youtube Music Premium про­по­ну­є­ться за 79 грн на мі­сяць для Android (спо­ча­тку, прав­да, три мі­ся­ці без­пла­тно). Та­кож до­сту­пна сі­мей­на пе­ред­пла­та Youtube Music Premium Family.

Те са­ме сто­су­є­ться й про­сто Youtube, адже за­раз ре­кла­ма лі­зе і на по­ча­тку ві­део, і на­при­кін­ці, і по­се­ре­ди­ні. Та­ким чи­ном, ви­ро­бни­ки ві­део­кон­тен­ту — ві­део­бло­гер, му­зи­кант чи те­ле­ка­нал, який ви­пу­скає свою про­ду­кцію і на пла­тфор­мі, — отри­му­ють до­хо­ди. Але це дра­тує спо­жи­ва­чів, і те­пер во­ни мо­жуть са­мі пла­ти­ти гро­ші, якщо хо­чуть усе ди­ви­ти­ся без ре­кла­ми.

Ваш про­філь у Ме­ре­жі

За­га­лом, Google знає пра­кти­чно все про біль­шу ча­сти­ну лю­дей зем­ної ку­лі. Ни­ні що­се­кун­ди ви­ко­ну­є­ться 40 ти­сяч по­шу­ко­вих за­пи­тів Google. Це 3,5 мі­льяр­да по­шу­ко­вих за­пи­тів на день, або 1,2 триль­йо­на по­шу­ко­вих за­пи­тів на рік. Ко­ли ви ви­ко­ну­є­те по­шук у Google, ваш за­пит від­прав­ля­є­ться в центр опра­цю­ва­н­ня да­них, де до ти­ся­чі комп’юте­рів пра­цю­ють одно­ча­сно, щоб отри­ма­ти й від­пра­ви­ти вам ре­зуль­та­ти. Весь цей про­цес за­зви­чай від­бу­ва­є­ться мен­ше ніж за п’яту час­тку се­кун­ди.

Са­ме Google на сьо­го­дні має най­біль­ше мо­жли­во­стей ство­ри­ти для ко­жно­го пов­ний про­філь у Ме­ре­жі. Він знає не тіль­ки ваш при­стрій (те­ле­фон, план­шет, комп’ютер, те­ле­ві­зор), а й ваш вік, до­хід, стать, сі­мей­ний стан, вік ва­шої ди­ти­ни, фі­зи­чне мі­сце пе­ре­бу­ва­н­ня, де ви їзди­те й хо­ди­те. Зві­сно, все це ро­би­ться за пе­ре­гля­да­ми. То­му по­шу­ко­вик до­ско­наль­но знає істо­рію пе­ре­гля­дів (дов­го- і ко­ро­тко­стро­ко­ву), то­чні сло­ва, які ви вво­ди­те в по­шу­ку, час (дня) ви­ко­ри­ста­н­ня ва­ми Google, кон­текст і те­ми від­ві­ду­ва­них ва­ми сай­тів, мо­ву, якою ви го­во­ри­те, чи бу­ла у вас не­що­дав­но ве­ли­ка по­дія в жит­ті.

Зви­чай­но, йо­му ві­до­мий ваш мо­біль­ний опе­ра­тор, близь­кість до ба­зо­вої стан­ції, тип Wi-fi, кіль­кість ча­су, який ви ви­тра­ча­є­те на пев­ні до­да­тки, опе­ра­цій­на си­сте­ма й весь зміст ва­шої еле­ктрон­ної по­шти, бо біль­шість ко­ри­сту­є­ться Gmail.

І всі ці да­ні да­лі ви­ко­ри­сто­ву­ють ін­тер­нет-мар­ке­то­ло­ги для нав’язу­ва­н­ня вам ре­кла­ми. На­пев­но, ко­жен по­мі­чав, що до­сить тіль­ки по­шу­ка­ти в Ін­тер­не­ті мо­дель те­ле­фо­на, спорт­клуб для за­нять фі­тне­сом, кви­тки в цирк або на по­їзд, то ре­кла­ма на цю те­му по­чи­нає з’яв­ля­ти­ся на всіх ва­ших при­стро­ях. А да­лі бу­де ще біль­ше — ви зна­ти­ме­те най­ближ­чі ма­га­зи­ни й акції! Тож упе­ред, за по­да­рун­ка­ми на Но­вий рік!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.