Те­атр на По­до­лі: мі­сце гля­да­ча — на сце­ні

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ле­ся ІЛЛЄНКО Фо­то Іри­ни Мар­ко­ні

На по­ча­тку 2019 ро­ку, 5 та 6 сі­чня, у сто­ли­чно­му Те­а­трі на По­до­лі, на йо­го Но­вій сце­ні, від­бу­де­ться прем’єра ви­ста­ви «Пан Лам­па».

В те­а­трі уто­чню­ють, що ця ви­ста­ва пе­ред­ба­чає квест: спо­ча­тку гля­да­чі зу­стрі­ча­ю­ться в за­лі Іго­ря Сла­вин­сько­го, а зго­дом ман­дру­ють на Но­ву сце­ну те­а­тру, нав­ко­ло якої ще зов­сім не­дав­но ви­ру­ва­ло так ба­га­то при­стра­стей. Спе­ци­фі­ка ці­єї по­ста­нов­ки від ре­жи­се­ра Дми­тра За­хо­жен­ка в то­му, що гля­да­чі роз­мі­щу­ю­ться на сце­ні і бу­дуть актив­но за­лу­че­ні до гри, тоб­то це імер­сив­ний про­ект. Те­атр іро­ні­чно на­тя­кає, що ця ви­ста­ва для ді­тей ві­ком від 6 до 106 ро­ків.

Що ж на­справ­ді від­бу­ва­ти­ме­ться на сце­ні? Ав­то­ри анон­су­ють ди­тя­чі фан­та­зії, фо­бії, ілю­зії. Ді­дусь на йме­н­ня Пан Лам­па ста­не та­ким со­бі гі­дом, який про­ве­де гля­да­чів «до 106 ро­ків» — ла­бі­рин­та­ми де­ся­ти ко­ро­тких но­вел. У цій ви­ста­ві до­во­лі ко­ло­ри­тні пер­со­на­жі — Баб­ця Дра­пця, се­стри Ку­сюк, Па­ні Стра­шин­ська, Па­ні Сон­це та ін­ші. На дум­ку ре­жи­се­ра Дми­тра За­хо­жен­ка, ця істо­рія бу­де ці­ка­ва і до­ро­слим, і ді­тям, адже та­ка каз­ка — на­сам­пе­ред про сві­тло в ду­ші лю­ди­ни. А не­зви­чай­ні пер­со­на­жі під­ні­муть ба­тькам та ді­тла­хам на­стрій, якщо хтось йо­го зі­псує під час но­во­рі­чних свят.

«Ди­ти­ною я обо­жню­вав каз­ки, — ка­же ре­жи­сер. — Я й за­раз їх обо­жнюю. Але ви­рі­шив по­ста­ви­ти ди­тя­чу ви­ста­ву тіль­ки то­ді, ко­ли в ме­не з’яви­ли­ся ді­ти. В на­шо­му про­е­кті ба­га­то му­зи­ки, пі­сень, бу­дуть муль­ти­ки, ляль­ки, те­атр ті­ней. Ва­жли­во, що під час ре­пе­ти­цій ця ви­ста­ва на­ро­джу­ва­ла­ся в атмо­сфе­рі ра­до­сті, а са­ме так і ма­ють на­ро­джу­ва­ти­ся ви­ста­ви для ді­тей.

У ви­ста­ві за­ді­я­ні Оле­ксандр Да­ниль­чен­ко, Ко­стян­тин Тем­ляк, Оле­ксандр Кла­у­нінг, Юлія Шев­чен­ко, Ка­те­ри­на Вай­ва­ла, Ки­ри­ло Кар­пук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.