Оdessa Сlassics взим­ку зу­стрі­чає лі­то

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ле­ся ІЛЛЄНКО

Ого­ло­ше­но про­гра­му між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю Оdessa Сlassics, який від­бу­де­ться 1—9 черв­ня 2019-го в Оде­сі

Як по­ві­дом­ля­ють ор­га­ні­за­то­ри, не­дав­но цей фо­рум упер­ше вне­сли до єв­ро­пей­ських фе­сти­валь­них гі­дів, і вже на по­ча­тку лі­та укра­їн­ський фо­рум че­кає ве­ли­кої кіль­ко­сті куль­тур­них ту­ри­стів із рі­зних кра­їн сві­ту. І, до ре­чі, їм бу­де на що по­ди­ви­ти­ся й ко­го по­слу­ха­ти.

Зокре­ма, для уча­сті в Оdessa Сlassics-2019 упер­ше до Укра­ї­ни при­їде Цю­ріх­ський ка­мер­ний ор­кестр — ко­ле­ктив, який вхо­дить у ТОП-5 най­кра­щих ка­мер­них ор­ке­стрів сві­ту. Ор­кестр зі­грає три кон­цер­ти. Ар­тист-ре­зи­дент Оdessa Сlassics ви­да­тний бри­тан­ський скри­паль Да­ні­ель Хо­уп ви­йде на сце­ну фе­сти­ва­лю дві­чі. Впер­ше до Укра­ї­ни при­їдуть ле­ген­дар­ний ві­о­лон­че­ліст Мі­ша Май­ський, про­від­ний фран­цузь­кий пі­а­ніст Сі­прі­а­но Ка­ца­ріс та ві­до­мий іта­лій­ський пі­а­ніст П’єтро де Ма­рія. На чи­слен­ні про­ха­н­ня гля­да­чів, по­втор­но (але з но­ви­ми про­гра­ма­ми) ви­сту­плять скри­па­лі Ро­бі Ла­ка­тош (Угор­щи­на) та Майкл Гут­тман (Бель­гія), а та­кож ві­о­лон­че­ліс­тка Цзин Чжао (Бель­гія), які зі­бра­ли су­пе­ран­шла­ги на по­пе­ре­дніх фе­сти­ва­лях.

Опен-ейр кон­церт Оdessa Сlassics-2019, як і 2018-го, від­бу­де­ться на По­тьом­кін­ських схо­дах. То­рік він зі­брав по­над 10 тис. гля­да­чів.

Окрім основ­ної про­гра­ми, тра­ди­цій­но бу­де й па­ра­лель­на про­гра­ма. У 2019-му во­на змі­нить фор­мат. А ще, як за­зви­чай, у рам­ках Оdessa Сlassics-2019 прой­дуть дві ви­став­ки су­ча­сно­го ми­сте­цтва, май­стер­кла­си, дис­ку­сії та ле­кції.

Від­бу­де­ться сві­то­ва прем’єра ка­над­сько­го до­ку­мен­таль­но­го філь­му про жи­во­го кла­си­ка гру­зин­ської му­зи­ки Гію Кан­че­лі. Сам ма­е­стро пла­нує бу­ти в Оде­сі й по­спіл­ку­ва­ти­ся з гля­да­ча­ми.

Як ка­же на­тхнен­ник і ке­рів­ник фе­сти­ва­лю Оdessa Сlassics Оле­ксій Бо­тві­нов, усі го­сті фо­ру­му — най­біль­ші зір­ки ве­ли­ко­го му­зи­чно­го сві­ту. Зокре­ма, ві­о­лон­че­ліст Мі­ша Май­ський — один із ви­да­тних му­зи­кан­тів, на сце­ні — біль­ше трьох де­ся­ти­літь, він єди­ний учень Мсти­сла­ва Ро­стро­по­ви­ча і Гри­го­рія П’яти­гор­сько­го. Іта­лій­ський пі­а­ніст П’єтро де Ма­рія — пер­ший, хто ви­ко­нав на ба­тьків­щи­ні на кон­цер­тній сце­ні всі тво­ри Шо­пе­на і за­пи­сав 13 ди­сків. Йо­му 51 рік. Він во­ло­дар ба­га­тьох пре­сти­жних му­зи­чних на­го­род. В Оде­сі в йо­го про­гра­мі — тво­ри Шо­пе­на, Ра­хма­ні­но­ва.

Фран­цузь­кий пі­а­ніст Сі­прі­а­но Ка­ца­ріс — теж во­ло­дар ба­га­тьох му­зи­чних на­го­род. Йо­го ім’я зга­ду­є­ться в ан­то­ло­гії «Ве­ли­кі пі­а­ні­сти: від Мо­цар­та до те­пе­рі­шньо­го ча­су». Йо­го ди­ско­гра­фія вклю­чає всі кон­цер­ти Мо­цар­та, і в Оде­сі на від­крит­ті фе­сти­ва­лю він ви­ко­нає 21-й фор­те­пі­ан­ний кон­церт Мо­цар­та.

У на­шій Пів­ден­ній Паль­мі­рі зно­ву з’яв­ля­ться му­зи­кан­ти зі сві­то­ви­ми іме­на­ми, яких уже встиг по­лю­би­ти ві­тчи­зня­ний слу­хач. Зокре­ма, один із най­кра­щих скри­па­лів пла­не­ти Да­ні­ель Хо­уп, у йо­го про­гра­мі — му­зи­ка Ба­ха, Мо­цар­та. Зов­сім не­дав­но фу­рор су­про­во­джу­вав і ви­сту­пи ко­ро­ля ци­ган­ської му­зи­ки Ро­бі Ла­ка­то­ша. 2019-го на фе­сти­ва­лі він ви­ко­нає про­гра­му The Best of Lakatos.

Zьrcher Kammerorchester — теж окра­са фе­сти­ва­лю Оdessa Сlassics-2019. Це, без­умов­но, один із най­кра­щих ка­мер­них ко­ле­кти­вів сві­ту. У рі­зний час із ни­ми гра­ли Джо­шуа Белл, Гіл­ла­рі Хан, Джеймс Го­лу­ей, Мі­ша Май­ський та ба­га­то ін­ших сла­ве­тних му­зи­кан­тів. У 2017-му ор­кестр був на­го­ро­дже­ний Echo Klassik одра­зу за два CD у ка­те­го­рії Klassik ohne Grenzen («Кла­си­ка без кор­до­нів»).

Да­ні­ель Хо­уп і Цю­ріх­ський ка­мер­ний ор­кестр ви­ко­на­ють му­зи­ку Ві­валь­ді, Грі­га та Гер­шві­на. Цей кон­церт обі­цяє бу­ти одні­єю з най­ці­ка­ві­ших по­дій Оdessa Сlassics-2019. Му­зи­ку Гер­шві­на ви­ко­на­ють в аран­жу­ван­ні, спе­ці­аль­но зро­бле­но­му до цьо­го кон­цер­ту. А ще — Да­ні­ель Хо­уп ви­би­рає до ви­ко­на­н­ня твір укра­їн­сько­го кла­си­ка.

3 черв­ня 2019 р. від­бу­де­ться ще одна му­зи­чна по­дія, це ав­тор­ський ве­чір ком­по­зи­то­ра Гії Кан­че­лі. Як ві­до­мо, він на­пи­сав му­зи­ку до по­над 30 кі­но­філь­мів. У кон­цер­ті бра­ти­муть участь: Оле­ксій Бо­тві­нов (ро­яль), По­лі­на Осе­тин­ська (ро­яль), Юлі­ан Міл­кіс (клар­нет), Ка­мер­ний ор­кестр фі­лар­мо­нії під ке­ру­ва­н­ням Іго­ря Шав­ру­ка. У про­гра­мі «Да­не­лі­а­да», «Мі­ні­а­тю­ри», «Вальс-бо­стон для фор­те­пі­а­но з ор­ке­стром».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.