По­двій­не гро­ма­дян­ство На­сі­ро­ва під­твер­дже­не

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

Лист­від­по­відь по­соль­ства Ве­ли­кої Бри­та­нії на за­пит про на­яв­ність у Ро­ма­на На­сі­ро­ва по­двій­но­го гро­ма­дян­ства був на­пи­са­ний на те­ри­то­рії Укра­ї­ни й не по­тре­бу­вав ле­га­лі­за­ції як офі­цій­ний до­ку­мент.

Про це йде­ться в апе­ля­цій­ній за­яві Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів Укра­ї­ни і Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби на рі­ше­н­ня про по­нов­ле­н­ня На­сі­ро­ва на по­са­ді го­ло­ви ДФС, яка є в роз­по­ря­джен­ні DT.UA.

Зокре­ма, в апе­ля­цій­ній скар­зі за­зна­ча­є­ться, що по­соль­ство під­твер­ди­ло на­яв­ність у Ро­ма­на На­сі­ро­ва бри­тан­сько­го па­спор­та з 2012 р., а сам лист-від­по­відь за під­пи­сом між­на­ро­дно­го офі­це­ра зв’яз­ку На­ціо­наль­но­го кри­мі­наль­но­го агент­ства Ве­ли­кої Бри­та­нії Па­трі­ка Тор­кінг­то­на від 11.01.2017 г. був скла­де­ний на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, і, згі­дно з між­на­ро­дною Кон­вен­ці­єю, яка ска­со­вує ви­мо­гу ле­га­лі­за­ції до­ку­мен­тів, до­да­тко­во­му під­твер­джен­ню не під­ля­гав.

Та­кож в апе­ля­цій­ній скар­зі за­зна­ча­є­ться, що суд не по­дав за­пит на ори­гі­нал до­ку­мен­та у Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів і від­ра­зу взяв під сум­нів йо­го до­сто­вір­ність, чим по­ру­шив нор­ми про­це­су­аль­но­го пра­ва при прийнят­ті рі­ше­н­ня.

Та­ким чи­ном, Ка­бмін Укра­ї­ни і Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба ви­ма­га­ють ска­су­ва­ти рі­ше­н­ня Окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Ки­є­ва від 11 гру­дня 2018 р. за по­зо­вом Ро­ма­на На­сі­ро­ва що­до по­нов­ле­н­ня йо­го на по­са­ді го­ло­ви ДФС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.