По­да­тко­во-ми­тна гой­дал­ка: то злу­ка, то роз­лу­ка!

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ко­стян­тин ШВАБІЙ, Іри­на ПЕТРОВА, Фо­то Ва­си­ля Ар­тю­шен­ка

до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор; кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, до­цент

У ари­фме­ти­ці від пе­ре­ста­нов­ки до­дан­ків су­ма не змі­ню­є­ться. У хі­мії по­слі­дов­ність до­да­ва­н­ня ін­гре­ді­єн­тів ре­а­кції ва­жли­ва, оскіль­ки її змі­на мо­же при­зве­сти або до ви­бу­ху, або, якщо до­да­ва­ти пра­виль­но, до по­трі­бно­го ре­зуль­та­ту.

В еко­но­мі­ці все іще скла­дні­ше: ре­зуль­тат одних і тих са­мих дій і за­хо­дів не є ін­ва­рі­ан­тним ні сто­сов­но про­це­су, ні сто­сов­но мі­сця і ча­су. Це ми по­ба­чи­ли на при­кла­ді, те­пер уже мо­жна з упев­не­ні­стю ка­за­ти, не­вда­лої ре­фор­ми ДФС шля­хом об’єд­на­н­ня в єди­ну стру­кту­ру по­да­тко­вої та ми­тної служб Укра­ї­ни за взір­цем бри­тан­ської мо­де­лі, адже спра­ва, не до­ве­де­на до за­вер­ше­н­ня, вда­лою вва­жа­ти­ся не мо­же.

Сім ро­ків роз­мов про роз­бу­до­ву сер­ві­сної слу­жби, май­же шість ро­ків очі­ку­вань си­нер­ге­ти­чно­го ефе­кту від зли­т­тя по­да­тко­вої та ми­тни­ці, і от ко­ле­со істо­рії гой­дну­ло­ся в ін­ший бік. Ка­бмін сво­їм рі­ше­н­ням роз­ді­лив ДФС на По­да­тко­ву слу­жбу та Ми­тну слу­жбу Укра­ї­ни. Пе­ре­дба­ча­є­ться та­кож ство­ре­н­ня окре­мої слу­жби фі­нан­со­вих роз­слі­ду­вань чи чо­гось на кшталт цьо­го. Що це має бу­ти, по­ки що не знає ні­хто. При­пу­сти­мо, що й на­віть са­мі іні­ці­а­то­ри та­ко­го кро­ку. Про її ва­жли­вість для збо­ру по­да­тків у стру­кту­рі за­зна­че­них служб до­кла­дні­ше тро­хи ниж­че.

Тут слід за­зна­чи­ти, що та­ко­го не­пі­дго­тов­ле­но­го в усіх сен­сах (пра­во­во­му, фі­нан­со­во­еко­но­мі­чно­му, ка­дро­во­му, ор­га­ні­за­цій­но­му то­що) рі­ше­н­ня уря­ду ми не ба­чи­ли вже дав­но. І це са­ме по со­бі го­во­рить ли­ше про та­ку вла­сти­вість на­ших мо­жно­влад­ців, як ство­ре­н­ня про­блем для то­го, щоб са­мим їх по­тім успі­шно ви­рі­шу­ва­ти. Зав­дя­ки цьо­му ми по­ба­чи­ли в чер­го­вий раз про­яв по­лі­ти­чної во­лі ли­ше з від’єм­ним зна­ком. Ця ри­са при­та­ман­на по­лі­ти­кам з при­хо­ва­ни­ми на­мі­ра­ми на­пе­ре­до­дні чер­го­вих ви­бо­рів, ко­ли у них є від­чу­т­тя не­га­тив­но­го май­бу­тньо­го ре­зуль­та­ту. Пе­ред еле­кто­ра­том ство­рю­є­ться ви­ди­мість на­пру­же­ної ре­фор­ма­тор­ської актив­но­сті, а якщо та­ки­ми в прин­ци­пі ні­кчем­ни­ми і не­зна­чни­ми по­сту­пка­ми мо­жна за­до­воль­ни­ти ще й зов­ні­шніх кре­ди­то­рів, то рі­ше­н­ня бу­де прийня­те, на­віть якщо во­но не під­го­тов­ле­не. Всі роз­во­дять ру­ка­ми, але зро­би­ти вже ні­чо­го не мо­жна. Свід­ка­ми са­ме та­кої по­дії ми ста­ли і цьо­го ра­зу.

У прин­ци­пі ви­хо­дить іде­аль­на си­ту­а­ція на май­бу­тнє. Якщо ви­бо­ри бу­де про­гра­но, то сви­ня у ви­гля­ді не­до­сфор­мо­ва­них, ма­ло­кон­тро­льо­ва­них і, про­си­мо за­зна­чи­ти, най­біль­ших за кіль­кі­стю пра­ців­ни­ків дер­жав­них служб, що по­вин­ні від­по­від­а­ти за осно­ви фун­кціо­ну­ва­н­ня будь-якої дер­жа­ви — збір по­да­тків до дер­жав­но­го бю­дже­ту, — під­кла­да­є­ться на­сту­пно­му уря­ду. Якщо ни­ні­шні за­ли­ша­ться при вла­ді, то зав­жди мо­жна ска­за­ти, що то бу­ла ви­мо­га МВФ для отри­ма­н­ня чер­го­во­го тран­шу кре­ди­ту. Пи­та­н­ня від­по­від­аль­но­сті зня­то, а що ще по­трі­бно для то­го, аби й на­да­лі ма­ти мо­жли­вість по­лі­ти­чної ре­ін­кар­на­ції на­віть за най­більш не­спри­я­тли­вих роз­кла­дів.

У ре­зуль­та­ті та­ко­го не­про­ду­ма­но­го і не­пі­дго­тов­ле­но­го рі­ше­н­ня про роз­лу­ку по­да­тко­вої з ми­тни­цею на пла­тфор­мі ко­мі­те­ту з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки Вер­хов­ної Ра­ди ма­ють роз­по­ча­ти­ся кон­суль­та­ції та обго­во­ре­н­ня в екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі що­до стру­кту­ри но­вих служб. Але на­справ­ді най­бо­лю­чі­ше пи­та­н­ня, що має бу­ти ви­рі­ше­не, — це пи­та­н­ня роз­по­ді­лу фі­нан­су­ва­н­ня між ни­ми.

Пе­ре­тво­ре­н­ня ДФС на три окре­мі слу­жби не ска­со­вує не­об­хі­дно­сті зби­ра­ти по­да­тки, а її ре­зуль­та­тив­ність, на на­шу дум­ку, мо­же бу­ти зна­чно мен­шою у ра­зі лі­кві­да­ції са­ме все­ре­ди­ні по­да­тко­вої слу­жби стру­кту­ри, від­по­від­аль­ної за при­му­со­ве стя­гне­н­ня по­да­тків і про­ти­дію по­да­тко­вим пра­во­по­ру­ше­н­ням. У та­ко­му ви­пад­ку ри­зик не­до­о­три­ма­н­ня за­пла­но­ва­них над­хо­джень сут­тє­во зро­стає, а в ко­рум­по­ва­них кра­ї­нах з низь­кою по­да­тко­вою куль­ту­рою і слаб­ки­ми ін­сти­ту­та­ми — й то­го біль­ше. З чо­го ви­пли­ває та­ке пе­ре­ко­на­н­ня?

По-пер­ше, втра­ча­є­ться опе­ра­тив­ність і зла­го­дже­ність вза­є­мо­дії між слу­жба­ми, що без­по­се­ре­дньо від­по­від­аль­ні за збір по­да­тків, у цьо­му ра­зі — між по­да­тко­вою і ми­тною та слу­жбою, що по­вин­на про­ти­ді­я­ти по­да­тко­вим пра­во­по­ру­ше­н­ням. Як за­свід­чує ві­тчи­зня­ний до­свід, дер­жав­ні стру­кту­ри, об’єктом ува­ги яких ма­ють бу­ти одні й ті са­мі яви­ща чи про­це­си, як пра­ви­ло, вда­ю­ться між со­бою до не­до­бро­со­ві­сної кон­ку­рен­ції, а ін­ко­ли й до не­при­хо­ва­ної бо­роть­би. По­ди­ві­ться на ці­лу низ­ку на­ших ан­ти­ко­ру­пцій­них ор­га­нів чи си­ло­вих ві­домств, і ви зро­зу­мі­є­те, про що йде­ться.

По-дру­ге, між­на­ро­дний до­свід по­ка­зує, що під­роз­ді­ли при­му­со­во­го стя­гне­н­ня існу­ють у стру­кту­рі по­да­тко­вих служб 65 кра­їн сві­ту, окрім Ко­лум­бії, Кі­пру, РФ та Ли­тви. РФ і Ко­лум­бія, м’яко ка­жу­чи, ду­же спе­ци­фі­чні кра­ї­ни, де пи­та­н­ня­ми стя­гне­н­ня по­да­тків за­йма­ю­ться спец­слу­жби, не пов’яза­ні з по­да­тко­ви­ми ор­га­на­ми, Кіпр — це де-фа­кто офшор, а в Ли­тві, як під­ка­зав нам один із ко­лег, ці фун­кції пе­ре­да­но від­по­від­но­му де­пар­та­мен­ту по­лі­ції, який є ана­ло­гом на­шо­го УБОЗ. Тоб­то, не­зва­жа­ю­чи на зна­чно ви­щий рі­вень по­да­тко­вої куль­ту­ри і сві­до­мо­сті гро­ма­дян, про­від­ні кра­ї­ни сві­ту не від­мов­ля­ю­ться від так зва­них під­роз­ді­лів при­му­су в стру­кту­рі сво­їх по­да­тко­вих служб.

Ві­зьме­мо для при­кла­ду Нор­ве­гію. Ця кра­ї­на, на на­ше пе­ре­ко­на­н­ня, ха­ра­кте­ри­зу­є­ться одним із най­ви­щих рів­нів по­да­тко­вої куль­ту­ри гро­ма­дян у сві­ті. Один ли­ше факт. Сві­то­ві лі­де­ри з на­гро­ма­дже­н­ня ба­гат­ства в офшо­рах — це та­кі кра­ї­ни, як ОАЕ (по­над 70% на­ціо­наль­но­го ВВП), Ве­не­су­е­ла (більш як 60%), Са­у­дів­ська Ара­вія (56%), РФ (май­же 50% ВВП), що ста­ють ба­га­ти­ми за ра­ху­нок екс­пор­ту ву­гле­во­днів, при цьо­му зна­чна час­тка цьо­го ба­гат­ства при­ва­ти­зу­є­ться елі­та­ми. В Нор­ве­гії ж фа­кти­чно всі ко­шти від екс­пор­ту на­фти збе­рі­га­ю­ться у фон­ді на­ціо­наль­но­го до­бро­бу­ту, а в офшо­рах — менш як 5% на­ціо­наль­но­го ВВП. По­при та­кий рі­вень сві­до­мо­сті пла­тни­ків по­да­тків у цій кра­ї­ні, во­на має в стру­кту­рі по­да­тко­вих ор­га­нів слу­жбу при­му­со­во­го стя­гне­н­ня по­да­тків і про­ти­дії по­да­тко­вим пра­во­по­ру­ше­н­ням. На на­шу дум­ку, пра­кти­ка існу­ва­н­ня та­ких під­роз­ді­лів є стри­му­ю­чим фа­кто­ром для не­сум­лін­них пла­тни­ків по­да­тків. Від­су­тність та­ких під­роз­ді­лів, нав­па­ки, при­зве­де до зна­чних втрат по­да­тко­вих над­хо­джень на­віть там, де рі­вень до­бро­віль­но­сті спла­ти по­да­тків є ви­со­ким.

По-тре­тє, якщо бри­тан­ський до­свід з об’єд­на­н­ня служб нам не став у при­го­ді, то роз­гля­не­мо більш де­таль­но до­свід ор­га­ні­за­ції ді­яль­но­сті по­да­тко­вих і ми­тних служб в ін­шій про­від­ній єв­ро­пей­ській кра­ї­ні — Ні­меч­чи­ні. Там дій­сно існу­ють дві рі­зні стру­кту­ри, ді­яль­ність яких згі­дно з па­ра­гра­фом 1 Фе­де­раль­но­го за­ко­ну «Про фі­нан­со­ве управ­лі­н­ня» від 6 ве­ре­сня 1950 р. ко­ор­ди­нує Фе­де­раль­не мі­ні­стер­ство фі­нан­сів.

З 1 сі­чня 2016 р. Ге­не­раль­на ми­тна ди­ре­кція і Фе­де­раль­не управ­лі­н­ня по­да­тків як окре­мі юри­ди­чні осо­би є ви­щи­ми фе­де­раль­ни­ми ор­га­на­ми Ні­меч­чи­ни, ко­жен з яких має вла­сну роз­га­лу­же­ну стру­кту­ру. Так, ми­тна слу­жба Ні­меч­чи­ни, що на­лі­чує за­га­лом близь­ко 39 тис. пра­ців­ни­ків, на чо­лі з Ге­не­раль­ною ми­тною ди­ре­кці­єю, яка з сі­чня 2016-го скла­да­є­ться з дев’яти ди­ре­кцій і в якій пра­цю­ють по­над 7000 слу­жбов­ців, роз­мі­щу­є­ться у мі­сті Бон­ні. Се­ре­дня лан­ка ми­тних ор­га­нів на рів­ні фе­де­раль­них зе­мель у цій стру­кту­рі від­су­тня, про­те ді­ють чи­слен­ні ми­тні ор­га­ни на мі­сце­во­му рів­ні.

Осо­бли­ву роль у ро­бо­ті ми­тних ор­га­нів ві­ді­грає і кри­мі­наль­на ми­тна слу­жба (ди­ре­кція 8), в якій пра­цює по­над ти­ся­ча слу­жбов­ців. Во­на за­йма­є­ться роз­слі­ду­ва­н­ням зло­чи­нів у ми­тній сфе­рі (се­ре­дньої тяж­ко­сті, тяж­ких зло­чи­нів, ор­га­ні­зо­ва­ної зло­чин­но­сті), а та­кож вжи­ває за­хо­дів із про­ти­дії цим зло­чи­нам; ко­ор­ди­нує ді­яль­ність опе­ра­тив­но-роз­шу­ко­вих ми­тних управ­лінь; здій­снює фі­нан­со­вий мо­ні­то­ринг ді­яль­но­сті ор­га­ні­за­цій, що про­во­дять опе­ра­ції, які пов’яза­ні з ле­га­лі­за­ці­єю (від­ми­ва­н­ням) до­хо­дів, отри­ма­них зло­чин­ним шля­хом, фі­нан­су­ва­н­ням те­ро­ри­зму, роз­по­всю­дже­н­ням зброї ма­со­во­го зни­ще­н­ня; здій­снює управ­лі­н­ня ри­зи­ка­ми з ме­тою ви­зна­че­н­ня форм та об­ся­гів ми­тно­го кон­тро­лю; ве­де бо­роть­бу з не­ле­галь­ною тру­до­вою ді­яль­ні­стю, а та­кож при­пи­няє спро­би вве­зе­н­ня до Єв­ро­со­ю­зу фаль­си­фі­ка­ту.

Зав­дя­ки зла­го­дже­ній і ско­ор­ди­но­ва­ній ро­бо­ті 67 мо­біль­них ми­тних груп і мо­біль­них пе­ре­сув­них ска­нер-при­ла­дів, 1200 пра­ців­ни­ків на­зем­них ми­тниць, 31 ми­тно­го ко­ра­бля, 350 пра­ців­ни­ків, що здій­сню­ють ми­тний кон­троль на во­ді, 2600 ми­тни­ків на кор­до­ні зі Швей­ца­рі­єю, а та­кож в ае­ро­пор­тах і мор­ських пун­ктах про­пу­ску, а та­кож 3400 пра­ців­ни­ків так зва­них мі­лі­та­ри­зо­ва­них опе­ра­тив­но-роз­шу­ко­вих ми­тниць до­ся­гну­то зна­чних ре­зуль­та­тів у ді­яль­но­сті. За ми­ну­лий рік зу­си­л­ля­ми май­же 7000 ми­тни­ків бу­ло здій­сне­но за­хо­ди фі­нан­со­во­го кон­тро­лю не­ле­галь­ної тру­до­вої ді­яль­но­сті, під час яко­го бу­ло пе­ре­ві­ре­но 52 тис. під­при­ємств, від­кри­то 108 тис. про­ва­джень, роз­слі­ду­ва­н­ня по яких успі­шно за­вер­ше­ні, що по­пе­ре­ди­ло зав­да­н­ня зби­тків бю­дже­ту на за­галь­ну су­му май­же 1 млрд єв­ро. У рам­ках бо­роть­би з кон­тра­бан­дою, що на­бу­ла транс­на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня не ли­ше в Ні­меч­чи­ні, але й за­га­лом у сві­ті, ні­ме­цьки­ми ми­тни­ка­ми, в то­му чи­слі й на­ді­ле­ни­ми «мі­лі­та­ри­зо­ва­ни­ми» пов­но­ва­же­н­ня­ми, у 2017 р. бу­ло ви­лу­че­но тю­тю­но­вих ви­ро­бів на су­му 77 млн єв­ро, по­над 7 т ко­ка­ї­ну, більш як 2,8 т ма­ри­ху­а­ни, 488 кг га­ши­шу, 83 кг ме­там­фе­та­мі­ну, 62 кг ге­ро­ї­ну. Крім то­го, ви­яв­ле­но фаль­си­фі­ко­ва­них то­ва­рів на су­му 196 млн єв­ро, 70% яких над­хо­дить з Ки­таю і Гон­кон­гу.

Ви­щим фе­де­раль­ним цен­траль­ним ор­га­ном у сфе­рі справ­ля­н­ня по­да­тків є Фе­де­раль­не управ­лі­н­ня по­да­тків. На мі­сце­во­му рів­ні фі­нан­со­ві управ­лі­н­ня зе­мель ма­ють у стру­кту­рі так зва­ні під­роз­ді­ли STRAFA=FA, які хоч і не озбро­є­ні, як ми­тни­ки і по­лі­ція, але при цьо­му ви­ко­ну­ють «мі­лі­та­ри­зо­ва­ні» фун­кції. Зокре­ма, пра­ців­ни­ки одно­го з під­роз­ді­лів упов­но­ва­же­ні здій­сню­ва­ти адмі­ні­стра­тив­ні про­ва­дже­н­ня від­но­сно не­пла­тни­ків по­да­тків і ма­ють при цьо­му пов­но­ва­же­н­ня про­ку­ро­ра (STRABUST), а пра­ців­ни­ки ін­шо­го стру­ктур­но­го під­роз­ді­лу здій­сню­ють кри­мі­наль­ні роз­слі­ду­ва­н­ня у сфе­рі ухи­ле­н­ня від спла­ти по­да­тків, за які пе­ред­ба­че­на кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність, і на­ді­ле­ні при цьо­му по­лі­цей­ськи­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми, хо­ча не ма­ють пра­ва но­си­ти та за­сто­со­ву­ва­ти та­бель­ну во­гне­паль­ну зброю (Steufa).

Так, у фе­де­раль­ній зем­лі Пів­ні­чний Рейн-вес­тфа­лія існу­ють 115 фі­нан­со­вих управ­лінь, в яких де­сять під­роз­ді­лів по­да­тко­вих роз­слі­ду­вань, де пра­цю­ють 690 опе­ра­тив­них пра­ців­ни­ків, пов­но­ва­же­н­ня яких під час про­ве­де­н­ня опе­ра­тив­но­роз­шу­ко­вих діє не вуж­чі, ніж у пра­ців­ни­ків по­лі­ції. Крім то­го, для отри­ма­н­ня до­ка­зо­вої ін­фор­ма­ції в рам­ках фе­де­раль­но­го за­ко­но­дав­ства ни­ми успі­шно ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться мо­біль­ні при­ла­ди Mobile Devices для зчи­ту­ва­н­ня ін­фор­ма­ції з га­дже­тів, на­ві­га­цій­них ав­то­мо­біль­них си­стем, комп’юте­рів Universal Forensic Extraction Device (UFED) від Cellebrite (Ізра­їль), лі­цен­зія на один ко­штує 7500 єв­ро, а та­кож па­ке­тне про­грам­но-апа­ра­тне за­без­пе­че­н­ня для фі­зи­чно­го по­нов­ле­н­ня да­них з рі­зних мо­біль­них при­стро­їв XRY MSAB (Шве­ція). Чи це не по­лі­цей­ські спосо­би отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції, що має до­ка­зо­ве зна­че­н­ня для слід­ства і су­ду? За­га­лом у Ні­меч­чи­ні на­лі­чу­є­ться близь­ко 6800 пра­ців­ни­ків по­да­тко­во­го роз­шу­ку, які пра­цю­ють у тан­де­мі з ре­ві­зор­ським скла­дом фі­нан­со­вих управ­лінь зе­мель.

З огля­ду на це, ли­ше за офі­цій­ни­ми да­ни­ми Фе­де­раль­но­го мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Ні­меч­чи­ни, під­роз­ді­ла­ми з роз­слі­ду­ва­н­ня адмі­ні­стра­тив­них по­да­тко­вих пра­во­по­ру­шень у 2017 р. бу­ло здій­сне­но 62 тис. про­ва­джень в адмі­ні­стра­тив­них спра­вах і стя­гну­то у ви­гля­ді штра­фів по­над 168 млн єв­ро.

За цей же пе­рі­од під­роз­ді­ла­ми кри­мі­наль­них по­да­тко­вих роз­слі­ду­вань бу­ло за­вер­ше­но 35 тис. про­ва­джень і стя­гну­то до бю­дже­ту близь­ко 2,9 млрд єв­ро, ви­не­се­но ви­ро­ків у ви­гля­ді по­збав­ле­н­ня во­лі за­галь­ним тер­мі­ном 1568 ро­ків.

От­же, го­лов­ний ви­сно­вок з цьо­го та­кий. Увесь цей апа­рат про­ти­дії по­да­тко­вим і ми­тним пра­во­по­ру­ше­н­ням існує в стру­кту­рі від­по­від­них ві­домств Ні­меч­чи­ни — кра­ї­ни, що ха­ра­кте­ри­зу­є­ться не най­гір­ши­ми по­зи­ці­я­ми за по­ка­зни­ком по­да­тко­во­го роз­ри­ву. За оцін­ка­ми єв­ро­пей­ських до­слі­дни­ків К.ра­чков­скі і Б.мро­ца, по­да­тко­вий роз­рив у Ні­меч­чи­ні у 2015 р. був ниж­чим за се­ре­дньо­єв­ро­пей­ський по­ка­зник на 1,7% і ста­но­вив 6% ВВП ці­єї кра­ї­ни. За їхні­ми ж оцін­ка­ми, в Ли­тві зна­че­н­ня цьо­го по­ка­зни­ка ста­но­ви­ло аж 11% ВВП кра­ї­ни, і це при то­му, що не­по­рів­нян­ни­ми є мас­шта­би еко­но­мік цих кра­їн. Адже тут про­сте­жу­є­ться за­галь­на за­ко­но­мір­ність, до­ве­де­на на­у­ко­ви­ми до­слі­дже­н­ня­ми: що біль­ше по­да­тків в аб­со­лю­тних роз­мі­рах ви ма­є­те зби­ра­ти (тоб­то по фа­кту, що біль­шою є ва­ша еко­но­мі­ка), то біль­ша ве­ли­чи­на по­да­тко­во­го роз­ри­ву у вас має бу­ти.

На­сам­кі­нець хо­ті­ло­ся б за­зна­чи­ти, що пу­блі­ка­ці­єю цьо­го ма­те­рі­а­лу ми в жо­дно­му ра­зі не пре­тен­ду­є­мо на істи­ну в остан­ній ін­стан­ції, тим біль­ше не на­ма­га­є­мо­ся зна­йти ар­гу­мен­ти на ко­ристь збе­ре­же­н­ня існу­ю­чо­го ста­тус-кво. Ре­фор­ма ДФС на­зрі­ла вже дав­но, ймо­вір­но, най­кра­щий час для неї бу­ло вже втра­че­но. Якщо на­ша по­зи­ція ко­мусь ви­да­є­ться за­ан­га­жо­ва­ною, то не­хай так во­но й бу­де. Ми ли­ше пра­гне­мо до­да­ти ва­жли­вих ар­гу­мен­тів до дис­ку­сії, що має роз­по­ча­ти­ся в екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі. Му­си­мо пам’ята­ти, що істи­на якраз і на­ро­джу­є­ться в сми­сло­во­му по­лі, по­ро­дже­но­му від­мін­ні­стю ду­мок. Якщо всі по­зи­ції зва­жу­ю­ться і роз­гля­да­ю­ться, то, мо­же, бо­дай цьо­го ра­зу в про­це­сі обго­во­ре­н­ня без­по­се­ре­дніх шля­хів пе­ре­тво­ре­н­ня ДФС на окре­мі слу­жби бу­де прийня­те дій­сно дер­жав­ни­цьке і зва­же­не рі­ше­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.