«Кру­ти 1918». Пей­за­ae пе­ред би­твою

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ка­те­ри­на КОНСТАНТИНОВА

7 лю­то­го у про­кат ви­хо­дить один із най­більш очі­ку­ва­них ві­тчи­зня­них філь­мів 2019 р. — істо­ри­чний екшн «Кру­ти 1918» (ре­жи­сер Оле­ксій Ша­па­рєв).

Кар­ти­на роз­по­від­ає про зна­ко­ву би­тву за укра­їн­ську не­за­ле­жність, що роз­гор­ну­ла­ся по­бли­зу за­лі­зни­чної стан­ції Кру­ти, за 130 кі­ло­ме­трів від Ки­є­ва.

Один із про­дю­се­рів про­е­кту — Ар­тем Ко­лю­ба­єв — роз­по­від­ає про при­чи­ну змі­ще­н­ня ре­лі­зу про­е­кту, про мо­ло­дих акто­рів. А та­кож чо­му до­прем’єр­ний по­каз ви­рі­ши­ли вла­шту­ва­ти 29 сі­чня са­ме в кі­но­те­а­трі «Ки­їв».

— Ар­те­ме, по­вер­та­ю­чись до ре­лі­зу філь­му «Кру­ти»: з са­мо­го по­ча­тку пе­ред­ба­ча­ло­ся 6 гру­дня 2018 р. Чо­му все-та­ки прем’єра змі­сти­ла­ся на 7 лю­то­го 2019-го?

— Ми ра­ди­ли­ся з істо­ри­ка­ми, про­ка­тни­ка­ми. І ді­йшли ви­снов­ку, що про­кат філь­му «Кру­ти 1918» має стар­ту­ва­ти в рі­чни­цю ці­єї по­дії. Як ві­до­мо, бій під Кру­та­ми від­був­ся 29 сі­чня. І ни­ні­шньо­го ро­ку — 101-ша рі­чни­ця.

Ось і хо­че­мо зро­би­ти до­прем’єр­ний по­каз 29 сі­чня — ні­би день у день із ти­ми по­ді­я­ми по­над сто­лі­тньої дав­но­сті. А в кі­но­те­а­трах фільм бу­де в про­ка­ті з 7 лю­то­го.

Цьо­го ро­ку пе­ред­ба­ча­ю­ться офі­цій­ні за­хо­ди до Крут. І по­каз філь­му та­кож є в офі­цій­ній про­гра­мі цих за­хо­дів.

— Мі­сцем пе­ре­д­прем’єр­но­го по­ка­зу 29 сі­чня, оче­ви­дно, не­ви­пад­ко­во ви­бра­ли кі­но­те­атр «Ки­їв», що ни­ні пе­ре­жи­ває тяж­кий пе­рі­од: чи­ни­ться тиск на ме­не­джмент цьо­го най­по­пу­ляр­ні­шо­го в сто­ли­ці кі­но­те­а­тру. Тоб­то «Кру­ти» — ще й під­трим­ка «Ки­є­ва»?

— Так, справ­ді, ми зро­би­ли це не­ви­пад­ко­во. Прем’єрою філь­му хо­че­мо під­три­ма­ти зна­ме­ни­тий кі­но­те­атр «Ки­їв» і при­вер­ну­ти ува­гу спіль­но­ти й по­лі­ти­ку­му до за­зна­че­ної про­бле­ми. На прем’єру «Кру­ти 1918» при­їдуть ба­га­то за­про­ше­них зі­рок, офі­цій­них осіб. Ця по­дія, зва­жа­ю­чи на всі ни­ні­шні об­ста­ви­ни, має від­бу­ти­ся са­ме в кі­но­те­а­трі «Ки­їв», який зав­жди актив­но під­три­мує укра­їн­ське кі­но і став куль­то­вим мі­сцем для кі­но­ма­нів, кі­но­про­фе­сіо­на­лів, ши­ро­кої гля­да­цької ау­ди­то­рії.

— «Кру­ти 1918» ма­ють трьох про­дю­се­рів — вас, Ан­дрія Кор­ні­єн­ка, Та­ра­са Бо­са­ка. Чи був між ва­ми якийсь роз­по­діл обов’яз­ків, ко­ли ко­жен про­дю­сер від­по­від­ає за свій на­прям?

— Крім про­дю­се­рів від укра­їн­ської сто­ро­ни, в нас же є ще й два іно­зем­них спів­про­дю­се­ри: кар­ти­ну під­три­ма­ли іта­лій­ці та по­ля­ки, які бра­ли участь у ви­ро­бни­цтві.

Це свід­чить про те, що наш про­дукт ці­ка­вий не тіль­ки укра­їн­ській ау­ди­то­рії, до ньо­го ви­ник і між­на­ро­дний ін­те­рес.

Справ­ді, є іта­лій­ські ін­ве­сти­ції в укра­їн­ську істо­ри­чну кар­ти­ну про ге­ро­ї­чний по­двиг укра­їн­ських сту­ден­тів 1918 р. Отож «Кру­ти 1918» — істо­рія, ці­ка­ва сві­ту. Бо це сві­то­ва істо­рія про бо­роть­бу за сво­бо­ду.

— Зйом­ки філь­му стар­ту­ва­ли у ве­ре­сні 2017-го. Скіль­ки во­ни три­ва­ли? Ба­га­то акто­рів або ін­ших уча­сни­ків про­це­су до­ве­ло­ся за­мі­ни­ти за цей час? — Так, зйом­ки по­ча­ли­ся у ве­ре­сні. І пер­ший зні­маль­ний день про­хо­див у ре­зи­ден­ції ко­ли­шньо­го укра­їн­сько­го пре­зи­ден­та — в Ме­жи­гір’ї. А ось зні­маль­ний пе­рі­од три­вав із ве­ре­сня по гру­день.

Зна­є­те, з ча­су ка­стин­гу й за­твер­дже­н­ня акто­рів на го­лов­ні ро­лі ми ні­ко­го не за­мі­ня­ли. А в про­це­сі ро­бо­ти нам ду­же до­по­ма­га­ла На­ціо­наль­на гвар­дія Укра­ї­ни — у ма­со­вих ба­таль­них сце­нах.

До ре­чі, зйом­ки про­хо­ди­ли в умо­вах, на­бли­же­них до ре­а­лій то­го ча­су — 1918го. Сто­яв 20-гра­ду­сний мо­роз, при­чо­му ці­ло­до­бо­во. То­му всі ду­же мер­зли. Але всі — і акто­ри, і ма­сов­ка, і по­ста­но­во­чна гру­па про­е­кту — бу­ли мо­ти­во­ва­ні тим, що від­тво­ри­мо ре­аль­ні по­дії. Адже сто ро­ків то­му укра­їн­ські сту­ден­ти в та­ких са­мих умо­вах бо­ро­ли­ся за не­за­ле­жність. Тіль­ки по-справ­жньо­му, а не «як у кі­но». То­му ні­хто під час ро­бо­ти не ски­глив. І всі ви­три­му­ва­ли і 20-го­дин­ні зйом­ки, і 20-гра­ду­сний мо­роз.

Уто­чню, що зйом­ки від­бу­ва­ли­ся в Ки­є­ві, Ки­їв­ській та Чер­ка­ській обла­стях. — Усе-та­ки, якщо по­вер­ну­ти­ся до ка­стин­гу, то, на­при­клад, Пе­тлю­ру у вас грає Дми­тро Сту­пка, а в одній із ро­лей зна­чи­ться мі­ністр куль­ту­ри Єв­ген Ни­щук. До ре­чі, ко­го в «Кру­тах» грає пан мі­ністр?

— Так, Пе­тлю­ру у філь­мі грає Дми­тро Сту­пка. І на­віть те­пер у ньо­го на сто­рін­ці в со­цме­ре­жі — порт­рет Пе­тлю­ри, є й фо­то Дми­тра у гри­мі Пе­тлю­ри. Справ­ді, схо­жість про­сто вра­жає!

А ось Єв­ген Ни­щук грає теж ці­ка­во­го пер­со­на­жа — ба­тька Гри­го­рія Піп­сько­го, уча­сни­ка бою під Кру­та­ми, роз­стрі­ля­но­го біль­шо­ви­ка­ми. Ві­до­мо, що пе­ред роз­стрі­лом цей хло­пець пер­шим по­чав спів­а­ти «Ще не вмер­ла Укра­ї­на». Ре­шта сту­ден­тів під­три­ма­ли йо­го. На той час Гри­го­рій Піп­ський був учнем гім­на­зії іме­ні Ки­ри­ло-ме­фо­ді­їв­сько­го брат­ства. Отож Єв­ген Ни­щук і грає ба­тька цьо­го хло­пця, ко­трий про­жив 20 ро­ків і був уби­тий біль­шо­ви­ка­ми.

— А які епі­зо­ди кар­ти­ни ви­яви­ли­ся для ре­жи­се­ра Ша­па­рє­ва та про­дю­се­рів най­скла­дні­ши­ми, в по­ста­но­во­чно­му пла­ні? Які, вза­га­лі, тру­дно­щі су­про­во­джу­ва­ли ро­бо­ту над та­ким скла­дним істо­ри­чним про­е­ктом? — Ма­буть, най­скла­ді­ше бу­ло з ма­со­ви­ми сце­на­ми. Бо важ­ко зна­йти ве­ли­че­зну ма­сов­ку. І, зві­сно, ду­же дя­ку­є­мо На­ціо­наль­ній гвар­дії Укра­ї­ни, — вій­сько­ві нам силь­но до­по­мо­гли. У них є ро­зу­мі­н­ня ва­жли­во­сті те­ми, є від­по­від­аль­ність, ди­сци­плі­на. І ці яко­сті вій­сько­вих під час зйо­мок нас про­сто вря­ту­ва­ли.

— Вій­сько­ві швид­ко ада­пту­ва­ли­ся до твор­чо­го про­це­су, ви­ко­ну­ю­чи ті чи ін­ші ко­ман­ди ре­жи­се­ра?

— Так, во­ни швид­ко ада­пту­ю­ться. І все зав­дя­ки їхній су­во­рій ди­сци­плі­ні, а та­кож зав­дя­ки ко­ман­ду­ван­ню. До ре­чі, вій­сько­ві зі­гра­ли на­ба­га­то кра­ще, ніж ці сце­ни зі­гра­ли б акто­ри ма­со­вих сцен.

Пов­то­рю­ся, вій­сько­ві ро­зу­мі­ють осо­бли­во­сті бою, усві­дом­ле­но став­ля­ться до то­го, що ро­блять.

У рам­ках зйо­мок філь­му «Кру­ти 1918» спіль­но з На­ціо­наль­ною гвар­ді­єю Укра­ї­ни ми зня­ли про­мо­ро­лик, у яко­му по­ка­зу­є­мо На­ціо­наль­ну гвар­дію в ко­стю­мах ча­сів Крут, а по­тім плав­но пе­ре­хо­ди­мо до по­дій, ко­трі від­бу­ва­ю­ться ни­ні в Укра­ї­ні. Тоб­то по­ка­зу­є­мо цих са­мих вій­сько­вих, але вже в на­шій су­ча­сній укра­їн­ській вій­сько­вій фор­мі.

Та­ким чи­ном, акцен­ту­є­мо ува­гу і на те­пе­рі­шній би­тві за Укра­ї­ну, ко­ли ці ж вій­сько­ві бо­рю­ться за не­за­ле­жність. Істо­рія по­вто­рю­є­ться. І все у сві­ті ци­клі­чне.

Як сто ро­ків то­му бо­ро­ли­ся за не­за­ле­жність, так і сьо­го­дні, — би­тва не при­пи­ня­є­ться.

І на­ша кар­ти­на са­ме й по­чи­на­є­ться з не­дав­ніх по­дій: Май­дан, юнак ви­рі­шує іти до­бро­воль­цем в АТО, по­тім пе­ре­но­си­мо­ся на сто ро­ків на­зад і ба­чи­мо, як йо­го пра­дід прийняв та­ке ж са­ме рі­ше­н­ня, всту­пив­ши в до­бро­воль­чу ар­мію.

— На­скіль­ки сце­на­рій Ко­стян­ти­на Ко­но­ва­ло­ва вко­рі­не­ний у ту епо­ху, з по­гля­ду до­ку­мен­та­лі­ста, істо­ри­ка? Чи все-та­ки у філь­мі до­ста­тньо й ху­до­жніх (ав­тор­ських) від­сту­пів?

— Знаю, що Ко­стян­тин Ко­но­ва­лов пи­сав сце­на­рій, орі­єн­ту­ю­чись на що­ден­ни­ки, які за­ли­ши­ли­ся пі­сля Авер­кія Гон­ча­рен­ка. Це істо­ри­чний пер­со­наж, ко­ман­дир сил УНР у бою під Кру­та­ми. А в ро­ки Дру­гої сві­то­вої вій­ни він був офі­це­ром ди­ві­зії СС «Га­ли­чи­на».

У на­шо­му філь­мі Авер­кія Гон­ча­рен­ка грає по­пу­ляр­ний актор Оле­ксій Три­тен­ко.

Отож, цей офі­цер за­ли­шив свої ме­му­а­ри. Пі­сля Дру­гої сві­то­вої він емі­гру­вав до США, де про­жив остан­ні ро­ки сво­го жи­т­тя. Пі­сля Гон­ча­рен­ка за­ли­шив­ся йо­го що­ден­ник. Са­ме він і на­ди­хнув сце­на­ри­ста Ко­стян­ти­на Ко­но­ва­ло­ва на­пи­са­ти істо­рію про ге­ро­їв Крут.

Так, у філь­мі є й ав­тор­ські від­сту­пи. На­при­клад, це ви­га­да­на сім’я го­лов­них ге­ро­їв — ге­не­рал та йо­го ді­ти. Один син — вій­сько­вий, а дру­гий — аб­со­лю­тний па­ци­фіст, однак він ви­рі­шує йти до­бро­воль­цем в ар­мію УНР, по­тім ви­ру­шає до Крут і за­хи­щає не­за­ле­жність. Та­кож у кар­ти­ні є лю­бов­на лі­нія і лі­нія дру­жби.

А основ­ні по­дії, які по­ста­ра­ли­ся від­обра­зи­ти на екра­ні, — за­хо­пле­н­ня «Ар­се­на­лу», на­ступ на стан­цію Кру­ти. Та­кож у філь­мі є чин­ни­ки зов­ні­шньої по­лі­ти­ки — на­при­клад, той факт, що Фран­ція і Бри­та­нія го­то­ві бу­ли ви­зна­ти Укра­їн­ську На­ро­дну Ре­спу­блі­ку. І та­ким чи­ном до­по­мог­ти Укра­ї­ні в бо­роть­бі про­ти біль­шо­ви­зму.

— Ко­го з мо­ло­дих акто­рів цьо­го про­е­кту, а їх ба­га­то, ви б уже за­раз на­зва­ли від­кри­т­тям не тіль­ки філь­му «Кру­ти», а, мо­жли­во, й укра­їн­сько­го кі­но?

— Га­даю, ба­га­тьох вра­зить на екра­ні мо­ло­дий актор Єв­ген Ла­мах. Він грає в «Кру­тах 1918» го­лов­ну роль. Він та­кож зі­грав і в кар­ти­ні «Чер­ка­си» (фільм ще не ви­йшов у про­кат). У прин­ци­пі, наш фільм бу­де пер­шим пов­ним ме­тром, у яко­му Єв­ген грає ве­ли­ку роль.

Уя­віть, на­віть в Іта­лії — на мон­та­жі — іно­зем­ці, які не во­ло­ді­ють укра­їн­ською, за­хо­плю­ва­ли­ся грою цьо­го мо­ло­до­го акто­ра.

Вза­га­лі ж, усі на­ші мо­ло­ді — ду­же та­ла­но­ви­ті хло­пці.

А ось, на­при­клад, по­пу­ляр­ний Оле­ксій Три­тен­ко по­ста­не в «Кру­тах» у но­во­му для се­бе, не­ко­ме­дій­но­му ам­плуа. Осо­бли­ва по­дя­ка й Ві­та­лію Са­лію, який зі­грав у «Кру­тах» Му­рав­йо­ва, вті­лив­ши на екра­ні «аб­со­лю­тне зло». Це ду­же важ­ка роль, з якою актор, на мій по­гляд, упо­рав­ся про­сто бли­ску­че.

Про фільм

У зйом­ках філь­му «Кру­ти 1918» бу­ло за­ді­я­но близь­ко одні­єї ти­ся­чі акто­рів і май­же дві ти­ся­чі оди­ниць зброї.

Стан­цію Кру­ти зні­ма­ли в се­лі Син­га­їв­ка на Чер­ка­щи­ні.

Ки­їв­ські ло­ка­ції кар­ти­ни — сто­ли­чні му­зеї, Со­фій­ська пло­ща, Ки­їв­ська фор­те­ця.

Го­лов­не про­ти­сто­я­н­ня у філь­мі — 400 юна­ків ви­сту­па­ють про­ти ба­га­то­ти­ся­чно­го до зу­бів озбро­є­но­го біль­шо­ви­цько­го вій­ська.

На тлі істо­ри­чних по­дій у «Кру­тах» роз­гор­та­є­ться й лю­бов­на істо­рія — два бра­ти Ан­дрій і Оле­кса за­ко­ха­ні в кра­су­ню Со­фію.

Го­лов­ні акто­ри «Крут» — Єв­ген Ла­мах, Оле­ксандр Пі­ску­нов, Оле­ксій Три­тен­ко, Ма­ксим До­нець, Дми­тро Олій­ник, Оле­ксандр Оле­ксен­ко, Ан­дрій Фе­дін­чик, Ро­ман Ясі­нов­ський, Ві­та­лій Са­лій, Бо­г­дан Юси­пчук, Дми­тро Сту­пка, На­та­ля Ва­сько, Єв­ген Ни­щук, Ми­ки­та Ча­єв­ський, Ми­ко­ла Пе­ре­стюк.

Бю­джет про­е­кту — 52 млн грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.