Тест на су­мі­сність

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ін­на ВЄДЄРНІКОВ­А, Во­ло­ди­мир КРАВЧЕНКО, Юлія МОСТОВА, Те­тя­на СИЛІНА Укра­їн­ський ін­сти­тут май­бу­тньо­го та «Дзер­ка­ло ти­aeня. Укра­ї­на»

«Укра­їн­сько­му су­спіль­ству по­трі­бно до­мо­ви­ти­ся між со­бою, і це ду­же ва­жли­во, то­му що сьо­го­дні все­ре­ди­ні Укра­ї­ни є аб­со­лю­тно рі­зні ба­че­н­ня пи­та­н­ня по­вер­не­н­ня Дон­ба­су і Кри­му», — ці сло­ва Во­ло­ди­ми­ра Зе­лен­сько­го від­обра­жа­ють один зі сві­то­гля­дних фрон­тів, де сі­чу­ться укра­їн­ські гро­ма­дя­ни на фо­ру­мах, у со­цме­ре­жах, та­ксі та ба­рах.

Бе­з­апе­ля­цій­ні, ка­те­го­ри­чні по­зи­ції при­бі­чни­ків не­гай­но­го по­вер­не­н­ня і без­ком­про­мі­сно­го від­ти­на­н­ня оку­по­ва­них те­ри­то­рій ще біль­ше по­сла­блю­ють кра­ї­ну, що й так ски­да­є­ться на ку­пу кон­стру­ктор­них де­та­лей без ін­стру­кції. Але про­бле­ма не тіль­ки в то­му, що на­ра­зі су­спіль­ство не мо­же зна­йти під­хо­дя­що­го зна­мен­ни­ка. В істо­рії Укра­ї­ни бу­ли пре­зи­ден­ти, які грі­ши­ли ша­пко­крад­ством, і пре­зи­ден­ти, які грі­шать ша­пко­за­ки­да­цтвом. Ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня Дон­ба­су не мо­же ба­зу­ва­ти­ся на емо­ці­ях, фан­та­зі­ях та ін­ту­ї­тив­них ві­ру­ва­н­нях. Во­но має бу­ду­ва­ти­ся на фа­ктах і від­по­від­аль­них роз­ра­хун­ках.

У кві­тні 2014 р. «Дзер­ка­ло ти­жня. Укра­ї­на» спіль­но з КМІС про­ве­ли со­ціо­ло­гі­чне до­слі­дже­н­ня, ре­зуль­та­ти яко­го ду­же сер­йо­зно ви­вча­ли­ся в Мо­скві і впли­ну­ли на пла­ни ство­ре­н­ня Ма­ло­ро­сії. Ви­я­ви­ло­ся, що в обла­стях, ко­трі вхо­дять до так зва­ної «під­ко­ви ри­зи­ку», став­ле­н­ня до Ро­сії зов­сім не та­ке, як йо­го со­бі емо­цій­но й ін­ту­ї­тив­но уяв­ля­ли в Крем­лі. У ни­ні­шній, від­по­від­аль­ний пе­рі­од (УІМ) прийня­ли не­про­сте рі­ше­н­ня: впер­ше про­ве­сти й ого­ло­си­ти ре­зуль­та­ти пов­но­цін­но­го кіль­кі­сно­го до­слі­дже­н­ня гро­мад­ської дум­ки на те­ри­то­рі­ях, не­під­кон­троль­них Укра­ї­ні. Бу­дьмо че­сни­ми і з со­бою, і з ни­ми. Ко­го ми хо­че­мо ін­те­гру­ва­ти в се­бе? Чи хо­чуть ті, хто за­ли­шив­ся по той бік фрон­ту, по­вер­ну­ти­ся? На яких умо­вах? Ко­го зви­ну­ва­чу­ють у то­му, що ста­ло­ся? Як жи­вуть? Що див­ля­ться? Ко­му мо­ля­ться, ко­му до­ві­ря­ють? Як оці­ню­ють по­дії у ве­ли­кій Укра­ї­ні? Чи ві­рять у її пер­спе­кти­ви та в успіх її пре­зи­ден­та?

Від­по­віді на ці та ба­га­то ін­ших за­пи­тань нам усім до­по­мо­гла отри­ма­ти ком­па­нія «Нью імі­дae мар­ке­тинг груп». Ни­ні­шньо­го ро­ку це вже тре­тє кіль­кі­сне до­слі­дже­н­ня на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, яке про­во­дять хар­ків’яни. По­слу­га­ми са­мо­від­да­ної ко­ман­ди, що ви­їжджає в ДНР і ЛНР для про­ве­де­н­ня со­ціо­ло­гі­чно­го по­ля, ко­ри­сту­ю­ться між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції та ін­сти­ту­ти не пер­ший рік. До­слі­дже­н­ня про­во­ди­ло­ся з 7-го по 31 жов­тня 2019 р. Опи­та­но 1606 ре­спон­ден­тів: 800 — у не­під­кон­троль­ній ча­сти­ні Лу­ган­ської і 806 — у не­під­кон­троль­ній ча­сти­ні До­не­цькій обла­стей. Для роз­ра­хун­ків ви­бір­ки бу­ло ви­ко­ри­ста­но офі­цій­ні

ста­ти­сти­чні да­ні 2014 р., ско­ри­го­ва­ні з ура­ху­ва­н­ням на­яв­них де­мо­гра­фі­чних да­них ВПО, які за­ли­ши­ли не­під­кон­троль­ні те­ри­то­рії. Ін­терв’ю face-to-face про­во­ди­ли­ся в до­мо­го­спо­дар­ствах ре­спон­ден­тів за стру­кту­ро­ва­ною ан­ке­тою. По­грі­шність ре­зуль­та­тів не пе­ре­ви­щує 3,2%.

Про­чи­тай­те. Це бо­ля­че. Але це про­тве­ре­жує.

Фо­то Юрія Гар­бу­за

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.