Бо­йо­ви­ки зір­ва­ли роз­ве­де­н­ня сил

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

Бо­йо­ви­ки зір­ва­ли роз­ве­де­н­ня сил і за­со­бів по­бли­зу Бо­г­да­нів­ки та Пе­тров­сько­го До­не­цької обла­сті, по­ві­до­ми­ли в шта­бі Опе­ра­ції Об’єд­на­них Сил у п’ятни­цю, 8 ли­сто­па­да.

Як за­зна­чи­ли в шта­бі, 7 ли­сто­па­да укра­їн­ська сто­ро­на че­рез МЗС про­ін­фор­му­ва­ла ОБСЄ про го­тов­ність до роз­ве­де­н­ня. 8 ли­сто­па­да, о 12:00 укра­їн­ська сто­ро­на го­то­ва бу­ла роз­по­ча­ти пра­кти­чний про­цес роз­ве­де­н­ня сил і за­со­бів на ді­лян­ці №3, у ра­йо­ні на­се­ле­них пун­ктів Бо­г­да­нів­ка та Пе­тров­ське.

«Да­ту бу­ло ви­зна­че­но з вра­ху­ва­н­ням остан­ньо­го по­ру­ше­н­ня ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню на ді­лян­ці роз­ве­де­н­ня №3, яке бу­ло за­фі­ксо­ва­но 30 жов­тня цьо­го ро­ку. Цей факт від­обра­же­но в що­ден­но­му зві­ті Спе­ці­аль­ної мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії ОБСЄ від 31 жов­тня. По­ві­дом­ле­н­ня про го­тов­ність до роз­ве­де­н­ня сьо­го­дні, 8 ли­сто­па­да, від во­ро­жої сто­ро­ни не на­ді­йшло. У та­кий спо­сіб про­тив­ник зі­рвав не тіль­ки про­цес роз­ве­де­н­ня, а й уко­тре по­ру­шив між­на­ро­дні до­мов­ле­но­сті», — за­зна­чи­ли в шта­бі.

Ра­ні­ше спец­пред­став­ник Ор­га­ні­за­ції з без­пе­ки та спів­ро­бі­тни­цтва в Єв­ро­пі в ТКГ Мар­тін Сай­дік за­явив, що Три­сто­ро­н­ня кон­та­ктна гру­па за уча­сті пред­став­ни­ків ОРДЛО ви­рі­ши­ла пе­ре­не­сти роз­ве­де­н­ня сил і за­со­бів у Пе­тров­сько­му До­не­цькій обла­сті на су­бо­ту, 9 ли­сто­па­да. Ні­би­то від­ве­де­н­ня сил і за­со­бів роз­по­чне­ться в су­бо­ту, 9 ли­сто­па­да, о 12:00 за ки­їв­ським ча­сом.

На­га­да­є­мо, 1 ли­сто­па­да в ра­йо­ні Зо­ло­то­го Лу­ган­ської обла­сті за­кін­чи­ло­ся три­ден­не роз­ве­де­н­ня сил і за­со­бів. Вій­сько­во­слу­жбов­ців ЗСУ по­ча­ли від­во­ди­ти, по­при від­су­тність се­ми­ден­но­го ре­жи­му «ти­ші» і ре­гу­ляр­ні об­стрі­ли бо­йо­ви­ків. Улі­тку цьо­го ро­ку від­бу­ло­ся роз­ве­де­н­ня військ у ра­йо­ні Ста­ни­ці Лу­ган­ської.

Від­ве­де­н­ня укра­їн­ських військ від лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня на ді­лян­ках у ра­йо­ні Зо­ло­то­го, Ста­ни­ці Лу­ган­ської (Лу­ган­ська область) і Пе­тров­сько­го (До­не­цька область) є одні­єю з умов Крем­ля для про­ве­де­н­ня са­мі­ту в «нор­манд­сько­му фор­ма­ті». При цьо­му га­ран­ту­ва­ти дзер­каль­не від­ве­де­н­ня оку­па­цій­них військ у Крем­лі від­мо­ви­ли­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.