КРЕДІСОВ А. І.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст - А. І. КРЕДІСОВ, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор ка­фе­дри мі­жна­ро­дно­го бі­зне­су Ін­сти­ту­ту між­на­ро­дних від­но­син Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка

– Те­о­ре­ти­чні під­хо­ди до до­слі­дже­н­ня ета­пів роз­ви­тку рин­ко­вої еко­но­мі­ки

До­слі­дже­но ета­пи роз­ви­тку рин­ко­вої еко­но­мі­ки. По­ка­за­но їх те­о­ре­ти­чне осми­сле­н­ня в пе­рі­о­ди до­кла­си­чно­го, кла­си­чно­го і су­ча­сно­го роз­ви­тку еко­но­мі­чної на­у­ки. Ро­з­гля­ну­то еко­но­мі­чні ін­сти­ту­ти у вза­є­мозв’яз­ку з по­лі­ти­чни­ми і со­ці­аль­ни­ми ін­сти­ту­та­ми су­спіль ства. Ар­гу­мен­то­ва­но, що су­ку­пність су­спіль­них ін­сти­ту­тів ви­зна­чає не лише спо­сіб ви ро­бни­цтва на то­му чи ін­шо­му ета­пі роз­ви­тку рин­ко­вої еко­но­мі­ки, але й фор­ма­цій­ну кон стру­кцію су­спіль­ства в ці­ло­му.

Клю­чо­ві сло­ва: ри­нок, ка­пі­тал, ка­пі­та­лі­за­ція, со­ці­а­лі­за­ція, ко­ле­ктив­ні еко­но­мі­чні ін­сти ту­ти, ме­не­джмент, кор­по­ра­тив­на со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність, дер­жав­но при­ва­тне парт нер­ство.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.