ДО 75 річ­чя АКАДЕМІКА НАН УКРА­Ї­НИ Б. В. БУРКИНСЬКОГО

TALENT, INSPIRATION AND STRATEGIC VISION

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст -

Та­лант, на­тхне­н­ня і стра­те­гі­чне ба­че­н­ня

Бо­рис Во­ло­ди­ми­ро­вич Бур­кин­ський

на­ро­див­ся 3 ли­сто­па­да 1942 р. у м. Во­зне сенськ Ми­ко­ла­їв­ської обла­сті в сім’ї служ бов­ців. Він роз­по­чав свою на­у­ко­ву ді­яль­ність у 1965 р. пі­сля за­кін­че­н­ня Оде­сько­го те­хно ло­гі­чно­го ін­сти­ту­ту іме­ні Ло­мо­но­со­ва. З 1970 р. пра­цює в си­сте­мі На­ціо­наль­ної ака де­мії на­ук Укра­ї­ни, і все йо­го подаль­ше твор че жи­т­тя пов’яза­не з Ін­сти­ту­том про­блем ринку та еко­но­мі­ко еко­ло­гі­чних до­слі­джень НАН Укра­ї­ни, де він про­йшов шлях від стар шо­го ін­же­не­ра до ди­ре­кто­ра.

На­у­ко­ва ді­яль­ність академіка Б.В. Бур кин­сько­го та очо­лю­ва­но­го ним ко­ле­кти­ву Ін­сти­ту­ту збі­гла­ся з історичними змі­на­ми і су­спіль­ни­ми транс­фор­ма­ці­я­ми, які ви­ма­га­ли не­стан­дар­тно­го ми­сле­н­ня, ін­но­ва­цій­них під­хо­дів та по­шу­ку пер­спек тив роз­ви­тку еко­но­мі­ки Укра­ї­ни, ра­ціо­наль­но­го при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня, роз­роб ки на осно­ві цих до­слі­джень кон­це­пцій, про­грам, ре­ко­мен­да­цій що­до пер­спе­ктив ре­фор­му­ва­н­ня ві­тчи­зня­ної еко­но­мі­ки, дер­жа­ви у ці­ло­му та при­мор­ських ре­гіо­нів зокре­ма.

Б.В. Бур­кин­ський одним з пер­ших роз­по­чав до­слі­дже­н­ня ін­те­гра­цій­них форм від­кри­тої еко­но­мі­ки як пер­спе­ктив­но­го стра­те­гі­чно­го на­пря­му роз­ви­тку дер­жа­ви та ре­гіо­нів. Під йо­го ке­рів­ни­цтвом бу­ло роз­ро­бле­но та за­про­по­но­ва­но ор­га­нам вла­ди ряд за­ко­но­про­е­ктів що­до ство­ре­н­ня спе­ці­аль­них (віль­них) еко­но­мі­чних зон, з ура­ху­ва­н­ням спе­ци­фі­ки со­ці­аль­но еко­но­мі­чних умов Укра­ї­ни. Ва­жли­ві ре­зуль та­ти бу­ло отри­ма­но Бо­ри­сом Во­ло­ди­ми­ро­ви­чем у до­слі­джен­ні те­о­ре­ти­чних і при кла­дних за­сад су­ча­сної на­ціо­наль­ної мор­ської по­лі­ти­ки Укра­ї­ни, роз­ви­тку її тор го­во­го су­дно­плав­ства, фун­кціо­ну­ва­н­ня мор­ських пор­тів та осо­бли­во­стей їх при ва­ти­за­ції. Під йо­го ке­рів­ни­цтвом роз­ро­бле­но Мор­ську до­ктри­ну Укра­ї­ни, Кон­це­пцію дер­жав­ної мор­ської по­лі­ти­ки Укра­ї­ни.

Осо­бли­ву ува­гу Б.В. Бур­кин­ський при­ді­ляє до­слі­джен­ню стра­те­гі­чних аспе­ктів ма­кро­стру­ктур­них зру­шень в еко­но­мі­ці Укра­їн­сько­го При­чор­но­мор’я. Зокре­ма, він очо­лив роз­роб­ку Кон­це­пції роз­ви­тку під­при­єм­ни­цтва в ре­гіо­нах Укра­ї­ни як ці­лі­сної си­сте­ми вза­є­мо­дії вла­ди та під­при­єм­ни­цтва, Кон­це­пції фор­му­ва­н­ня ре­гіо наль­них ви­ро­бни­чо ло­гі­сти­чних ком­пле­ксів, Кон­це­пції дер­жав­ної про­гра­ми ство ре­н­ня ме­ре­жі опто­вих рин­ків сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції та про­е­кту про­гра ми роз­ви­тку мо­ре­го­спо­дар­сько­го ком­пле­ксу Оде­ської обла­сті.

Ака­де­мік Б.В. Бур­кин­ський зро­бив ва­го­мий вклад у роз­ви­ток на­у­ко­вих за­сад по­лі­ти­ки ін­сти­ту­цій­но ор­га­ні­за­цій­них пе­ре­тво­рень і фор­му­ва­н­ня еко­но­мі­чних від­но­син у сфе­рі при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня, за­без­пе­че­н­ня еко­ло­гі­чної без­пе­ки і ста

ло­го роз­ви­тку. Під йо­го ке­рів­ни­цтвом в Ін­сти­ту­ті роз­ро­бле­но та­кі стра­те­гі­чні до ку­мен­ти, як Еко­ло­гі­чна до­ктри­на м. Оде­са, Кон­це­пція ре­гіо­наль­ної еко­ло­гі­чної без­пе­ки, Ре­гіо­наль­на стра­те­гія “зе­ле­но­го” роз­ви­тку Оде­ської обла­сті, Кон­це­пція ін­те­гро­ва­но­го управ­лі­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ням ре­сур­сів і за­без­пе­че­н­ня еко­ло­гі­чної без пе­ки в ба­сей­ні Азов­сько­го мо­ря. Бо­рис Во­ло­ди­ми­ро­вич брав актив­ну участь у роз роб­ці про­е­кту На­ціо­наль­ної про­гра­ми до­слі­джень і ви­ко­ри­ста­н­ня ре­сур­сів Азо во Чор­но­мор­сько­го ба­сей­ну, ін­ших ра­йо­нів Сві­то­во­го оке­а­ну на 2009–2034 ро­ки.

У 1992 р. йо­му при­сво­є­но вче­не зва­н­ня професора, у 1997 р. – “За­слу­же­ний ді­яч на­у­ки і те­хні­ки Укра­ї­ни”, а у 2003 р. йо­го обра­но дій­сним чле­ном ака­де­мі­ком НАН Укра­ї­ни. Б.В. Бур­кин­ський – ла­у­ре­ат Дер­жав­ної пре­мії в га­лу­зі на­у­ки і тех ні­ки за цикл праць з ре­гіо­наль­ної еко­но­мі­ки, а та­кож пре­мії НАН Укра­ї­ни іме­ні М.І. Ту­ган Ба­ра­нов­сько­го за цикл на­у­ко­вих праць “Еко­ло­гі­за­ція ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку”.

Бо­рис Во­ло­ди­ми­ро­вич як ви­да­тний уче­ний та ке­рів­ник по­ту­жної ака­де­мі­чної уста­но­ви є іде­о­ло­гом су­ча­сних на­у­ко­вих шкіл (з те­о­рії та пра­кти­ки ста­ло­го роз ви­тку мо­ре­го­спо­дар­сько­го се­кто­ру на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки; еко­но­мі­ки при­ро­до ко­ри­сту­ва­н­ня; мо­дер­ні­за­ції рин­ко­вих стру­ктур та роз­ви­тку під­при­єм­ни­цтва).

Він ши­ро­ко ві­до­мий у на­шій кра­ї­ні та за її ме­жа­ми як ав­тор ба­га­тьох на­у­ко­вих праць у га­лу­зі те­о­рії та ме­то­до­ло­гії ста­ло­го ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, еко­но­мі­чної мо­дер­ні­за­ції го­спо­дар­ських ком­пле­ксів та під­при­ємств; фор­му­ва­н­ня ме­ха­ні­змів ін­сти­ту­цій­них пе­ре­тво­рень в еко­но­мі­ці; роз­ви­тку бі­знес се­ре­до­ви­ща, кон­ку­рен­ції та під­при­єм­ни­цтва; змі­цне­н­ня ін­но­ва­цій­но­го, ви­ро­бни­чо­го, со­ці­аль­но еко­но­міч но­го та при­ро­дно ре­сур­сно­го по­тен­ці­а­лу Укра­їн­сько­го При­чор­но­мор’я. Б.В. Бур кин­ський – ав­тор по­над 350 на­у­ко­вих праць, се­ред яких 50 ко­ле­ктив­них та осо­бис тих мо­но­гра­фій. Під йо­го на­у­ко­вим ке­рів­ни­цтвом за­хи­ще­но 26 до­ктор­ських та 33 кан­ди­дат­ські ди­сер­та­ції.

Свою ба­га­то­гран­ну на­у­ко­ву і на­у­ко­во пе­да­го­гі­чну ро­бо­ту Бо­рис Во­ло­ди­ми ро­вич гар­мо­ній­но по­єд­нує з на­у­ко­во ор­га­ні­за­цій­ною ді­яль­ні­стю в Пре­зи­дії НАН Укра­ї­ни, вхо­дить до скла­ду се­кції Ко­мі­те­ту з Дер­жав­них пре­мій Укра­ї­ни в га­лу­зі на­у­ки і те­хні­ки. Він є на­у­ко­вим кон­суль­тан­том та екс­пер­том ви­щих ор­га­нів за­ко но­дав­чої та ви­ко­нав­чої вла­ди, зокре­ма, по­за­шта­тним кон­суль­тан­том Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань на­у­ки і осві­ти.

Зна­чний вклад Бо­рис Во­ло­ди­ми­ро­вич зро­бив і в на­у­ко­во ор­га­ні­за­цій­ну та гро­мад­ську ді­яль­ність Пів­ден­но­го ре­гіо­ну. Він очо­лює Оде­ську обла­сну спіл­ку еко­но­мі­стів Укра­ї­ни та є за­сту­пни­ком го­ло­ви При­дні­пров­сько­го на­у­ко­во­го цент ру НАН Укра­ї­ни і МОН Укра­ї­ни.

Юві­ляр ко­ри­сту­є­ться за­слу­же­ним ав­то­ри­те­том та по­ва­гою се­ред на­у­ко­вої спіль­но­ти. Він має чи­слен­ні на­у­ко­ві зв’яз­ки і спів­пра­цює з уче­ни­ми із США, Угор щи­ни, Поль­щі, Сло­вач­чи­ни, Бє­ла­ру­сі, Мол­до­ви, Ро­сії та ін., є чле­ном ба­га­тьох між­на­ро­дних і на­ціо­наль­них на­у­ко­вих то­ва­риств. За ви­да­тні на­у­ко­ві та на­у­ко­во ор­га­ні­за­цій­ні до­ся­гне­н­ня ака­де­мік Б.В. Бур­кин­ський удо­сто­є­ний ви­со­ких дер жав­них на­го­род. Йо­го пло­до­твор­ну й са­мо­від­да­ну пра­цю від­зна­че­но ор­де­на­ми “За за­слу­ги” II та ІІІ сту­пе­нів.

Ко­ле­ги, учні та вся на­у­ко­ва гро­мад­ськість ві­та­ють Бо­ри­са Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча Буркинського з юві­ле­єм і ба­жа­ють йо­му мі­цно­го здо­ров’я і подаль­ших до­ся­гнень у йо­го пра­ці на бла­го Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.