ОЦІН­КА РІВ­НЯ РОЗ­ВИ­ТКУ НА­ЦІО­НАЛЬ­НО­ГО ЛЮД­СЬКО­ГО КА­ПІ­ТА­ЛУ В УКРА­Ї­НІ

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Соціальні проблеми в практиці управління -

До­слі­дже­но стан і тен­ден­ції змін люд­сько­го ка­пі­та­лу як стра­те­гі­чно­го ре­сур­су Укра­ї­ни. Ви­яв­ле­но проблеми від втрат на­ціо­наль­но­го люд­сько­го ка­пі­та­лу, пов’яза­них з не­га­тив$ ною де­мо­гра­фі­чною си­ту­а­ці­єю, па­ді­н­ням рів­ня освіти, не­ефе­ктив­ною си­сте­мою ма­те­рі$ аль­но­го сти­му­лю­ва­н­ня, ско­ро­че­н­ням ви­со­ко­про­фе­сій­но­го ка­дро­во­го по­тен­ці­а­лу, не­до$ ста­тнім фі­нан­су­ва­н­ням на­у­ко­вої та со­ці­аль­ної сфер. На­го­ло­ше­но на стра­те­гі­чній не­об$ хі­дно­сті со­ці­аль­ної спря­мо­ва­но­сті еко­но­мі­ки, на­да­н­ня со­ці­аль­ним про­це­сам до­мі­ну­ю­чо$ го ха­ра­кте­ру. Клю­чо­ві сло­ва: на­ціо­наль­ний люд­ський ка­пі­тал, ка­пі­тал здо­ров’я, ка­пі­тал знань, ка­пі$ тал на­у­ки, ін­но­ва­цій­на кре­а­тив­ність, рі­вень жи­т­тя, роз­ви­ток лю­ди­ни. N. M. P R Y T U L Y A K, Associate Professor, Cand. of Econ. Sci., Associate Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.