РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст -

До­ступ до змі­сту жур­на­лу

Жур­нал “Еко­но­мі­ка Укра­ї­ни” роз­по­всю­джу­є­ться за пе­ред­пла­тою дру­ко­ва­но­го або еле­ктрон­но го ва­рі­ан­та. У віль­но­му до­сту­пі на сай­ті жур­на­лу є роз­ши­ре­ні резюме до ко­жної стат­ті. Від­кри­тий до­ступ до пов­них вер­сій ста­тей жур­на­лу мо­жли­вий на сай­ті На­ціо­наль­ної бі­бліо­те­ки іме­ні Вер­над сько­го з ча­со­вим ла­гом у 12 мі­ся­ців.

Принципи

Редакційна політика жур­на­лу за­сно­ва­на на прин­ци­пах об’єктив­но­сті та не­упе­ре­дже­но­сті при від­бо­рі ста­тей з ме­тою їх пу­блі­ка­ції; ви­со­ких ви­мог до яко­сті на­у­ко­вих до­слі­джень; обов’яз­ко­во­сті та кон­фі­ден­цій­но­сті ре­цен­зу­ва­н­ня ста­тей; до­дер­жа­н­ня ко­ле­гі­аль­но­сті при ухва­лен­ні рі­шень що­до пу­блі ка­ції ста­тей; до­сту­пно­сті та опе­ра­тив­но­сті у спіл­ку­ван­ні з ав­то­ра­ми; су­во­ро­го до­три­ма­н­ня ав­тор­ських і су­мі­жних прав (з укла­да­н­ням з ко­жним ав­то­ром (спів­ав­то­ром) Лі­цен­зій­но­го до­го­во­ру при­єд­на­н­ня).

За­по­бі­га­н­ня про­ти­за­кон­ним пу­блі­ка­ці­ям є від­по­від­аль­ні­стю ко­жно­го ав­то­ра, ре­да­кто­ра, ре­цен зен­та, ви­дав­ця, ор­га­ні­за­ції.

ЕТИ­КА ПУ­БЛІ­КА­ЦІЙ

Редакційна ко­ле­гія жур­на­лу ви­ма­гає від ав­то­рів на­слі­ду­ва­ти фор­маль­ним та ети­чним пра­ви­лам під­го­тов­ки і пу­блі­ка­ції на­у­ко­вих ро­біт, що во­ни по­да­ють до ре­да­кції. Ці нор­ми зу­мов­ле­но стан­дар­та ми яко­сті на­у­ко­вих ста­тей, прийня­ти­ми у сві­то­во­му на­у­ко­во­му спів­то­ва­ри­стві, зокре­ма пу­блі­ка­цій ни­ми прин­ци­па­ми Publishing Ethics Resource Kit (PERK), ре­ко­мен­да­ці­я­ми Elsevier, Ко­мі­те­ту з ети­ки пу­блі­ка­цій (Committee on Publication Ethics, COPE), ети­чним ко­де­ксом вче­но­го Укра­ї­ни, а та­кож до­сві­дом ро­бо­ти іно­зем­них та укра­їн­ських про­фе­сіо­наль­них спіль­нот, на­у­ко­вих ор­га­ні­за­цій, ред­ко ле­гій та ре­да­кцій ви­дань.

Етичні зо­бов’яза­н­ня ре­да­кцій­ної ко­ле­гії жур­на­лу

1. Всі чле­ни ре­да­кцій­ної ко­ле­гії є ре­цен­зен­та­ми. 2. Редакційна ко­ле­гія за­ли­шає за со­бою пра­во на­пра­ви­ти ру­ко­пис на роз­гляд сто­рон­ньо­му ре цен­зен­ту. 3. Редакційна ко­ле­гія не­се від­по­від­аль­ність за рі­вень на­у­ко­во­го на­пов­не­н­ня жур­на­лу. 4. Всі наукові ма­те­рі­а­ли про­хо­дять ре­тель­ний від­бір че­рез “слі­пе” ре­цен­зу­ва­н­ня. Редакційна ко­ле­гія за­ли­шає за со­бою пра­во від­хи­ли­ти ста­т­тю або по­вер­ну­ти її на до­о­пра­цю­ва­н­ня. Ав­тор зо­бов’я за­ний до­о­пра­цю­ва­ти ста­т­тю від­по­від­но до за­ува­жень ре­цен­зен­тів.

5. Редакційна ко­ле­гія без упе­ре­дже­но­сті роз­гля­дає всі на­да­ні їй ру­ко­пи­си, оці­ню­ю­чи ко­жний на­ле­жним чи­ном. Во­на ви­но­сить об’єктив­ні рі­ше­н­ня, які не за­ле­жать від ко­мер­цій­них або ін­ших ін­те­ре­сів, і за­без­пе­чує че­сний про­цес ре­цен­зу­ва­н­ня.

6. Редакційна ко­ле­гія мо­же від­хи­ли­ти ру­ко­пис без ре­цен­зу­ва­н­ня, якщо вва­жає, що він не від­по ві­дає про­фі­лю жур­на­лу.

7. Редакційна ко­ле­гія ви­сту­пає про­ти фаль­си­фі­ка­ції, пла­гі­а­ту, на­прав­ле­н­ня ав­то­ром одно­го ру ко­пи­су до кіль­кох жур­на­лів, ба­га­то­ра­зо­во­го ко­пі­ю­ва­н­ня текс­ту стат­ті в рі­зних мі­сцях, вве­де­н­ня гро мад­сько­сті в ома­ну що­до ре­аль­но­го вне­ску ав­то­ра в опу­блі­ко­ва­ну на­у­ко­ву ро­бо­ту.

8. Редакційна ко­ле­гія має пра­во ви­лу­чи­ти вже опу­блі­ко­ва­ну ста­т­тю в ра­зі ви­яв­ле­н­ня по­ру­ше­н­ня будь чи­їх прав або за­галь­но­прийня­тих норм на­у­ко­вої ети­ки. Про да­ний факт ви­лу­че­н­ня стат­ті ре­дак ція по­ві­дом­ляє як ав­то­ру стат­ті, так і ор­га­ні­за­ції, де бу­ло ви­ко­на­но до­слі­дже­н­ня.

9. Спів­ро­бі­тни­ки ре­да­кції не на­да­ють ін­шим осо­бам ін­фор­ма­ції, пов’яза­ної із змі­стом ру­ко­пи­сів, що пе­ре­бу­ва­ють на роз­гля­ді, крім осіб, які бе­руть участь у її фа­хо­вій оцін­ці.

10. Згі­дно з мі­жна­ро­дним за­ко­но­дав­ством що­до до­дер­жа­н­ня ав­тор­сько­го пра­ва на еле­ктрон­ні ін­фор­ма­цій­ні ре­сур­си, ма­те­рі­а­ли сай­ту не мо­жуть бу­ти від­тво­ре­ні пов­ні­стю або час­тко­во в будь якій фор­мі (еле­ктрон­ній чи дру­ко­ва­ній) без по­пе­ре­дньої пи­сьмо­вої зго­ди ре­да­кції жур­на­лу. При ви­ко­рис тан­ні опу­блі­ко­ва­них ма­те­рі­а­лів у кон­текс­ті ін­ших до­ку­мен­тів обов’яз­ко­во не­об­хі­дни­ми є по­си­ла­н­ня на пер­шо­дже­ре­ло.

11. Ре­да­кто­ри, ав­то­ри і ре­цен­зен­ти по­вин­ні по­ві­дом­ля­ти про свої ін­те­ре­си, які мо­жуть впли­ну­ти на їх об’єктив­ність при ре­да­гу­ван­ні та ре­цен­зу­ван­ні ма­те­рі­а­лів ста­тей (ви­па­док кон­флі­кту ін­те­ре­сів). Та­ки­ми мо­жуть бу­ти ін­те­ре­си ін­те­ле­кту­аль­но­го пла­ну, фі­нан­со­ві, пер­со­наль­ні, по­лі­ти­чні, ре­лі­гій­ні.

Етичні зо­бов’яза­н­ня ав­то­ра

1. Ав­тор не­се пов­ну від­по­від­аль­ність за зміст стат­ті і сам факт її пу­блі­ка­ції. 2. Ав­тор по­ви­нен ци­ту­ва­ти ті пу­блі­ка­ції, які ма­ли ви­зна­чаль­ний вплив на суть ви­кла­де­но­го у стат­ті. Не­об­хі­дно та­кож на­ле­жним чи­ном вка­зу­ва­ти дже­ре­ла прин­ци­по­во ва­жли­вих ма­те­рі­а­лів, ви ко­ри­ста­них у да­ній ро­бо­ті, якщо во­ни не бу­ли отри­ма­ні са­мим ав­то­ром.

3. Є не­д­опу­сти­ми­ми пла­гі­ат як ори­гі­наль­на ро­бо­та і по­да­н­ня до пу­блі­ка­ції ра­ні­ше на­дру­ко­ва­ної стат­ті. У ви­пад­ку ви­яв­ле­н­ня за­зна­че­них фа­ктів від­по­від­аль­ність не­се ав­тор.

4. Спі­вав­то­ра­ми стат­ті ма­ють бу­ти всі ті осо­би, які зро­би­ли ва­го­мий на­у­ко­вий вне­сок у по­да­ну ро­бо­ту і по­ді­ля­ють від­по­від­аль­ність за отри­ма­ні ре­зуль­та­ти. Ав­тор, який по­дає ру­ко­пис до пу­блі­ка­ції, від­по­від­ає за те, щоб до спи­ску спів­ав­то­рів бу­ли вклю­че­ні тіль­ки ті осо­би, які від­по­від­а­ють кри­те­рію ав­тор­ства, і бе­ре на се­бе від­по­від­аль­ність за зго­ду ін­ших ав­то­рів стат­ті на її пу­блі­ка­цію в жур­на­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.