ВЕКЛИЧ О. О. – Су­тність і зміст кон­це­пту “еко­си­стем­ний під­хід” в еко­но­мі­чній на­у­ці

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст -

Роз­кри­то су­тність кон­це­пту еко­си­стем­но­го під­хо­ду в ши­ро­ко­му та вузь­ко­му зна­чен­ні. Впер ше сфор­му­льо­ва­но та вве­де­но в на­у­ко­вий тер­мі­но­ло­гі­чний обіг по­ня­т­тя “еко­си­стем­не оці ню­ва­н­ня”. За­про­по­но­ва­но, роз­ро­бле­но та по­кро­ко­во роз­кри­то ал­го­ритм упро­ва­дже­н­ня ме­то­ду еко­си­стем­но­го оці­ню­ва­н­ня. Пред­став­ле­но цикл йо­го ре­а­лі­за­ції, що на­дає мож ли­вість своє­ча­сно­го ді­а­гно­сту­ва­н­ня со­ціо еко­ло­го еко­но­мі­чних про­блем фун­кціо­ну­ва­н­ня будь якої еко­си­сте­ми, пе­ре­тво­рю­ю­чи еко­си­стем­ний під­хід з аб­стра­ктно­го по­ня­т­тя на кон кре­тні управ­лін­ські дії. Клю­чо­ві сло­ва: еко­си­стем­ний під­хід, еко­си­стем­не оці­ню­ва­н­ня, со­ціо еко­ло­го еко­но мі­чна си­сте­ма, су­спіль­не природокористування. O. O. V E K L Y C H, Professor, Doctor of Econ. Sci., Principal Researcher of the Department of Economic Problems of Environmental Policy and Sustainable Development, Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the NAS of Ukraine (Kyiv)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.