ШІРІНЯН Л. В., ШІРІНЯН А. С. – Методологія ком­пле­ксної оцін­ки від­кри­то­сті рин­ків бан­ків­ських і стра­хо­вих по­слуг Укра­ї­ни

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст -

The article deals with the activity of banks and insurers with foreign capital in markets of financial services of Ukraine. The methodology for a comprehensive assessment of market openness is

© Шірінян Ла­да Ва­си­лів­на (Shirinyan Lada Vasylivna), 2017; e"mа­іl: lа­dа­shі­rі­nyа[email protected]; © Шірінян Арам Сер­гі­йо­вич (Shirinyan Aram Sergiyovych), 2017; e"mа­іl: aramshі­rі­nyа[email protected]

* Ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня отри­ма­но в рам­ках держ­бю­дже­тної те­ми ка­фе­дри фі­нан­сів На" ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту хар­чо­вих те­хно­ло­гій (м. Ки­їв) “Ком­пле­ксна оцін­ка та шля­хи під­ви" ще­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті стра­хо­во­го рин­ку Укра­ї­ни в кон­текс­ті єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.