ЗВЄРЯКОВ М.І. – Гло­ба­лі­за­ція і де­ін­ду­стрі­а­лі­за­ція: зміст, су­пе­ре­чно­сті та спосо­би їх розв’яза­н­ня

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст -

УДК 330.341.424:339.9 М. І. З В Є Р Я К О В, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, член ко­ре­спон­дент НАН Укра­ї­ни, ре­ктор Оде­сько­го на­ціо­наль­но­го еко­но­мі­чно­го уні­вер­си­те­ту По­да­но те­о­ре­ти­чний ана­ліз кри­зи нео­лі­бе­раль­ної мо­де­лі гло­ба­лі­за­ції, яка при­зве­ла до про­це­сів де­ін­ду­стрі­а­лі­за­ції у ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту, в то­му чи­слі і в Укра­ї­ні. По­ка­за­но, що че­рез від­нов­ле­н­ня роз­ви­тку ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних га­лу­зей ре­аль­но­го се­кто­ру еко­но­мі­ки від­бу­ва­є­ться змі­на гло­баль­ної го­спо­дар­ської мо­де­лі, яка дає шанс по­до­ла­ти не­га­тив­ні на­слід­ки сві­то­вої кри­зи. Про­ве­де­но ана­ліз рі­зних мо­де­лей ка­пі­та­лі­зму в умо­вах не­о­лі­беb раль­ної гло­ба­лі­за­ції, в то­му чи­слі в кра­ї­нах, які ви­ни­кли на пост­со­ці­а­лі­сти­чно­му про­сто­рі. По­ка­за­но, що розв’яза­н­ня су­пе­ре­чно­сті, яка скла­ла­ся в укра­їн­ській еко­но­мі­ці, між по­то­чb ни­ми та дов­го­стро­ко­ви­ми зав­да­н­ня­ми є мо­жли­вим на осно­ві від­тво­рю­валь­но­го під­хо­ду. Клю­чо­ві сло­ва: гло­ба­лі­за­ція, де­ін­ду­стрі­а­лі­за­ція та ре­ін­ду­стрі­а­лі­за­ція, рі­зні мо­де­лі каb пі­та­лі­зму, про­ми­сло­ва політика, амор­ти­за­ція, стра­те­гі­чне ці­ле­по­кла­да­н­ня, мо­дель стаb ло­го еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня. M. I. Z V E R Y A K O V, Professor, Doctor of Econ. Sci., Corresponding Member of the NAS of Ukraine, Rector, Odesa National Economic University A theoretical analysis of the crisis of the neoliberal model of globalization, which led to the processes of deindustrialization in many countries of the world, including Ukraine, was presented. It is shown that through the restoration of the development of highbtech sectors of the real economy, a global economic model is changing, which gives a chance to overcome negative consequences of the global crisis. An analysis of various models of capitalism under conditions of neobliberal globalization, including those in the countries emerging in the postb socialist space, has been carried out. It is shown that solving the contradiction that has developed in Ukrainian economy between current and longbterm tasks is possible on the basis of a reproductive approach. Keywords: globalization, deindustrialization and reindustrialization, various models of capitalism, industrial policy, depreciation, strategic goalbsetting, a model of sustainable economic growth. © Звєряков Ми­хай­ло Іва­но­вич (Zveryakov Mу­khailо Ivanovу­ch), 2017; e mail: [email protected] * Ста­т­тя дру­ку­є­ться у рам­ках на­у­ко­вої дискусії, роз­по­ча­тої в жур­на­лі “Еко­но­мі­ка Укра­ї­ни” № 5 6, 2017. За­кін­че­н­ня стат­ті. По­ча­ток див. у № 11, 2017 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.