МУДРАК Р. П., ЛАГОДІЄНКО В. В. – Агро­ін­фля­ція та ін­декс спо­жив­чих цін на про­до­воль­чі то­ва­ри: по­рів­няль­ний ана­ліз “Укра­ї­на – ЄС”

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents - © Мудрак Ру­слан Пе­тро­вич (Mudrak Ruslan), 2018; e#mail: mrp1974@ukr.net; © Лагодієнко Во­ло­ди­мир Ві­кто­ро­вич (Lagodienko Volodymyr), 2018; e#mail: volodymyr@wiktoriya.com.

УДК 336.748.12:338.439:658.715:061.1(477) Р. П. М У Д Р А К, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, зав­ка­фе­дрою еко­но­мі­ки Уман­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту са­дів­ни­цтва, В. В. Л А Г О Д І Є Н К О, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, зав­ка­фе­дрою мар­ке­тин­гу, під­при­єм­ни­цтва і тор­гів­лі Оде­ської на­ціо­наль­ної ака­де­мії хар­чо­вих те­хно­ло­гій

АГРО­ІН­ФЛЯ­ЦІЯ ТА ІН­ДЕКС СПО­ЖИВ­ЧИХ ЦІН НА ПРО­ДО­ВОЛЬ­ЧІ ТО­ВА­РИ: ПО­РІВ­НЯЛЬ­НИЙ АНА­ЛІЗ “УКРА­Ї­НА – ЄС”

Вив­че­но вплив зро­ста­н­ня цін сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції на спо­жив­чі ці­ни про­до воль­чих то­ва­рів. На осно­ві по­рів­няль­но­го ана­лі­зу до­слі­джу­ва­них явищ в Укра­ї­ні та ЄС з’ясо­ва­но при­чи­ни за­ле­жно­сті цін на про­до­воль­чі то­ва­ри від га­лу­зе­вої стру­кту­ри, об ся­гів мі­жна­ро­дної тор­гів­лі, ор­га­ні­за­цій­них осо­бли­во­стей і рів­ня дер­жав­но­го ре­гу­лю­ван ня ві­тчи­зня­но­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва. Клю­чо­ві сло­ва: про­до­воль­ча без­пе­ка, еко­но­мі­чна до­сту­пність, ін­декс цін, про­до­воль ство, сіль­сько­го­спо­дар­ська про­ду­кція, га­лу­зе­ва стру­кту­ра, по­ду­шо­ве ви­ро­бни­цтво, між­на ро­дна тор­гів­ля, кон­цен­тра­ція ка­пі­та­лу, суб­си­дії. R U S L A N M U D R A K, Professor, Doctor of Econ. Sci., Head of Department of Economics, Uman National University of Horticulture, V O L O D Y M Y R L A G O D I E N K O, Professor, Doctor of Econ. Sci., Head of Department of Marketing, Business and Trade, Odesa National Academy of Food Technologies

AGROINFLATION AND CONSUMER PRICE INDEX FOR FOODSTUFFS: UKRAINE EU COMPARATIVE ANALYSIS

The impact of rising agricultural prices on foodstuffs’ consumer prices has been studied. Based on a comparative analysis of the phenomena being investigated in Ukraine and the EU, the reasons for dependence of foodstuffs’ prices on sectoral structure, volumes, international trade, organizational features and level of the state regulation of domestic agricultural production have been clarified. Keywords: food security, economic accessibility, price index, foodstuffs, agricultural products, sectoral structure, per capita production, international trade, concentration of capital, subsidies.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.