СУХІНА О. М. – Екосистемний під­хід до вартісної оцін­ки зби­тків від за­бру­дне­н­ня нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents - © Сухіна Оле­на Ми­ко­ла­їв­на (Suhina Оlena), 2018; e%mail: [email protected]

УДК 330.15 : 338.14 : 504.05 О. М. С У Х І Н А, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник від­ді­лу еко­но­мі­чних про­блем еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки і ста­ло­го розвитку ДУ “Ін­сти­тут еко­но­мі­ки природокористування і ста­ло­го розвитку НАН України” (Ки­їв)

ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІД­ХІД ДО ВАРТІСНОЇ ОЦІН­КИ ЗБИ­ТКІВ ВІД ЗА­БРУ­ДНЕ­Н­НЯ НАВ­КО­ЛИ­ШНЬО­ГО ПРИ­РО­ДНО­ГО СЕ­РЕ­ДО­ВИ­ЩА

Ро­зро­бле­но кон­кре­тні ме­то­до­ло­гі­чні під­хо­ди до еко­си­стем­но­го оці­ню­ва­н­ня еко­но­мі­чних зби­тків від за­бру­дне­н­ня нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща. По­да­но основ­ні на пря­ми розвитку теорії зби­тків від зал­по­вих та ін­ших ава­рій­них за­бру­днень з ура­ху­ван ням еко­си­стем­но­го під­хо­ду до їх оцін­ки, а та­кож її ав­тор­ську мо­дель. Клю­чо­ві сло­ва: ме­то­до­ло­гія еко­си­стем­но­го оці­ню­ва­н­ня, екосистемний під­хід, теорія зби­тків, вар­тість “ро­бо­ти” аси­мі­ля­цій­но­го по­тен­ці­а­лу еко­си­сте­ми, ко­е­фі­ці­єн­ти аси­мі­ля­ції. O L E N A S U H I N A, Cand. of Econ. Sci., Senior Researcher of the Department of Economic Problems of Environmental Policy and Sustainable Development, Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the NAS of Ukraine (Kyiv)

ECOSYSTEM APPROACH TO VALUATION OF DAMAGE FROM ENVIRONMENTAL POLLUTION

Specific methodological approaches to ecosystem valuation of economic losses from environmental pollution have been developed. Main directions of development of the theory of losses from volley and other accidental pollutions taking into account the ecosystem approach to their evaluation, as well as its author’s model, are presented. Keywords: ecosystem estimation methodology, ecosystem approach, theory of losses, value

of the “work” of ecosystem’s assimilation potential, coefficients of assimilation.

Не­має та­кої ви­го­ди, яка б не бу­ла пов’яза­на зі шко­дою для ін­ших.

М. Мон­тень

За­бру­дне­н­ня нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща (НПС), ви­руб­ка лі­сів, на­дмір­ний ви­лов ри­би, фі­зи­чні змі­ни вну­трі­шніх прі­сно­во­дних еко­си­стем, змі­ни во­дно­го ре­жи­му, ін­тро­ду­кція ін­ва­зив­них чу­жо­рі­дних ви­дів у зв’яз­ку з гло­ба­лі­за% ці­єю, за­му­лю­ва­н­ня, ев­тро­фі­ка­ція та ін­ші фа­кто­ри ви­кли­ка­ли не­об­хі­дність пе­ре%

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.