МО­ЗГО­ВИЙ О. М., СУ­БО­ЧЕВ О. В., ЮР­КЕ­ВИЧ О. М. – Су­тність та роз­ви­ток доктрини ісламських фінансів

УДК 339.7

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents - © Мо­зго­вий Олег Ми­ко­ла­йо­вич (Mozgovyi Oleg), 2018; e mail: o.mozgovyy@gmail.com; © Су­бо­чев Оле­ксій Ва­ле­рі­йо­вич (Subochev Oleksii), 2018; e mail: subochev.alexey@gmail.com; © Юр­ке­вич Окса­на Ми­ко­ла­їв­на (Yurkevych Oksana), 2018; e mail: ok_yurkevich@bigmir.n

О. М. М О З Г О В И Й, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор ка­фе­дри між­на­ро­дних фінансів, О. В. С У Б О Ч Е В, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, до­цент ка­фе­дри між­на­ро­дних фінансів, О. М. Ю Р К Е В И Ч, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, до­цент ка­фе­дри ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті

ДВНЗ “Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний еко­но­мі­чний уні­вер­си­тет іме­ні Ва­ди­ма Ге­тьма­на”

СУ­ТНІСТЬ ТА РОЗ­ВИ­ТОК ДОКТРИНИ ІСЛАМСЬКИХ ФІНАНСІВ

Ви­зна­че­но основ­ні мо­де­лі ін­ду­стрії ісламських фінансів і на­да­но кри­ти­чну (по­рів­ня­но з тра­ди­цій­ни­ми фі­нан­са­ми) оцін­ку ме­ха­ні­зму їх фун­кціо­ну­ва­н­ня. До­слі­дже­но ево­лю­цію ісламських фінансів, їх ін­сти­ту­цій­ну скла­до­ву. Про­ве­де­но Swot#ана­ліз доктрини іслам# ських фінансів. Клю­чо­ві сло­ва: іслам­ські фі­нан­си, іслам­ський бан­кінг, фі­нан­со­ва мо­дель, рі­ба, га­рар, мей­сір, ха­ляль, ста­ти­сти­ка фі­нан­со­во­го розвитку, між­на­ро­дні фі­нан­си. O L E G M O Z G O V Y I, Doctor of Econ Sci., Professor of the Department of International Finance, O L E K S I I S U B O C H E V, Cand. of Econ Sci., Associate Professor of the Department of International Finance, O K S A N A Y U R K E V Y C H, Cand. of Econ Sci., Associate Professor of the Investment Activity Department

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ISLAMIC FINANCE DOCTRINE: THE NATURE AND EVOLUTION

The article identifies basic models of Islamic finance industry and provides a critical assessment (compared to conventional finance) of mechanism of their functioning. The evolution of Islamic finance and its institutional components are researched. SWOT analysis for the doctrine of Islamic finance is carried out. Keywords: Islamic finance, Islamic banking, financial model, riba, gharar, maysir, halal, financial development data, international finance.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.