БАЛТАБЄКОВ М. Д. – Австралійський та між­на­ро­дний до­свід ви­зна­че­н­ня акти­ву в ме­то­до­ло­гії бухгалтерського облі­ку

УДК 331.91

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents - © Балтабєков Марк Ду­ла­то­вич (Baltabekov Mark), 2018; e$mail: markbalta@hotmail.com.

М. Д. Б А Л Т А Б Є К О В, ма­гістр про­фе­сій­ної бух­гал­те­рії, під­при­є­мець (Сі­дней, Ав­стра­лія) АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ТА МІЖ­НА­РО­ДНИЙ ДО­СВІД ВИ­ЗНА­ЧЕ­Н­НЯ АКТИ­ВУ В МЕ­ТО­ДО­ЛО­ГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІ­КУ Роз­гля­ну­то роль і мі­сце акти­ву у фі­нан­со­во!еко­но­мі­чно­му ста­но­ви­щі під­при­єм­ства, по! ка­за­но ево­лю­цію ви­зна­че­н­ня акти­ву в ав­стра­лій­ській та між­на­ро­дній теорії та пра­кти­ці, ви­сві­тле­но ді­яль­ність Ав­стра­лій­ської ра­ди з бух­гал­тер­ських стан­дар­тів у розвитку су­час! них уяв­лень про те, яким має бу­ти ви­зна­че­н­ня акти­ву. Клю­чо­ві сло­ва: економіка, бух­гал­те­рія, актив, Ав­стра­лій­ська ра­да з бух­гал­тер­ських стан­дар­тів, Між­на­ро­дна ра­да з бух­гал­тер­ських стан­дар­тів, ви­зна­че­н­ня акти­ву. M A R K B A L T A B E K O V, Master of Professional Accounting, Self employed (Sydney, Australia) FINANCIAL ACCOUNTING METHODOLOGY AND DEFINITION OF ASSET: AUSTRALIAN AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES This article analyses the role of an asset in economic performance of a business and shows the process of evolution of the definition of an asset under the standard!setting activity of Australian Accounting Standards Board and International Accounting Standards Board and how this activity makes effect on contemporary views in regards to the definition of an asset. Keywords: economy, financial accounting, asset, Australian Accounting Standards Board, International Accounting Standards Board, definition of asset.

Го­лов­ним спе­ці­а­лі­зо­ва­ним ор­га­ном з розвитку бух­гал­тер­ських стан­дар­тів в Ав­стра­лії є Ав­стра­лій­ська ра­да з бух­гал­тер­ських стан­дар­тів (Australian Accounting Standards Board – AASB). Згі­дно з ін­фор­ма­ці­єю, роз­мі­ще­ною на офі­цій­но­му сай­ті ор­га­ні­за­ції, до ко­ла її пря­мих обов’яз­ків вхо­дить роз­ви­ток ра­ціо­наль­них і єди$ них для всіх бух­гал­тер­ських стан­дар­тів, які зда­тні від­обра­жа­ти про­зо­ру, до­сто$ вір­ну й не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію, що мі­сти­ться у фі­нан­со­вій зві­тно­сті. Да­ні стан$ дар­ти у ці­ло­му по­ши­рю­ю­ться не тіль­ки на ком­па­нії, які ве­дуть бі­знес, але й на ор­га­ні­за­ції, що не ма­ють на ме­ті одер­жа­н­ня при­бу­тку, а та­кож на дер­жав­ний сек$ тор. Вста­нов­лю­ва­ні в та­кий спо­сіб стан­дар­ти за­да­ють нор­ми, за яки­ми економічні опе­ра­ції під­при­єм­ства по­вин­ні фі­ксу­ва­ти­ся в бух­гал­тер­ських до­ку­мен­тах, а фі­нан­со­ва ін­фор­ма­ція у ви­зна­че­ній фор­мі до­но­си­ти­ся до ін­ве­сто­рів, по­зи­ко$ дав­ців, ме­не­дже­рів та ін­ших за­ін­те­ре­со­ва­них осіб. При цьо­му са­мі бух­гал­тер­ські

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.