ДО 90 річ­чя АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ В. К. МАМУТОВА Фун­да­тор на­у­ки го­спо­дар­сько­го пра­ва

До 90/річ­чя АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ В. К. МАМУТОВА

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents -

30 сі­чня ви­пов­ню­є­ться 90 ро­ків ви­да­тно­му вче­но­му в га­лу­зі го­спо­дар­сько­го пра­ва, ака­де­мі$ ку На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук України, ака­де­мі$ ку На­ціо­наль­ної ака­де­мії пра­во­вих на­ук України, За­слу­же­но­му ді­я­че­ві на­у­ки і те­хні­ки України, док$ то­ру юри­ди­чних на­ук, про­фе­со­ру Ва­лен­ти­ну Кар/ ло­ви­чу Ма­му­то­ву.

На­ро­див­ся Ва­лен­тин Кар­ло­вич у 1928 р. в Оде­сі. У 1949 р. за­кін­чив Свер­длов­ський юри$ ди­чний ін­сти­тут. У Свер­длов­ську (ни­ні – Єка$ те­рин­бург) і роз­по­ча­ла­ся йо­го юри­ди­чна кар’є$ ра. Тут у 1950–1956 pp. він пра­цю­вав на по­са­ді дер­жав­но­го ар­бі­тра. По­тім в Укра­ї­ні – на по­са­ді на­чаль­ни­ка юри­ди­чно­го від­ді­лу в Мі­ні­стер­стві бу­дів­ни­цтва під­при­ємств ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті УРСР, Мі­ні­стер­стві ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті УРСР, До­не­цько­го ра­днар­го­спу (за ра­дян­ських ча­сів то був “су$ пер­кон­церн”).

Увесь цей час В.К. Ма­му­тов по­єд­ну­вав пра­кти­чну ро­бо­ту з на­у­ко­вою ді­яль$ ні­стю, а з 1966 р. він пов­ні­стю при­свя­тив се­бе на­у­ці: у 1966–1969 рр. – обі­ймав по­са­ди за­сту­пни­ка ке­рів­ни­ка з на­у­ко­вої ро­бо­ти До­не­цько­го від­ді­ле­н­ня Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­ки АН УРСР, у 1969–1992 рр. був за­сту­пни­ком ди­ре­кто­ра з на­у­ко­вої ро­бо$ ти та зав­від­ді­лом еко­но­мі­ко$пра­во­вих про­блем Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­ки про­ми­сло$ во­сті АН УРСР.

З 1992 р. він очо­лив за­сно­ва­ний за йо­го по­да­н­ням і кло­по­та­н­ням Від­ді­ле­н­ня еко­но­мі­ки НАН України Ін­сти­тут еко­но­мі­ко$пра­во­вих до­слі­джень НАН Украї$ ни. Про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків юві­ляр очо­лю­вав Ін­сти­тут, а по­чи­на­ю­чи з 2013 р. і до­те­пер є ра­дни­ком при ди­ре­кції.

В.К. Ма­му­тов – ві­до­мий фа­хі­вець у га­лу­зі го­спо­дар­сько­го пра­ва, за­снов­ник шко­ли го­спо­дар­сько­го пра­ва, яка істо­тно під­ви­щує роль і пре­стиж пра­ва у розв’я$ зан­ні еко­но­мі­чних про­блем. На­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня В.К. Мамутова – це, вла­сне, но­вий між­ди­сци­плі­нар­ний на­прям у су­ча­сно­му су­спіль­ство­знав­стві, який роз­ви$ нув­ся на ба­зі теорії го­спо­дар­сько­го пра­ва. Ця теорія є та­кож осно­вою ста­нов­лен$ ня і розвитку вче­н­ня про пра­во­ву ро­бо­ту в на­ро­дно­му го­спо­дар­стві. Го­спо­дар­сько$ пра­во­ва спе­ці­а­лі­за­ція бу­ла вве­де­на у ви­щих на­вчаль­них за­кла­дах. Теорія го­спо$ дар­сько­го пра­ва до­по­ма­гає розв’язу­ва­ти проблеми пра­во­во­го за­без­пе­че­н­ня змі­ша­ної еко­но­мі­ки, її дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня, ре­гіо­наль­но­го управління, мі­сько­го розвитку, вдо­ско­на­ле­н­ня го­спо­дар­сько­го за­ко­но­дав­ства і пра­кти­ки йо­го за­сто­су­ва­н­ня. Зав­дя­ки зу­си­л­лям Ва­лен­ти­на Кар­ло­ви­ча та­кі по­ня­т­тя, як “еко­но­мі$ ко$пра­во­ві проблеми”, “еко­но­мі­ко$пра­во­вий під­хід”, уві­йшли в на­у­ко­вий обіг і ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться в лі­те­ра­ту­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.