ВІД ДЕ­ПРЕ­СІЇ ДО АКТИ­ВІ­ЗА­ЦІЇ ЗРО­СТА­Н­НЯ В ЕКО­НО­МІ­ЧНІЙ І СО­ЦІ­АЛЬ­НІЙ СФЕ­РАХ УКРА­Ї­НИ

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Наукові Дискусії - П. С. Є Щ Е Н К О, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, на­у­ко­вий кон­суль­тант від­ді­лу еко­но­мі­чної со­ціо­ло­гії Ін­сти­ту­ту со­ціо­ло­гії НАН Укра­ї­ни (Ки­їв)

Роз­кри­то роль еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки в де­пре­сії укра­їн­ської еко­но­мі­ки. До­ве­де­но не8 об­хі­дність змі­ни те­о­ре­ти­чних по­гля­дів на су­ча­сну мо­дель рин­ко­вої еко­но­мі­ки та роз­роб8 ки на цій осно­ві дов­го­стро­ко­вої про­гра­ми на­ціо­наль­но­го роз­ви­тку. Клю­чо­ві сло­ва: еко­но­мі­чна кри­за, нео­лі­бе­раль­на те­о­рія, еко­но­мі­чна по­лі­ти­ка, дер­жа8 ва со­ці­аль­но­го ти­пу, мо­дель со­ці­аль­но­го за­хи­сту, по­стлі­бе­раль­не су­спіль­ство, на­ціо8 наль­ний ін­те­рес, про­гра­ма стра­те­гі­чно­го роз­ви­тку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.