ПРО­ГРАМ­НО ЦІ­ЛЬО­ВИЙ МЕ­ТОД БЮДЖЕТУВАННЯ: ПРО­БЛЕ­МИ ВПРО­ВА­ДЖЕ­Н­НЯ ТА ПЕР­СПЕ­КТИ­ВИ РОЗ­ВИ­ТКУ

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Фінанси. Податки. Кредит - Ю. Д. Р А Д І О Н О В, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, на­чаль­ник від­ді­лу ада­пта­ції та ім­пле­мен­та­ції між­на­ро­дних стан­дар­тів, мо­ні­то­рин­гу та ана­лі­зу у сфе­рі дер­жав­но­го фі­нан­со­во­го кон­тро­лю Ра­хун­ко­вої па­ла­ти Укра­ї­ни (Ки­їв)

До­слі­дже­но пов­но­ту за­про­ва­дже­н­ня про­грам­но ці­льо­во­го ме­то­ду в бю­дже­тно­му про це­сі. Вста­нов­ле­но фа­кти не­до­три­ма­н­ня уча­сни­ка­ми бю­дже­тно­го про­це­су ви­мог бю дже­тно­го за­ко­но­дав­ства і на­ве­де­но на­о­чні при­кла­ди. Акцен­то­ва­но ува­гу на ва­жли­во­сті цьо­го ме­то­ду при по­шу­ку шля­хів ви­рі­ше­н­ня на­галь­них со­ці­аль­но еко­но­мі­чних про­блем в Укра­ї­ні. Клю­чо­ві сло­ва: про­грам­но ці­льо­вий ме­тод, бю­джет, бю­дже­тні ко­шти, ефе­ктив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня бю­дже­тних ко­штів, ін­сти­тут.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.