ІН­ДЕКС СТРЕ­СУ НА РИН­КУ ОБІ­ГО­ВИХ ФІ­НАН­СО­ВИХ ІН­СТРУ­МЕН­ТІВ УКРА­Ї­НИ

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Фінанси. Податки. Кредит - І. С. К Р А В Ч У К, до­цент, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, до­кто­рант ка­фе­дри бан­ків­сько­го ме­не­джмен­ту та облі­ку Тер­но­піль­сько­го на­ціо­наль­но­го еко­но­мі­чно­го уні­вер­си­те­ту

Роз­кри­то ме­то­ди­ку кон­стру­ю­ва­н­ня і роз­ра­хун­ку ком­по­зи­тно­го ін­де­ксу стре­су рин­ку обі­го вих фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів Укра­ї­ни з ура­ху­ва­н­ням осо­бли­во­стей укра­їн­сько­го рин­ку, а та­кож на­ко­пи­че­но­го сві­то­во­го і ві­тчи­зня­но­го до­сві­ду роз­роб­ки ін­де­ксів фі­нан­со­во­го стре су. Ін­декс стре­су за­про­по­но­ва­но роз­ра­хо­ву­ва­ти на осно­ві рин­ко­вих да­них шля­хом урів­но ва­же­но­го усе­ре­дне­н­ня су­бін­де­ксів рин­ків акцій, бор­го­вих цін­них па­пе­рів і де­ри­ва­ти­вів. Клю­чо­ві сло­ва: ри­нок обі­го­вих фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів, ін­декс фі­нан­со­во­го стре­су, во­ла­тиль­ність, рин­ко­ва лі­кві­дність, цін­ні па­пе­ри, де­ри­ва­ти­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.