STRESS INDEX IN UKRAINE’S MARKET OF NEGOTIABLE FINANCIAL INSTRUMENTS

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Фінанси. Податки. Кредит - I G O R K R A V C H U K, Associate Professor, Cand. of Econ. Sci., Doctoral student of Department of Banking Management and Accounting, Ternopil National Economic University

The technique of construction and calculation of composite stress index in Ukraine’s market of negotiable financial instruments is presented, taking into account peculiarities of Ukraine’s market, as well as the world and domestic experience in developing the financial stress indices. Stress index is proposed to be calculated on the basis of market data by balanced averaging of the sub indices of stocks, debt securities and derivatives. Keywords: market of negotiable financial instruments, financial stress index, volatility, market

liquidity, securities, derivatives.

Ри­нок обі­го­вих фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів (цін­них па­пе­рів і де­ри­ва­ти­вів) є іма­нен­тною скла­до­вою фі­нан­со­вої си­сте­ми і пе­ре­бу­ває у дво­сто­рон­ньо­му взає! мозв’яз­ку з ін­ши­ми фі­нан­со­ви­ми ін­сти­ту­ці­я­ми та ре­аль­ним се­кто­ром еко­но­мі! ки у пло­щи­ні за­без­пе­че­н­ня йо­го ста­біль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня. Імо­вір­ні рин­ко­ві по­тря­сі­н­ня мо­жуть не­га­тив­но впли­ну­ти на стан еко­но­мі­ки у ви­пад­ку ма­те­рі­а­лі! за­ції си­стем­но­го ри­зи­ку, а то­му за рин­ком обі­го­вих фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів має бу­ти по­стій­не спо­сте­ре­же­н­ня з бо­ку про­філь­них ре­гу­ля­то­рів для упе­ре­дже­н­ня або ран­ньо­го ви­яв­ле­н­ня мо­жли­вих рин­ко­вих по­ру­шень з ви­ко­ри­ста­н­ням у то­му чи­слі ін­стру­мен­тів ма­кро­пру­ден­цій­ної по­лі­ти­ки.

Одним із за­со­бів ви­вче­н­ня існу­ю­чої рин­ко­вої си­ту­а­ції є роз­ра­ху­нок ін­де­ксів стре­су, які агре­гу­ють ін­фор­ма­цію на осно­ві да­них про ін­ди­ка­то­ри рі­зних се­гмен­тів рин­ку. З їх до­по­мо­гою ре­гу­ля­то­ри мо­жуть то­чні­ше і своє­ча­сно про­е­кту­ва­ти свої дії з під­три­ма­н­ня фі­нан­со­вої ста­біль­но­сті.

© Кравчук Ігор Свя­то­сла­во­вич (Kravchuk Igor), 2018; e!mail: i.kravchuk@tneu.edu.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.