ISLAMIC FINANCE DOCTRINE: THE NATURE AND EVOLUTION

O L E G M O Z G O V Y I, Doctor of Econ Sci., Professor of the Department of International Finance, O L E K S I I S U B O C H E V, Cand. of Econ Sci., Associate Professor of the Department of International Finance, O K S A N A Y U R K E V Y C H, Cand. of

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Економіка Зарубіжних Країн - Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

The article identifies basic models of Islamic finance industry and provides a critical assessment (compared to conventional finance) of mechanism of their functioning. The evolution of Islamic finance and its institutional components are researched. SWOT analysis for the doctrine of Islamic finance is carried out. © Мозговий Олег Ми­ко­ла­йо­вич (Mozgovyi Oleg), 2018; e mail: o.mozgovyy@gmail.com; © Субочев Оле­ксій Ва­ле­рі­йо­вич (Subochev Oleksii), 2018; e mail: subochev.alexey@gmail.com; © Юркевич Окса­на Ми­ко­ла­їв­на (Yurkevych Oksana), 2018; e mail: ok_yurkevich@bigmir.net.

За­кін­че­н­ня стат­ті. По­ча­ток див. у № 1, 2018 р.

Keywords: Islamic finance, Islamic banking, financial model, riba, gharar, maysir, halal, financial development data, international finance.

Іслам­ські фі­нан­со­ві ін­сти­ту­ти мо­жуть фун­кціо­ну­ва­ти в рі­зних фор­мах, зо кре­ма, як:

– пов­но­цін­ні іслам­ські уста­но­ви: Іслам­ський банк Бан­гла­деш (Islami Bank Bangladesh Ltd), Мєйє­зан Банк (Meezan Bank) (Па­ки­стан), Дер­жав­ний банк Ма лай­зії (Bank Negara Malaysia – BNM) то­що;

– “іслам­ські ві­кна” в тра­ди­цій­них фі­нан­со­вих уста­но­вах: Ко­мер­цій­ний банк Ду­бая (Commercial Bank of Dubai) (ОАЕ), Гон­конзь­ка і Шан­хай­ська бан­ків­ська кор­по­ра­ція (HSBC), Аме­ри­кен екс­прес банк (American Express Bank), АНЗ Грін­длейс (ANZ Grindlays), БНП Па­рі­ба (BNP Paribas), Чейз Ман­хет­тен (Chase Manhattan), ЮБС (UBS), Кляйн­ворт Бен­сон (Kleinwort Benson), Ко­мер­цій­ний банк Са­у­дів­ської Ара­вії (Commercial Bank of Saudi Arabia), Алі Юнай­тед банк Ку вейт (Ahli United Bank Kuwait), Рі­яд Банк (Riyad Bank);

– іслам­ські до­чір­ні ком­па­нії тра­ди­цій­них фі­нан­со­вих ін­сти­ту­тів: Сі­ті ісла­мік ін­ве­стмент банк (Ба­хрейн) (Citi Islamic Investment Bank) (Ба­хрейн) – до­чір­ня ком па­нія Citibank, Но­рі­ба банк (Noriba Bank) – до­чір­ня ком­па­нія UBS то­що.

Сьо­го­дні час­тка іслам­ської бан­ків­ської ін­ду­стрії ста­но­вить май­же 1/80, або 1,25%, від тра­ди­цій­ної сві­то­вої бан­ків­ської ді­яль­но­сті. Згі­дно з до­слі­дже­н­ням ком па­нії Ernst & Young, іслам­ський бан­кінг за­ймає ли­ше не­зна­чну час­тку всіх бан­ків ських акти­вів му­суль­ман. От­же, він має мо­жли­во­сті швид­ко зро­ста­ти за умо­ви за­лу­че­н­ня ко­штів рі­зних аген­тів еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті з му­суль­ман­ських та не му­суль­ман­ських кра­їн [9].

Це під­твер­джу­є­ться ста­ти­сти­кою: іслам­ський бан­ків­ський се­ктор про­де­мон стру­вав що­рі­чне зро­ста­н­ня – близь­ко 17,6% у 2009–2013 рр., то­ді як тра­ди­цій­ні бан­ки пе­ре­бу­ва­ли в ста­ні ста­гна­ції. Акти­ви тра­ди­цій­них бан­ків зро­ста­ють у се ре­дньо­му не більш як на 4–5% на рік, во­дно­час акти­ви іслам­ських бан­ків, на при­клад, у 2014 р. зро­сли на 9,4% (1,814 трлн. дол.) по­рів­ня­но з 2013 р. (1,66 трлн. дол.) [10].

Та­ке істо­тне збіль­ше­н­ня акти­вів бу­ло зу­мов­ле­не зна­чним зро­ста­н­ням у всіх се­кто­рах іслам­ських фі­нан­сів: бан­кін­гу, та­ка­фул, на рин­ках су­кук та іслам ських фон­дів. Очі­ку­є­ться, що вар­тість акти­вів в іслам­сько­му фі­нан­со­во­му сек то­рі да­лі зро­ста­ти­ме на 10% на рік про­тя­гом на­сту­пних 5 ро­ків і до 2020 р. до ся­гне 3,24 трлн. дол.

Згі­дно із Зві­том про кон­ку­рен­то­спро­мо­жність іслам­сько­го бан­кін­гу (World Islamic Banking Competitiveness Report), у 2013–2014 рр. Ка­тар, Ін­до­не­зія, Са­у­дів ська Ара­вія, Ма­лай­зія, ОАЕ і Ту­реч­чи­на ма­ли 78% між­на­ро­дних іслам­ських бан ків­ських акти­вів (за ви­ня­тком Іра­ну, який не вві­йшов до цьо­го рей­тин­гу, однак на який, за оцін­кою Reuters, при­па­дає біль­ше тре­ти­ни за­галь­но­го об­ся­гу сві­то­вих іслам­ських бан­ків­ських акти­вів) *.

Ни­ні існує по­над 1000 іслам­ських фі­нан­со­вих ін­сти­ту­тів у 75 кра­ї­нах сві­ту. При цьо­му екс­пер­ти одно­стай­но очі­ку­ють їх зна­чно­го збіль­ше­н­ня про­тя­гом на

World Islamic Banking Competitiveness Report 2013–2014 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.ey.com/publication/vwluassets/ey_ _World_islamic_banking_ Competitiveness_report_2013%e2%80%9314/$file/ey World Islamic Banking Competitiveness Report 2013 14.pdf.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.