ДО 80-річ­чя АКАДЕМІКА НААН УКРА­Ї­НИ Б. Й. ПАСХАВЕРА

ВИДАТНИЙ ВЧЕ­НИЙ АГРАРНИК KNOWN SCIENTIST AGRARIAN

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Критика І Бібліографія -

Бо­рис Йо­си­по­вич Па­сха­вер на­ро­див­ся в Ки­є­ві 11 лю­то­го 1938 р. у сім’ї вче­них. Йо­го ба­тько Йо­сип Са­у­ло­вич Па­сха­вер – ві­до­мий на­у­ко­вець у га­лу­зі ста­ти­сти­ки, 110 річ­чя від дня на­ро­дже­н­ня яко­го не­що­дав­но від­мі­че но на­у­ко­вою спіль­но­тою та пра­ці яко­го не втра­ти­ли чи­та­чів і сьо­го­дні. Син успад­ку­вав від ба­тька тя­гу до на­у­ки і про­дов­жив йо­го лі­нію.

Пі­сля за­кін­че­н­ня у 1959 р. Ки­їв­сько­го ін­сти­ту­ту на­ро­дно­го го­спо­дар­ства (ни­ні – КНЕУ) і пра­кти­чної ро­бо­ти еко­но­мі­стом Ста­ти­сти­чно­го управ­лі­н­ня Ки­їв­ської обла­сті Бо­рис Йо­си­по­вич у 1962 р. всту­пив до аспі­ран­ту­ри Мо­сков­сько­го еко но­мі­ко ста­ти­сти­чно­го ін­сти­ту­ту, де у 1965 р. успі­шно за­хи­стив кан­ди­дат­ську ди сер­та­цію на те­му “Ста­ти­сти­ко еко­но­мі­чний ана­ліз ін­тен­си­фі­ка­ції сіль­сько­го го­спо­дар­ства”. Пі­сля аспі­ран­ту­ри він по­чав пра­цю­ва­ти в Ін­сти­ту­ті еко­но­мі­ки АН Укра­ї­ни, де про­йшов шлях від мо­лод­шо­го на­у­ко­во­го спів­ро­бі­тни­ка до за­ві ду­ю­чо­го від­ді­лу і у 1983 р. за­хи­стив до­ктор­ську ди­сер­та­цію на те­му “Про­бле­ми ре­гу­лю­ва­н­ня рен­тних від­но­син у сіль­сько­му го­спо­дар­стві”. У 1995 р. йо­го обра но чле­ном ко­ре­спон­ден­том НААН Укра­ї­ни, у 2005 р. при­сво­є­но вче­не зва­н­ня про­фе­со­ра, а у 2007 р. обра­но дій­сним чле­ном НААН Укра­ї­ни. З 2009 р. юві­ляр обі­ймає по­са­ду го­лов­но­го на­у­ко­во­го спів­ро­бі­тни­ка Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­ки та про гно­зу­ва­н­ня НАН Укра­ї­ни.

Під йо­го на­у­ко­вим ке­рів­ни­цтвом за­хи­ще­но три до­ктор­ські й п’ять кан­ди дат­ські ди­сер­та­ції. Він є ав­то­ром по­над 140 на­у­ко­вих праць, у то­му чи­слі двох ін­ди від­у­аль­них і 15 ко­ле­ктив­них мо­но­гра­фій.

Вче­ний ві­до­мий в Укра­ї­ні та за її ме­жа­ми сво­ї­ми пра­ця­ми з аграр­ної ста­тис ти­ки, ним за­про­по­но­ва­но но­ві ме­то­ди­чні під­хо­ди до об­чи­сле­н­ня по­ка­зни­ків ін­тен си­фі­ка­ції аграр­но­го ви­ро­бни­цтва, йо­го спе­ці­а­лі­за­ції та кон­цен­тра­ції, ви­мі­рю­ван ня ста­ти­сти­чних за­ле­жно­стей між ре­сур­сни­ми (фа­ктор­ни­ми) і ре­зуль­та­тив­ни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми сіль­сько­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті. Йо­му на­ле­жить роз­ро­блен ня ре­ко­мен­да­цій ін­но­ва­цій­но­го ха­ра­кте­ру що­до баль­но­го та гро­шо­во­го оці­ню ва­н­ня зе­мель рі­зної ро­дю­чо­сті. Ва­жли­ве мі­сце в пра­цях вче­но­го за­йма­ють до­слі дже­н­ня рен­тних про­блем аграр­ної сфе­ри, здій­сне­н­ня на ба­зі яких ана­лі­зу ди­фе рен­ці­а­ції агро­ви­ро­бни­ків за еко­но­мі­чни­ми ре­зуль­та­та­ми да­ло мо­жли­вість за­про­по­ну­ва­ти ме­то­ди ви­рів­ню­ва­н­ня еко­но­мі­чних умов го­спо­да­рю­ва­н­ня із за­лу че­н­ням рен­тних пі­дойм.

Акту­аль­ни­ми є до­слі­дже­н­ня юві­ля­ром агро­ре­сур­сно­го по­тен­ці­а­лу. Він за­про по­ну­вав ме­то­ди по­рів­няль­ної оцін­ки окре­мих ви­дів ви­ро­бни­чих ре­сур­сів та об

чи­сле­н­ня ін­те­граль­но­го по­ка­зни­ка ре­сур­сних мо­жли­во­стей сіль­сько­го го­спо­дар ства, ви­ко­ри­ста­н­ня яко­го до­зво­ляє ви­зна­чи­ти ди­на­мі­ку ре­сур­со­від­да­чі.

Вче­ний плі­дно пра­цює у сфе­рі аграр­но­го ці­но­утво­ре­н­ня. Ві­до­ми­ми є йо­го пра­ці з до­слі­дже­н­ня ста­ну ці­но­вої си­сте­ми аграр­но­го се­кто­ру в умо­вах ін­тен­сив ної ін­фля­ції, на­слід­ків не­рів­но­мір­но­го зро­ста­н­ня цін ви­ро­бни­ків у рі­зних га­лу­зях на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки, ме­то­дів оцін­ки та узго­дже­н­ня ці­но­вої екві­ва­лен­тно­сті на про­до­воль­чо­му рин­ку з ура­ху­ва­н­ням ін­те­ре­сів ви­ро­бни­ків і спо­жи­ва­чів про­до воль­ства. У ко­лі йо­го по­стій­ної ува­ги як на­у­ков­ця – скла­дний ком­плекс про­блем на­ціо­наль­ної про­до­воль­чої без­пе­ки.

За на­у­ко­ві до­ся­гне­н­ня Бо­рис Йо­си­по­вич Па­сха­вер на­го­ро­дже­ний ор­де­ном “Знак По­ша­ни” (1987), він є ла­у­ре­а­том Пре­мії НАН Укра­ї­ни іме­ні М.І. Ту­ган Ба­ра нов­сько­го (1997).

Бо­рис Йо­си­по­вич ви­ро­стив си­на – вче­но­го еко­но­мі­ста, має трьох ону­ків, ди­на­стія Па­сха­ве­рів про­дов­жу­є­ться.

Ко­ле­ги, учні, вся на­у­ко­ва спіль­но­та щи­ро ві­та­ють Бо­ри­са Йо­си­по­ви­ча Пас ха­ве­ра з юві­лей­ною да­тою, ба­жа­ють йо­му мі­цно­го здо­ров’я та подаль­ших твор­чих успі­хів на бла­го укра­їн­ської на­у­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.