ДО 70-річ­чя ЧЛЕ­НА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРА­Ї­НИ А. А. ГРИЦЕНКА

ЛОГІКО ІСТО­РИ­ЧНА ШКО­ЛА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО ЕКО­НО­МІ­ЧНИХ ДО­СЛІ­ДЖЕНЬ LOGICAL HISTORICAL SCHOOL OF INSTITUTIONAL ECONOMIC RESEARCH

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Критика І Бібліографія - В. С. БА КІРОВ, ака­де­мік НАН Укра­ї­ни, ре­ктор Хар­ків­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні В.Н. Ка­ра­зі­на.

8 лю­то­го ви­пов­ню­є­ться 70 ро­ків відо мо­му вче­но­му, чле­ну ко­ре­спон­ден­ту НАН Укра­ї­ни, За­слу­же­но­му пра­ців­ни­ку осві­ти Укра­ї­ни Ан­дрію Ан­дрі­йо­ви­чу Гри­цен­ку.

А.А. Гри­цен­ко ві­до­мий в Укра­ї­ні та за її ме­жа­ми як за­снов­ник і лі­дер логіко істо ри­чної шко­ли інституціонально еко­но­міч них до­слі­джень, що ді­ста­ла вті­ле­н­ня в ці­ло му ря­ді но­вих на­у­ко­вих на­пря­мів і те­о­рій, се­ред яких: роз­роб­ка ме­то­до­ло­гії по­єд­нан ня ло­гі­чно­го роз­гор­та­н­ня еко­но­мі­чної те­о­рії з ем­пі­ри­ко істо­ри­чним опи­сом змі­ни ін­сти­ту­цій­них умов го­спо­да­рю­ва­н­ня; кон це­пція су­мі­сно роз­ді­ле­них від­но­син, по кла­де­на в осно­ву ці­ло­го ря­ду еко­но­мі­чних до­слі­джень, що до­зво­ли­ли роз­кри­ти при ро­ду су­ча­сних форм пра­ці, ін­сти­ту­тів влас но­сті та еко­но­мі­чної вла­ди і на цій ба­зі за про­по­ну­ва­ти на­пря­ми розв’яза­н­ня ря­ду про­блем рин­ко­вої транс­фор­ма­ції; ви­яв ле­н­ня ін­вер­сій­но­го ти­пу рин­ко­вої транс­фор­ма­ції та йо­го за­ко­но­мір­но­стей, що да­ло мо­жли­вість зро­зу­мі­ти змі­не­ний, по­рів­ня­но з кла­си­чним ти­пом, по­ря­док рин­ко вих пе­ре­тво­рень і зво­ро­тні на­слід­ки вті­ле­н­ня кла­си­чних ре­ко­мен­да­цій; роз­крит тя з ура­ху­ва­н­ням ін­сти­ту­цій­них чин­ни­ків ло­гі­ки роз­ви­тку форм обмі­ну, вклю­ча ючи су­ча­сні еле­ктрон­ні гро­ші та ви­ни­кне­н­ня кри­пто­ва­лют; роз­роб­ка со­ці­аль­но ча­со­вої те­о­рії вар­то­сті, пред­став­ни­цької те­о­рії гро­шей та ре­фле­ксій­ної кон­це­пції ці­ни, які да­ють мо­жли­вість зро­зу­мі­ти зу­мов­ле­ні су­ча­сним ін­сти­ту­цій­ним устро­єм фе­но­ме­ни мит­тє­во­го пе­ре­мі­ще­н­ня ве­ли­ких ста­тків з одно­го ло­каль­но­го еко­но­міч но­го про­сто­ру в ін­ший, по­ясни­ти ме­ха­ні­зми роз­гор­та­н­ня су­ча­сних криз, утво ре­н­ня “фі­нан­со­вих буль­ба­шок” та осо­бли­во­сті су­ча­сної ци­клі­чної ди­на­мі­ки. Ак ту­аль­не пра­кти­чне зна­че­н­ня ма­ють: об­грун­ту­ва­н­ня стра­те­гії роз­ши­ре­но­го тар­ге ту­ва­н­ня ста­біль­но­сті гро­шо­вої оди­ни­ці, що на­ці­лює на ре­гу­лю­ва­н­ня вза­є­мо зв’яза­ної ди­на­мі­ки ін­фля­ції та обмін­но­го кур­су за­ле­жно від кон­кре­тних ін­сти­ту­цій них умов го­спо­да­рю­ва­н­ня, а та­кож кон­це­пції ін­сти­ту­цій­ної ар­хі­те­кто­ні­ки еко­но мі­чних си­стем, спря­мо­ва­ної на за­без­пе­че­н­ня умов гар­мо­ній­но­го роз­ви­тку; ви­яв ле­н­ня вну­трі­шньої стру­кту­ри до­ві­ри як ба­зо­во­го ін­сти­ту­ту со­ці­аль­но еко­но­міч ної си­сте­ми; з’ясу­ва­н­ня істо­ри­чних форм вза­є­мозв’яз­ку іє­рар­хії та ме­ре­жі, пе­ре­ваг

і ри­зи­ків, що ви­ни­ка­ють у про­це­сі ста­нов­ле­н­ня ін­фор­ма­цій­но ме­ре­же­вої еко­но мі­ки; роз­кри­т­тя основ­ної су­пе­ре­чно­сті су­ча­сної епо­хи та форм її про­я­ву, обгрун ту­ва­н­ня кон­це­пції фор­му­ва­н­ня ре­кон­стру­ктив­но­го ти­пу від­тво­ре­н­ня і роз­ви­тку.

Ре­зуль­та­ти та­ких мас­шта­бних до­слі­джень юві­ля­ра пред­став­ле­ні в більш як 400 йо­го на­у­ко­вих пра­цях, се­ред яких по­над 30 мо­но­гра­фій, під­ру­чни­ків і на­вчаль­них по­сі­бни­ків, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться в кур­сах і спец­кур­сах з акту­аль­них про­блем еко но­мі­чної те­о­рії. А.А. Гри­цен­ко під­го­ту­вав 16 кан­ди­да­тів і 15 до­кто­рів еко­но­мі­чних на­ук, які, у свою чер­гу, зро­сти­ли 20 до­кто­рів на­ук. Уже тре­тє по­ко­лі­н­ня на­у­ков­ців ко­ри­сту­є­ться на­дба­н­ня­ми логіко істо­ри­чної шко­ли ін­сти­ту­цій­но еко­но­мі­чних до­слі­джень і роз­ви­ває їх.

А по­чи­на­ло­ся все у Хар­ків­сько­му дер­жав­но­му уні­вер­си­те­ті (ни­ні він є на ціо­наль­ним і но­сить ім’я В.Н. Ка­ра­зі­на), де Ан­дрій Ан­дрі­йо­вич за­кін­чив еко­но мі­чний фа­куль­тет, став до­кто­ром еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­со­ром, очо­лив ка­фе­дру еко­но­мі­чної те­о­рії та еко­но­мі­чних ме­то­дів управ­лі­н­ня, якою за­ві­дує і сьо­го­дні. Під йо­го ке­рів­ни­цтвом в уні­вер­си­те­ті бу­ла за­хи­ще­на пер­ша в Укра­ї­ні до­ктор ська ди­сер­та­ція з ін­сти­ту­цій­ної про­бле­ма­ти­ки пе­ре­хі­дної еко­но­мі­ки. Шість під­го­тов­ле­них ним до­кто­рів на­ук пра­цю­ють на еко­но­мі­чно­му фа­куль­те­ті ХНУ іме­ні В.Н. Ка­ра­зі­на, три – в Ін­сти­ту­ті еко­но­мі­ки та про­гно­зу­ва­н­ня НАН Украї ни, ін­ші – у ви­щих на­вчаль­них за­кла­дах і на­у­ко­вих уста­но­вах Ки­є­ва і Хар­ко­ва. Йо­го учні успі­шно ре­а­лі­зу­ють се­бе і за кор­до­ном.

Ко­ло на­у­ко­вих ін­те­ре­сів юві­ля­ра ви­хо­дить за ме­жі еко­но­мі­чної на­у­ки. Йо­го пра­ці опу­блі­ко­ва­но у фі­ло­соф­ських, по­лі­то­ло­гі­чних, пра­во­вих, со­ціо­ло­гі­чних жур на­лах, у то­му чи­слі іно­зем­них. Він брав участь у кон­гре­сах Со­ці­о­ло­гі­чної асо­ці­а­ції Укра­ї­ни, де ке­ру­вав ро­бо­тою се­кцій.

Свої на­у­ко­ві здо­бу­тки А.А. Гри­цен­ко ви­ко­ри­сто­ву­вав на пра­кти­ці, бу­ду­чи за від­у­ва­чем Се­кре­та­рі­а­ту Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань фі­нан­сів і бан ків­ської ді­яль­но­сті (1995–2000 рр.), ке­рів­ни­ком екс­пер­тно ана­лі­ти­чно­го цен­тру з пи­тань гро­шо­во кре­ди­тної по­лі­ти­ки Ра­ди На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни (2001– 2008 рр.). Сьо­го­дні він є за­сту­пни­ком ди­ре­кто­ра ДУ “Ін­сти­тут еко­но­мі­ки та про гно­зу­ва­н­ня НАН Укра­ї­ни”, ве­де актив­ну гро­мад­ську ро­бо­ту, у 1999–2015 рр. був чле­ном Пре­зи­дії та го­ло­вою під­ко­мі­сії з еко­но­мі­чної те­о­рії На­у­ко­во ме­то­ди­чної ко­мі­сії з на­пря­му “Еко­но­мі­ка і під­при­єм­ни­цтво” Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки Украї ни. Ни­ні він є вче­ним се­кре­та­рем Мі­жві­дом­чої ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди з еко­но­міч ної те­о­рії НАН Укра­ї­ни та Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни, спів­го­ло­вою Все укра­їн­ської асо­ці­а­ції по­лі­ти­чної еко­но­мії, го­лов­ним ре­да­кто­ром жур­на­лу “Еко но­мі­чна те­о­рія”.

Не­має сум­ні­ву, що логіко істо­ри­чна шко­ла інституціонально еко­но­мі­чних до­слі­джень, яку очо­лює А.А. Гри­цен­ко, роз­ви­ва­ю­чись і зба­га­чу­ю­чись но­ви­ми ідея ми і ка­дра­ми, і на­да­лі слу­жи­ти­ме укра­їн­сько­му су­спіль­ству і дер­жа­ві на шля­ху до зба­лан­со­ва­но­го і гар­мо­ній­но­го роз­ви­тку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.