КРИ­ТИ­КА І БІБЛІОГРАФІЯ

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Критика І Бібліографія -

О. Г. Б І Л О Р У С, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, ака­де­мік НАН Укра­ї­ни, го­лов­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник ДУ “Ін­сти­тут еко­но­мі­ки та про­гно­зу­ва­н­ня НАН Укра­ї­ни” (Ки­їв)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.