ЛИПОВ В. В.

– Кон­ку­рен­тна стра­те­гія роз­ви­тку Укра­ї­ни в умо­вах гло­ба­лі­за­ції

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Наукові Дискусії - В. В. Л И П О В, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор ка­фе­дри між­на­ро­дної еко­но­мі­ки та ме­не­джмен­ту ЗЕД Хар­ків­сько­го на­ціо­наль­но­го еко­но­мі­чно­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Се­ме­на Ку­зне­ця, Май­дан Сво­бо­ди, 4, 61022, Харків, Укра­ї­на

КОН­КУ­РЕН­ТНА СТРА­ТЕ­ГІЯ РОЗ­ВИ­ТКУ УКРА­Ї­НИ В УМО­ВАХ ГЛО­БА­ЛІ­ЗА­ЦІЇ * Ро­з­гля­ну­то по­тен­ці­ал фор­му­ва­н­ня кон­ку­рен­тної стра­те­гії роз­ви­тку Укра­ї­ни в умо­вах ін­те" гра­ції в гло­баль­ний еко­но­мі­чний про­стір. На­го­ло­ше­но на су­пе­ре­чно­стях впли­ву фак" то­рів при­ро­дно"ре­сур­сно­го по­тен­ці­а­лу на фор­му­ва­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті на­ціо" наль­ної еко­но­мі­ки. До­слі­дже­но осо­бли­во­сті дії со­ці­аль­них орі­єн­та­цій цін­ні­сної си­сте­ми на ви­бір на­ціо­наль­ної кон­ку­рен­тної стра­те­гії. Клю­чо­ві сло­ва: гео­еко­но­мі­ка; ін­сти­ту­ції; ін­сти­ту­цій­на ком­плі­мен­тар­ність; ін­сти­ту­цій­ні транс­фор­ма­ції; кон­ку­рен­тні стра­те­гії; на­ціо­наль­на куль­ту­ра; при­ро­дно"ре­сур­сний по" тен­ці­ал; со­ці­аль­ні орі­єн­та­ції цін­ні­сної си­сте­ми. Бібл. 35; рис. 2.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.