ЗАЛОЗНОВА Ю. С.

– Українська про­ми­сло­вість: су­ча­сні ви­кли­ки та про­бле­ми роз­ви­тку

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Наукові Дискусії -

Ро­з­гля­ну­то акту­аль­ні пи­та­н­ня роз­ви­тку про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни в кон­текс­ті транс­фор­ма% цій­них тен­ден­цій, які спо­сте­рі­га­ю­ться у сві­то­вій еко­но­мі­ці в ці­ло­му та в про­ми­сло­во­сті зокре­ма. Ар­гу­мен­то­ва­но необхідність змін у на­ціо­наль­ній стра­те­гії про­ми­сло­во­го роз% ви­тку, орі­єн­то­ва­них на пра­кти­чне здій­сне­н­ня не­о­ін­ду­стрі­а­лі­за­ції як су­ча­сної кон­це­пції до­ся­гне­н­ня ви­щої ефе­ктив­но­сті та кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті ви­ро­бни­цтва. Роз­кри­то зміст основ­них ви­кли­ків і про­блем, які є спе­ци­фі­чни­ми для Укра­ї­ни на шля­ху си­стем­но­го онов% ле­н­ня про­ми­сло­во­сті. Клю­чо­ві сло­ва: про­ми­сло­вість; про­ми­сло­ва стра­те­гія; про­ми­сло­ва по­лі­ти­ка; нео% ін­ду­стрі­а­лі­за­ція; еко­но­мі­чний роз­ви­ток. Бібл. 26.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.