ХВЕСИК М. А., БИСТРЯКОВ І. К., КЛИНОВИЙ Д. В.

– Фі­нан­со­во# еко­но­мі­чний ме­ха­нізм ре­кон­стру­ктив­но­го роз­ви­тку Укра­ї­ни на за­са­дах де­цен­тра­лі­зо­ва­но­го управ­лі­н­ня при­ро­дни­ми ре­сур­са­ми

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Наукові Дискусії -

М.А.ХВЕСИК, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, ака­де­мік НААН Укра­ї­ни, ди­ре­ктор, І. К. БИСТРЯКОВ, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, заступник ди­ре­кто­ра з на­у­ко­вої роботи, зав­від­ді­лом ком­пле­ксної оцін­ки та управ­лі­н­ня при­ро­дни­ми ре­сур­са­ми, Д. В. КЛИНОВИЙ, до­цент, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник, про­від­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник від­ді­лу ком­пле­ксної оцін­ки та управ­лі­н­ня при­ро­дни­ми ре­сур­са­ми ДУ “Ін­сти­тут еко­но­мі­ки при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня та ста­ло­го роз­ви­тку НАН Укра­ї­ни”, бульв. Та­ра­са Шев­чен­ка, 60, 01032, Ки­їв, Укра­ї­на Ре­кон­стру­ктив­ний на­прям роз­ви­тку Укра­ї­ни зна­чною мі­рою пе­ред­ба­чає впо­ряд­ку­ва­н­ня при­ро­дно# ре­сур­сних від­но­син. Ва­жли­ве мі­сце від­во­ди­ться за­сто­су­ван­ню но­ві­тньо­го фі­нан­со­во# еко­но­мі­чно­го ін­стру­мен­та­рію су­про­во­ду де­цен­тра­лі­зо­ва­но­го управ­лі­н­ня при# ро­дни­ми ре­сур­са­ми. Ал­го­ритм до­ся­гне­н­ня ці­льо­вих орі­єн­ти­рів ба­зу­є­ться на ви­ко­рис# тан­ні гну­чких управ­лін­ських ме­то­дів з ура­ху­ва­н­ням прі­о­ри­те­тних пі­дойм у про­сто­ро­во# ча­со­во­му ви­мі­рі. Клю­чо­ві сло­ва: при­ро­дні ре­сур­си; фі­нан­со­во# еко­но­мі­чний ме­ха­нізм; ре кон­стру­кти в# ний роз­ви­ток; де­цен­тра­лі­за­ція; управ­лі­н­ня; лі­бе­раль­но# де­мо­кра­ти­чна мо­дель. Бібл. 5; рис. 2; табл. 2.

UDC 332.12:330.52:330.15

MYKHAILOKHVESYK, Professor, Doctor of Econ. Sci., Academician of the NAAS of Ukraine, Director, IGORBYSTRYAKOV, Professor, Doctor of Econ. Sci., Deputy Director on Research, Head of the Department for Comprehensive Evaluation and Management of Natural Resources, DMYTRO KLYNOVYY, Associate Professor, Cand. of Econ. Sci., Senior Researcher, Leading Researcher of the Department for Comprehensive Evaluation and Management of Natural Resources

Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the NAS of Ukraine, 60, Taras Shevchenko Blvd., Kyiv, 01032, Ukraine © Хвесик Ми­хай­ло Ар­те­мо­вич (Khvesyk Mykhailo), 2018; e mail: reception@ecos.kiev.ua; © Бистряков Ігор Ко­стян­ти­но­вич (Bystryakov Igor), 2018; e mail: bystryakoveco@ukr.net; © Клиновий Дмитро Ві­та­лі­йо­вич (Klynovyy Dmytro), 2018; e mail: klinko@gmail.com.

* Ста­т­тя публікується в рам­ках ди­ску­сії, за­по­ча­тко­ва­ної ака­де­мі­ком В. Гей­цем у жур­на­лі “Еко­но­мі­ка Укра­ї­ни” № 10 за 2017 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.