ОРЛОВА В. К., КАФКА С. М. – Вплив облі­ко­вої по­лі­ти­ки на ба­лан­со­ву вар­тість під­при­єм­ства

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - З Міст - VALENTYNA ORLOVA, Professor, Cand. of Econ. Sci., SOFIIA KAFKA, Associate Professor, Cand. of Econ. Sci., Head of the Department Department of Accounting and Auditing of the Ivano!frankivsk National Technical University of Oil and Gas 15, Karpatska St.,

До­слі­дже­но осо­бли­во­сті впли­ву облі­ко­вої по­лі­ти­ки на вар­тість під­при­єм­ства, ви­яв­ле­но та за­про­по­но­ва­но ви­рі­ше­н­ня про­блем­них аспе­ктів оці­ню­ва­н­ня окре­мих об’єктів облі­ку. Вста­нов­ле­но, що оскіль­ки го­спо­дар­ські опе­ра­ції від­обра­жа­ють в облі­ку в ці­нах, які існу' ва­ли на мо­мент їх здій­сне­н­ня, то це за­без­пе­чує до­сто­вір­не ви­зна­че­н­ня фі­нан­со­во­го ре­зуль­та­ту ді­яль­но­сті під­при­єм­ства, про­те на йо­го фі­нан­со­вий стан впли­ва­ють й ін­ші умо­ви: ін­ве­сти­цій­на при­ва­бли­вість під­при­єм­ства, по­зи­ція на рин­ку, ін­фля­ція, над­зви' чай­ні по­дії то­що, у ре­зуль­та­ті чо­го мо­же змі­ню­ва­ти­ся ці­на об’єктів облі­ку. З’ясо­ва­но, чи до­ціль­но від­обра­жа­ти та­кі змі­ни на ра­хун­ках бух­гал­тер­сько­го облі­ку. Клю­чо­ві сло­ва: облі­ко­ва політика; фі­нан­со­ва зві­тність; оцін­ка; го­спо­дар­ська опе­ра' ція; об’єкт облі­ку; до­сто­вір­ність ін­фор­ма­ції; бух­гал­тер­ській облік; те­пе­рі­шня вар­тість; дов­го­стро­ко­ві зо­бов’яза­н­ня; не­о­бо­ро­тні акти­ви. Бібл. 4; табл. 3. UDC 657.42

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.