ПРО­БЛЕ­МИ ЕКО­НО­МІ­ЧНОЇ ТЕ­О­РІЇ

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Проблеми Економічної Теорії -

УДК 330.34:339.94 В. М. Т А Р А С Е В И Ч, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, зав­ка­фе­дрою по­лі­ти­чної еко­но­мії, О. О. З А В Г О Р О Д Н Я, до­цент, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор ка­фе­дри по­лі­ти­чної еко­но­мії На­ціо­наль­на ме­та­лур­гій­на ака­де­мія Укра­ї­ни, пр. Га­га­рі­на, 4, 49600, Дні­про, Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.