ОБ­ГРУН­ТУ­ВА­Н­НЯ НА­ПРЯ­МІВ МО­ДЕР­НІ­ЗА­ЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ТЕ­ПЛО­ВОЇ ЕНЕР­ГЕ­ТИ­КИ: ПРО­БЛЕ­МИ ПО­ПЕ­РЕ­ДНЬОЇ ОЦІН­КИ ТА АВ­ТО­МА­ТИ­ЗА­ЦІЇ РОЗ­РА­ХУН­КІВ

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Управління Економікою: Теорія І Практика -

Ро­зро­бле­но на­у­ко­во ме­то­ди­чний під­хід до ав­то­ма­ти­зо­ва­ної оцін­ки по­рів­няль­ної ефек тив­но­сті ка­пі­та­ло­вкла­день у мо­дер­ні­за­цію об’єктів те­пло­вої енер­ге­ти­ки, який на­дає мож ли­вість здій­сни­ти по­пе­ре­дню кіль­кі­сну оцін­ку про­е­ктів роз­ви­тку ге­не­ру­ю­чих по­ту­жнос тей в енер­ге­ти­ці Укра­ї­ни. За­про­по­но­ва­но ін­фор­ма­цій­но ана­лі­ти­чну си­сте­му, яка за­без пе­чу­ва­ти­ме ви­ко­на­н­ня ал­го­ри­тмів не­об­хі­дних роз­ра­хун­ків у рам­ках ци­фро­ві­за­ції ді­яль но­сті ор­га­нів вла­ди в Укра­ї­ні. Клю­чо­ві сло­ва: оцін­ка ефе­ктив­но­сті ка­пі­та­ло­вкла­день; те­пло­ва енер­ге­ти­ка; від­нов лю­ва­на енер­ге­ти­ка; ін­фор­ма­цій­но ана­лі­ти­чна си­сте­ма. Бібл. 5; табл. 5; рис. 6. UDC 330.356.3: 620 + 004.4

O L E K S A N D R S E R D I U K, Cand. of Econ.sci., Senior Researcher of the Department of Problems of Perspective Development of Fuel and Energy Complex, Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, 2, Zheliabova St., Kyiv, 03057, Ukraine

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.