УПРАВ­ЛІ­Н­НЯ ЕКО­НО­МІ­КОЮ: ТЕ­О­РІЯ І ПРА­КТИ­КА

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Управління Економікою: Теорія І Практика -

УДК 330.356.3: 620 + 004.4 О. С. С Е Р Д Ю К, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник від­ді­лу про­блем пер­спе­ктив­но­го роз­ви­тку па­лив­но енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксу Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­ки про­ми­сло­во­сті НАН Укра­ї­ни, вул. Же­ля­бо­ва, 2, 03057, Ки­їв, Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.