IMPACT OF ACCOUNTING POLICIES ON BOOK VALUE OF ENTERPRISE

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Фінанси. Податки. Кредит -

Peculiarities of the impact of accounting policies on the value of enterprise are researched. Solutions of problematic aspects of the valuation of some items of accounting are revealed and proposed. It is found that since business operations are recorded in prices at the time of transaction, it provides reliable estimates of the financial performance of enterprise. However, its financial position is also affected by other factors: investment attractiveness of enterprise,

its position in the market, inflation, emergencies, etc. As a result, the price of accounting objects can change. It was found out whether it is expedient to reflect such changes in accounting records. Keywords: accounting policies; financial reporting; valuation; business operation; accounting object; reliability of information; accounting; present value; long'term liabilities; non'current assets. References 4; Tables 3.

На­ша дер­жа­ва ра­ти­фі­ку­ва­ла Уго­ду про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС, Уго# ду між Уря­дом Укра­ї­ни та Єв­ро­пей­ським спів­то­ва­ри­ством з атом­ної енер­гії (Єв­ра# том), їх дер­жа­ва­ми#чле­на­ми та обра­ла шлях до пов­но­цін­но­го член­ства в ЄС, яке пе­ред­ба­чає гар­мо­ні­за­цію ві­тчи­зня­ної за­ко­но­дав­чої ба­зи із за­ко­но­дав­чою ба­зою ці­єї ор­га­ні­за­ції (в то­му чи­слі бух­гал­тер­сько­го облі­ку і фі­нан­со­вої зві­тно­сті). Ди# ре­кти­ви Ра­ди ЄС з ре­гу­лю­ва­н­ня бух­гал­тер­сько­го облі­ку і ау­ди­ту 2013/34/ЄС та 2006/43/ЄС про обов’яз­ко­вий ау­дит рі­чної зві­тно­сті та кон­со­лі­до­ва­ної зві­тно­сті ім­пле­мен­то­ва­но Уря­дом Укра­ї­ни від­по­від­ним пла­ном дій, що по­тре­бує де­таль# но­го ви­вче­н­ня між­на­ро­дної пра­кти­ки облі­ку та чин­но­го за­ко­но­дав­ства на­шої кра­ї­ни.

Від­по­від­но до між­на­ро­дних стан­дар­тів з фі­нан­со­вої зві­тно­сті та ви­мог влас# ни­ків, акціо­не­рів, по­тен­ці­аль­них ін­ве­сто­рів, ін­ших за­ін­те­ре­со­ва­них ко­ри­сту­ва­чів, фі­нан­со­ва зві­тність під­при­єм­ства по­вин­на ма­ти не тіль­ки на­бір по­ка­зни­ків про фі­нан­со­вий стан, ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті, рух ко­штів, змі­ни у ка­пі­та­лі під­при­єм# ства за зві­тний пе­рі­од, але й де­таль­ний опис тих прин­ци­пів, ме­то­дів і оці­нок, з ви­ко­ри­ста­н­ням яких ця зві­тність бу­ла скла­де­на. Ни­ні по­ка­зни­ки, які пред­став# ле­ні у фі­нан­со­вій зві­тно­сті, не не­суть жо­дної ін­фор­ма­ції про те, за до­по­мо­гою яких ме­то­ди­чних при­йо­мів во­ни бу­ли отри­ма­ні, які облі­ко­ві оцін­ки за­сто­со­ву­ва# ли­ся при від­обра­жен­ні об’єктів облі­ку, а ухва­ле­н­ня пра­виль­но­го і об­грун­то­ва­но­го управ­лін­сько­го рі­ше­н­ня мо­жли­ве тіль­ки за умо­ви озна­йом­ле­н­ня з фі­нан­со­вою зві­тні­стю під­при­єм­ства та облі­ко­вою по­лі­ти­кою, згі­дно з якою цю зві­тність зроб# ле­но. На осно­ві су­ку­пно­сті прин­ци­пів, ме­то­дів і про­це­дур, які пе­ред­ба­че­ні об# лі­ко­вою по­лі­ти­кою, не­об­хі­дно скла­сти по­ря­док від­обра­же­н­ня на ра­хун­ках бух# гал­тер­сько­го облі­ку всіх го­спо­дар­ських опе­ра­цій і пра­ви­ла пред­став­ле­н­ня об’єктів облі­ку у фі­нан­со­вій зві­тно­сті.

На да­ний час існує ба­га­то ме­то­дик що­до оцін­ки вар­то­сті під­при­єм­ства [1], се­ред яких є оцін­ка на ба­зі да­них фі­нан­со­вої зві­тно­сті, а са­ме ба­лан­су (так зва­на ба­лан­со­ва вар­тість). При оцін­ці під­при­єм­ства на осно­ві да­них ба­лан­су ве­ли­ке зна# че­н­ня має до­сто­вір­ність ко­жної стат­ті ба­лан­су, що, у свою чер­гу, за­ле­жить пе­ре# ва­жно від спосо­бів оцін­ки об’єктів облі­ку на да­ту зві­тно­сті, а це вста­нов­лю­є­ться облі­ко­вою по­лі­ти­кою під­при­єм­ства (вплив по­ми­лок і ша­храй­ства в да­но­му ви# пад­ку не роз­гля­да­є­ться, оскіль­ки це не ре­гла­мен­ту­є­ться облі­ко­вою по­лі­ти­кою під­при­єм­ства).

Фі­нан­со­ва зві­тність зав­жди скла­да­лась і ни­ні скла­да­є­ться на осно­ві да­них бух# гал­тер­сько­го облі­ку. В бух­гал­тер­сько­му облі­ку го­спо­дар­ські опе­ра­ції від­обра­жа# ються за ці­на­ми на да­ту опе­ра­ції (ін­ших цін у цей мо­мент ча­су про­сто не існує). Однак з ча­сом по­то­чні ці­ни по­да­ють ін­фор­ма­цію що­до ре­аль­ної вар­то­сті то­го чи ін­шо­го об’єкта облі­ку не­до­сто­вір­но, то­му ви­ни­кає не­об­хі­дність отри­му­ва­ти да­ні про ре­аль­ну (спра­ве­дли­ву) вар­тість май­на, зо­бов’яза­н­ня і ка­пі­тал під­при­єм­ства

на да­ту зві­тно­сті. Про­блем­ним пи­та­н­ням є та­кож по­ря­док від­обра­же­н­ня і роз# кри­т­тя ці­лей та­ко­го уто­чне­н­ня.

Отри­ма­н­ня до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції про фі­нан­со­вий стан та вар­тість під­при­єм# ства на осно­ві да­них фі­нан­со­вої зві­тно­сті є пре­дме­том до­слі­дже­н­ня су­ча­сних нау# ков­ців та пра­кти­ків, адже акту­аль­ни­ми є пи­та­н­ня ство­ре­н­ня облі­ко­вої по­лі­ти­ки та бух­гал­тер­сько­го облі­ку та­ких об’єктів, як не­о­бо­ро­тні акти­ви, їх пе­ре­оцін­ка та без­опла­тне отри­ма­н­ня, оці­ню­ва­н­ня кре­ди­тних опе­ра­цій то­що.

Про­бле­ми фор­му­ва­н­ня, на­пов­не­н­ня та ре­а­лі­за­ції облі­ко­вої по­лі­ти­ки ви­вча­ли та­кі ві­тчи­зня­ні на­у­ков­ці, як: Г. Да­ви­дов, Т. Ба­ра­нов­ська, М. Бі­лу­ха, Ф. Бу­ти­нець, С. Го­лов, С. Де­рев’ян­ко, П. Жи­тний, В. Жук, В. Кле­вець, М. Ку­жель­ний, М. Ку# тер, П. Хо­мин, В. Швець, Л. Шней­дман та ін­ші. До­сить ці­ка­ви­ми і грун­тов­ни­ми, на на­шу дум­ку, є мо­но­гра­фії В. Ку­ли­ка [2], Т. Сто­ро­жук [3], М. Пу­шка­ря та М. Щир­би [4], при­свя­че­ні те­о­ре­ти­чним і пра­кти­чним аспе­ктам облі­ко­вої по­лі­ти# ки під­при­єм­ства. Про­те, не­зва­жа­ю­чи на ва­го­мий вне­сок ві­тчи­зня­них на­у­ков­ців у до­слі­дже­н­ня фор­му­ва­н­ня облі­ко­вої по­лі­ти­ки, її ро­лі та зав­дань в управ­лін­ні су# ча­сним під­при­єм­ством, ба­га­то пи­тань і до­сі за­ли­ша­ю­ться дис­ку­сій­ни­ми.

От­же, ме­та стат­ті – до­слі­ди­ти осо­бли­во­сті впли­ву облі­ко­вої по­лі­ти­ки на вар­тість під­при­єм­ства, зокре­ма, ви­яви­ти та за­про­по­ну­ва­ти розв’яза­н­ня про­блем# них аспе­ктів оці­ню­ва­н­ня окре­мих об’єктів облі­ку що­до по­ряд­ку від­обра­же­н­ня пе­ре­оці­нок на ра­хун­ках бух­гал­тер­сько­го облі­ку і пред­став­ле­н­ня їх у фі­нан­со­вій зві­тно­сті як дже­ре­ла ін­фор­ма­ції про вар­тість під­при­єм­ства.

Пра­кти­ку­ю­чі бух­гал­те­ри де­кіль­ка сто­літь ве­дуть бух­гал­тер­ський облік і скла# да­ють фі­нан­со­ву зві­тність для за­ін­те­ре­со­ва­них у цій ін­фор­ма­ції ко­ри­сту­ва­чів. До остан­ніх де­ся­ти­літь у зві­тно­сті на­во­ди­ли­ся ре­зуль­та­ти бух­гал­тер­сько­го об# лі­ку, тоб­то за­ли­шки на йо­го ра­хун­ках. Оскіль­ки зміст і при­зна­че­н­ня бух­гал­тер# сько­го облі­ку – ви­яв­ле­н­ня, ви­мі­рю­ва­н­ня, ре­є­стра­ція, на­ко­пи­че­н­ня, уза­галь­нен# ня, збе­рі­га­н­ня та пе­ре­да­н­ня ін­фор­ма­ції про ді­яль­ність під­при­єм­ства зов­ні­шнім та вну­трі­шнім ко­ри­сту­ва­чам для прийня­т­тя рі­шень, – про­блем з оцін­кою об’єктів облі­ку (за спра­ве­дли­вою, те­пе­рі­шньою та ін­шою вар­ті­стю) не ви­ни­ка­ло. Облік зав­жди здій­сню­вав­ся за по­то­чни­ми ці­на­ми на мо­мент опе­ра­ції, за яки­ми по­да# ва­лась ін­фор­ма­ція у зві­тно­сті під­при­єм­ства. Спра­ве­дли­ве ба­жа­н­ня вла­сни­ків, акціо­не­рів, по­тен­ці­аль­них ін­ве­сто­рів та ін­ших за­ін­те­ре­со­ва­них ко­ри­сту­ва­чів ба­чи­ти у фі­нан­со­вій зві­тно­сті ре­аль­ну кар­ти­ну фі­нан­со­во­го ста­ну під­при­єм­ства зу­мо­ви­ло не­об­хі­дність оці­ню­ва­ти стат­ті фі­нан­со­вої зві­тно­сті за ці­на­ми, які існу# ють на мо­мент скла­да­н­ня зві­тно­сті. Про­те під­кре­сли­мо, що це сто­су­є­ться не цін, які ви­ко­ри­сто­ву­ють у про­це­сі ве­де­н­ня облі­ку, а оцін­ки ста­тей зві­тно­сті. Та­кій під­хід за­фі­ксо­ва­но у ба­га­тьох нор­ма­тив­них до­ку­мен­тах з бух­гал­тер­сько­го облі­ку. Так, у По­ло­же­н­нях (стан­дар­тах) бух­гал­тер­сько­го облі­ку * П(С)БО 10 “Де­бі­тор­ська за­бор­го­ва­ність” у п. 12 на­го­ло­шу­є­ться, що “дов­го­стро­ко­ва де­бі­тор­ська за­бор­го# ва­ність, на яку на­ра­хо­ву­ю­ться про­цен­ти, від­обра­жа­є­ться в ба­лан­сі за те­пе­ріш# ньою вар­ті­стю”. Ана­ло­гі­чне фор­му­лю­ва­н­ня на­ве­де­но у П(С)БО 11 “Зо­бов’язан# ня” у п. 10 **. Ще раз за­зна­чи­мо, що в на­ве­де­них при­кла­дах йде­ться про ви­ко­ри# ста­н­ня да­них оці­нок не у бух­гал­тер­сько­му облі­ку, а тіль­ки при від­обра­жен­ні у

ба­лан­су, да­ні яко­го слід транс­фор­му­ва­ти у звіт про фі­нан­со­вий стан від­по­від­но до ви­мог чин­них стан­дар­тів з де­таль­ним роз­кри­т­тям рі­зниць між да­ни­ми ба­лан­су і зві­ту про фі­нан­со­вий стан. Бух­гал­тер­ський ба­ланс і звіт про фі­нан­со­вий стан по вин­ні бу­ти окре­ми­ми са­мо­стій­ни­ми зві­тни­ми фор­ма­ми. Що­до стан­дар­тів, то, мо­жли­во, не ви­пад­ко­во Ко­мі­тет з Між­на­ро­дних стан­дар­тів бух­гал­тер­сько­го об лі­ку за­мі­нює МСБО на МСФЗ (Мі­жна­ро­дні стан­дар­ти фі­нан­со­вої зві­тно­сті) *, в яких на­во­дя­ться ви­мо­ги до ко­жної стат­ті зві­тно­сті, у то­му чи­слі й до їх оцін­ки. Про­те це не сто­су­є­ться оці­нок об’єктів бух­гал­тер­сько­го облі­ку. Не мо­жна ото­тож ню­ва­ти та­кі прин­ци­пи бух­гал­тер­сько­го облі­ку: гро­шо­ву оцін­ку та спосо­би оцін­ки акти­вів, зо­бов’язань і ка­пі­та­лу на да­ту ба­лан­су. Це рі­зні ре­чі. За­про­по­но­ва­ний під­хід до­зво­лить збе­рег­ти бух­гал­тер­ський облік і за­без­пе­чить до­сто­вір­не по­да­н­ня ін­фор ма­ції що­до фі­нан­со­во­го ста­ну під­при­єм­ства, а це є осно­вою для пра­виль­но­го ви зна­че­н­ня йо­го ба­лан­со­вої вар­то­сті.

Го­лов­ну ідею про­де­мон­стро­ва­но на облі­ку дов­го­стро­ко­вих за­бор­го­ва­но­стей, але це сто­су­є­ться та­кож ін­ших об’єктів облі­ку (з ура­ху­ва­н­ням їх осо­бли­во­стей). На­при­клад, якщо роз­гля­да­ти не­фі­нан­со­ві не­о­бо­ро­тні акти­ви, то слід, на­сам­пе ред, бра­ти до ува­ги, що при їх при­дбан­ні (ви­го­тов­лен­ні) ко­шти ви­лу­ча­ю­ться з обі­гу на три­ва­лий пе­рі­од ча­су, але ви­тра­ти ви­зна­ю­ться в мі­ру отри­ма­н­ня до­хо­ду від їх ви­ко­ри­ста­н­ня у фор­мі амор­ти­за­ції. Та­ким чи­ном, амор­ти­зу­ва­ти по­трі­бно ра­ні­ше ви­лу­че­ні ко­шти, а якщо ко­шти не ви­лу­ча­ли­ся, то і не­має об’єкта для амор­ти­за­ції. Рі­зно­ма­ні­тні до­оцін­ки та без­опла­тне над­хо­дже­н­ня не­о­бо­ро­тних акти­вів не по­вин­ні під­ля­га­ти амор­ти­за­ції. Якщо роз­гля­да­ти до­оцін­ку, то ло­гі­ка за­ли­ша­є­ться та­кою са­мою: в облі­ку її не слід від­обра­жа­ти, а у зві­ті про фі­нан­со вий стан по­ка­зу­ва­ти тре­ба, роз­кри­ва­ю­чи при­чи­ни і за­сто­со­ву­ва­ні ме­то­ди пе­ре оцін­ки.

Що­до уцін­ки та втра­ти ко­ри­сно­сті, то по­ви­нен бу­ти та­кий са­мий під­хід. Од нак, якщо уцін­ку і втра­ту ко­ри­сно­сті в облі­ку від­обра­жа­ти, то мо­же ви­ни­кну­ти про­бле­ма з ПДВ. Ця си­ту­а­ція не роз­гля­да­є­ться в По­да­тко­во­му ко­де­ксі Укра­ї­ни (ПКУ) **, але фі­скаль­ні ор­га­ни тра­кту­ють будь яке змен­ше­н­ня вар­то­сті акти­вів як їх ви­ко­ри­ста­н­ня для не­ви­ро­бни­чих ці­лей, що під­ля­гає опо­да­тку­ван­ню.

З при­во­ду опо­да­тку­ва­н­ня по­да­тком на при­бу­ток слід звер­ну­ти ува­гу на ви­мо ги ст. 138 ПКУ ***, згі­дно з якою фі­нан­со­вий ре­зуль­тат з ме­тою опо­да­тку­ва­н­ня ко­ри­гу­є­ться з огля­ду на на­слід­ки від­обра­же­н­ня в облі­ку ви­мог П(С)БО **** та МСБО ***** , а са­ме: на су­му ви­трат від змен­ше­н­ня ко­ри­сно­сті або на су­му до­хо­дів від від­нов­ле­н­ня ко­ри­сно­сті основ­них за­со­бів і не­ма­те­рі­аль­них акти­вів. До ре­чі, змен­ше­н­ня ко­ри­сно­сті мо­же бу­ти на­слід­ком по­мил­ки при вста­нов­лен­ні тер­мі­ну

* Мі­жна­ро­дні стан­дар­ти фі­нан­со­вої зві­тно­сті (МСФЗ, МСФЗ для МСП, вклю­ча­ю­чи МСБО та тлу­ма­че­н­ня КТМФЗ, ПКТ) [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/929_010; Мі­жна­ро­дні стан­дар­ти фі­нан­со­вої зві­тно­сті / Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів Украї ни [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/ article?showhidden=1&art_id=408095&cat_id=408093&ctime=1423500775962.

** По­да­тко­вий ко­декс Укра­ї­ни від 02.12.2010 № 2755 17 [Еле­ктрон­ний до­сту­пу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755 17. *** Там же. **** По­ло­же­н­ня (стан­дар­ти) бух­гал­тер­сько­го облі­ку / Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів Укра­ї­ни [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/ article?art_id=340510&cat_id=293533.

***** Мі­жна­ро­дні стан­дар­ти фі­нан­со­вої зві­тно­сті (МСФЗ, МСФЗ для МСП, вклю­ча­ю­чи МСБО та тлу­ма­че­н­ня КТМФЗ, ПКТ) [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_010.

ре­сурс]. – Ре­жим

ко­ри­сної екс­плу­а­та­ції акти­ву, але у будь яко­му ви­пад­ку ко­шти, ви­тра­че­ні ра­ні­ше на при­дба­н­ня не­о­бо­ро­тних акти­вів, по­вин­ні бу­ти пов­ні­стю про­а­мор­ти­зо­ва­ні та ви­ве­де­ні з під опо­да­тку­ва­н­ня, тоб­то вклю­че­ні у ви­тра­ти ді­яль­но­сті, оскіль­ки ці ви­тра­ти ре­аль­но по­не­се­ні, а це озна­чає, що при ви­зна­чен­ні фі­нан­со­во­го ре­зуль та­ту їх по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти.

Чи по­трі­бно ко­ри­гу­ва­ти оцін­ку ста­тей зві­ту про фі­нан­со­вий стан з да­тою зві­тно­сті, під­при­єм­ство по­вин­но ви­рі­шу­ва­ти са­мо­стій­но. Ви­кла­де­ні мір­ку­ва­н­ня слід ура­хо­ву­ва­ти при роз­роб­ці облі­ко­вої по­лі­ти­ки під­при­єм­ства.

Ви­снов­ки

1. У су­ча­сних умо­вах го­спо­да­рю­ва­н­ня і ве­де­н­ня бі­зне­су облі­ко­ва політика є ва­го­мим ін­стру­мен­том управ­лі­н­ня не тіль­ки облі­ком, але й ре­зуль­та­та­ми фі­нан со­во го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті та вар­то­сті під­при­єм­ства. При фор­му­ван­ні облі­ко вої по­лі­ти­ки ва­жли­во за­сто­со­ву­ва­ти ком­пле­ксний під­хід, що пе­ред­ба­чає вза­є­мо зв’язок між фі­нан­со­вим і управ­лін­ським облі­ком, ви­мо­га­ми по­да­тко­во­го за­ко­но дав­ства.

2. Для за­без­пе­че­н­ня ко­ри­сту­ва­чів ін­фор­ма­ці­єю що­до ре­аль­ної вар­то­сті акти­вів, зо­бов’язань і ка­пі­та­лу стат­ті бух­гал­тер­сько­го ба­лан­су на да­ту зві­тно­сті за не­об­хід но­сті тре­ба пе­ре­оці­ню­ва­ти, а ре­зуль­та­ти по­да­ва­ти у зві­ті про фі­нан­со­вий стан. Рі­зни­цю між да­ни­ми бух­гал­тер­сько­го ба­лан­су і зві­ту про фі­нан­со­вий стан слід роз­кри­ва­ти у при­мі­тках до зві­тно­сті.

3. Ба­га­то­рі­чна пра­кти­ка май­же те­хні­чно­го пе­ре­не­се­н­ня ре­зуль­та­тів бух­гал тер­сько­го облі­ку у фі­нан­со­ву зві­тність є при­чи­ною то­го, що для отри­ма­н­ня дос то­вір­ної ін­фор­ма­ції про фі­нан­со­вий стан під­при­єм­ства про­по­ну­є­ться всі змі­ни в оцін­ках об’єктів облі­ку від­обра­жа­ти на ра­хун­ках бух­гал­тер­сько­го облі­ку. Це не від­по­від­ає змі­сту і при­зна­чен­ню бух­гал­тер­сько­го облі­ку і мо­же при­зве­сти до йо­го пе­ре­кру­че­н­ня.

4. В облі­ко­вій по­лі­ти­ці слід пе­ред­ба­чи­ти ве­де­н­ня бух­гал­тер­сько­го облі­ку за ці­на­ми в мо­мент здій­сне­н­ня опе­ра­ції (за істо­ри­чни­ми ці­на­ми). Ре­зуль­та­ти облі­ку на зві­тну да­ту тре­ба на­во­ди­ти в бух­гал­тер­сько­му ба­лан­сі, а йо­го да­ні пі­сля транс фор­ма­ції у зв’яз­ку з пе­ре­оцін­кою на да­ту зві­тно­сті окре­мих ста­тей за спра­ве­дли ви­ми ці­на­ми – на­да­ва­ти у зві­ті про фі­нан­со­вий стан, де­таль­но роз­кри­ва­ю­чи при чи­ни та об­грун­то­ву­ю­чи ви­ко­ри­ста­ні ме­то­ди пе­ре­оцін­ки. Це збе­ре­же бух­гал­тер ський облік від руй­ну­ва­н­ня і до­зво­лить ко­ри­сту­ва­чам зві­тно­сті ма­ти до­сто­вір­ну ін­фор­ма­цію що­до фі­нан­со­во­го ста­ну під­при­єм­ства, що за­без­пе­чить ре­аль­ну оцін­ку вар­то­сті під­при­єм­ства на під­ста­ві да­них фі­нан­со­вої зві­тно­сті.

Спи­сок ви­ко­ри­ста­ної лі­те­ра­ту­ри

1. Ко­ря­гін М.В. Бух­гал­тер­ський облік у си­сте­мі управ­лі­н­ня вар­ті­стю під­при­єм ства: те­о­ре­ти­ко ме­то­до­ло­гі­чні кон­це­пції : мо­ногр. – Львів : ЛКА, 2012. – 402 с.

2. Ку­лик В.А. Облі­ко­ва політика під­при­єм­ства: на­бу­тий до­свід та пер­спе­кти­ви роз­ви­тку : мо­ногр. – Пол­та­ва : РВВ ПУЕТ, 2014. – 373 с.

3. Сто­ро­жук Т.М. Те­о­ре­ти­ко ме­то­до­ло­гі­чні аспе­кти фор­му­ва­н­ня облі­ко­вої по­лі­ти­ки під­при­ємств : мо­ногр. – Ір­пінь : На­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ДПС Украї ни, 2011. – 460 с.

4. Пу­шкар М.С., Щир­ба М.Т. Те­о­рія і пра­кти­ка фор­му­ва­н­ня облі­ко­вої по­лі­ти ки : мо­ногр. – Тер­но­піль : Карт бланш, 2010. – 260 с.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.