ECOSYSTEM APPROACH FOR ESTIMATING ECONOMIC DAMAGE FROM ENVIRONMENTAL POLLUTION: UKRAINIAN AUTHENTICITY

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Економічні Проблеми Природокористування -

Conceptual clusters of “environmental pollution” and “economic damage from environmental pollution” are revealed and the low level of advancement of conceptual foundations of ecosystem © Веклич Окса­на Опа­на­сів­на (Veklych Oksana), 2018; e mail: [email protected]

* Ста­т­тю пі­дго­тов­ле­но за ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня в рам­ках фун­да­мен­таль­ної НДР ІІІ 26 17 “Еко­си­стем­ні за­са­ди оці­ню­ва­н­ня зби­тків від за­бру­дне­н­ня нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща”, що ви­ко ну­є­ться в ДУ “Ін­сти­тут еко­но­мі­ки при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня та ста­ло­го роз­ви­тку НАН Укра­ї­ни”.

approach in the practice of domestic economy is researched. Using the ecosystem approach, the structuring of economic damage from environmental pollution by ecosystem objects of losses was carried out for the first time. It is shown that their accounting will contribute to substantiation of a more reliable overall economic damage to the national economy due to environmental pollution. Keywords: environmental pollution; economic damage from environmental pollution; ecosystem approach; ecosystem assessment; ecosystem objects. References 3; Figure 1.

У до­по­віді “Гло­баль­ні ри­зи­ки – 2018”, пред­став­ле­ній на що­рі­чно­му Все сві­тньо­му еко­но­мі­чно­му фо­ру­мі бі­знес лі­де­рів і по­лі­ти­ків, екс­пер­та­ми бу­ло на­го ло­ше­но на зро­стан­ні еко­ло­гі­чних ри­зи­ків роз­ви­тку на­ціо­наль­них еко­но­мік, то­ді як вла­сне еко­но­мі­чні та по­лі­ти­чні ри­зи­ки ста­ли дру­го­ря­дни­ми за зна­чу­щі­стю. За гро­зи, пов’яза­ні з екс­тре­маль­ни­ми по­го­дни­ми яви­ща­ми, сти­хій­ни­ми ли­ха­ми і де гра­да­ці­єю нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща (НПС), ви­кли­ка­ють най­біль ше за­не­по­ко­є­н­ня, при­чо­му ни­ні ця ка­те­го­рія за­гроз про­яв­ля­є­ться ре­льє­фні­ше, ніж рік то­му, і во­на ті­сно пов’яза­на з ін­ши­ми ри­зи­ка­ми – не­ста­чею пи­тної во­ди в ря­ді ра­йо­нів пла­не­ти і ви­му­ше­ною мі­гра­ці­єю * . “Ми під­штов­ху­ва­ли на­шу пла­не ту до краю, і зби­ток стає оче­ви­дні­шим”, – за­зна­ча­ють ек­спер­ти Все­сві­тньо­го еко­но­мі­чно­го фо­ру­му. “Бі­о­рі­зно­ма­ні­т­тя втра­ча­є­ться при ма­со­вих мас­шта­бах йо­го ви­ми­ра­н­ня, сіль­сько­го­спо­дар­ські си­сте­ми пе­ре­на­пру­же­ні, а за­бру­дне­н­ня по­ві­тря та мо­рів стає де­да­лі більш яв­ною за­гро­зою здо­ров’ю лю­дей. Тен­ден­ція до одно бі­чно­сті в роз­ви­тку дер­жа­ви (на­ції) мо­же ускла­дни­ти під­трим­ку дов­го­стро­ко­вих ба­га­то­сто­рон­ніх за­хо­дів, не­об­хі­дних для бо­роть­би з гло­баль­ним по­те­плі­н­ням і де гра­да­ці­єю гло­баль­но­го се­ре­до­ви­ща”, – об­грун­то­ва­но по­пе­ре­джа­ють по­лі­ти­ків фа­хів­ці **. На­став час усві­до­ми­ти, що для досягнення еко­но­мі­чно­го до­бро­бу­ту кра­ї­ни пер­шо­чер­го­ви­ми ста­ють при­ро­до­охо­рон­ні та еко­ло­го­кон­стру­ктив­ні за­хо ди, які зда­тні си­стем­но за­по­бі­га­ти за­бру­днен­ню НПС, а от­же, і зни­жу­ва­ти ри­зи­ки для нор­маль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки.

Дій­сно, про­тя­гом остан­ніх де­кіль­кох де­ся­ти­літь з’яви­ло­ся ро­зу­мі­н­ня то­го, що основ­ні за­со­би, які є не­об­хі­дни­ми для фун­кціо­ну­ва­н­ня спіль­но­ти чи су­спіль­ства, зда­тні не­га­тив­но впли­ва­ти на се­ре­до­ви­ще існу­ва­н­ня та еко­си­сте­ми. Та­кож зро­сла по­ін­фор­мо­ва­ність про те, як кра­ще уни­кну­ти, зве­сти до мі­ні­му­му чи осла­би­ти ці впли­ви. Об’єктив­на фі­кса­ція ста­ну НПС ви­зна­чає йо­го як си­сте­му, що роз­ви­ва­єть ся та нев­пин­но за­знає дії по­си­лю­ва­ної з ча­сом за­галь­ної де­стру­кції фун­кціо­ну ва­н­ня при­та­ман­них їй вза­є­мозв’яз­ків, змі­ни її яко­сті, зни­же­н­ня про­ду­ктив­но­сті під впли­вом рі­зно­ма­ні­тних при­ро­дних і ан­тро­по­ген­них про­це­сів си­сте­ма­ти­чно­го ха­ра­кте­ру, а та­кож за­знає ка­та­стро­фі­чних екс­тре­маль­них та ава­рій­них си­ту­а­цій, ко­трі при­зво­дять до не­га­тив­них еко­ло­гі­чних зру­шень і за­бру­дне­н­ня нав­ко­ли­шньо го се­ре­до­ви­ща. При цьо­му ува­гу за­ру­бі­жних роз­ро­бни­ків сфо­ку­со­ва­но на опра цю­ван­ні про­бле­ми вра­ху­ва­н­ня еко­си­стем­но­го під­хо­ду при оці­ню­ван­ні зби­тків уна­слі­док за­бру­дне­н­ня НПС. Як по­ка­зує огляд за­ру­бі­жної фа­хо­вої лі­те­ра­ту­ри за остан­ні 10 ро­ків ***, май же всі, на­віть кон­кре­ти­зо­ва­ні вузь­ко­те­ма­ти­чні за­ру­бі­жні до­слі­дже­н­ня, на­ма­га

* The Global Risks Report 2018. – 13th Edition / World Economic Forum. – Geneva, 2018. – 80 p. [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www3.weforum.org/docs/wef_grr18_report. pdf/. ** Там же. – Р. 5. *** По­над 170 за­ру­бі­жних дже­рел.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.