ЕКО­НО­МІ­ЧНІ ПРО­БЛЕ­МИ ПРИ­РО­ДО­КО­РИ­СТУ­ВА­Н­НЯ

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Економічні Проблеми Природокористування -

УДК 330.8:303:502/504 О. О. В Е К Л И Ч, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, го­лов­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник від­ді­лу еко­но­мі­чних про­блем еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки і ста­ло­го роз­ви­тку ДУ “Ін­сти­тут еко­но­мі­ки при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня та ста­ло­го роз­ви­тку НАН Укра­ї­ни”, бульв. Та­ра­са Шев­чен­ка, 60, 01032, Ки­їв, Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.