Стру­кту­ри­за­ція еко­но­мі­чно­го зби­тку від за­бру­дне­н­ня НПС при еко­си­стем­но­му оці­ню­ван­ні

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Економічні Проблеми Природокористування -

Ро­зро­бле­но ав­то­ром. Стру­кту­ру за об’єкта­ми ви­трат на­ве­де­но від­по­від­но до чин­ної Ме­то­ди­ки оцін­ки зби­тків від на­слід­ків над­зви­чай­них си­ту­а­цій те­хно­ген­но­го і при­ро­дно­го ха­ра­кте­ру:1) втра­ти жи­т­тя і здо­ров’я на­се­ле­н­ня; 2) руй­ну­ва­н­ня і по­шко­дже­н­ня основ­них фон­дів, зни­ще­н­ня май­на і про­ду­кції; 3) втра­ти від не­ви­ро­бле­н­ня про­ду­кції вна­слі­док при­пи­не­н­ня ви­ро­бни­цтва; 4) ви­лу­че­н­ня або по­ру­ше­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь; 5) втра­ти тва­рин­ни­цтва; 6) втра­ти де­ре­ви­ни й ін­ших лі­со­вих ре­сур­сів; 7) втра­ти ри­бно­го го­спо­дар­ства; 8) зни­ще­н­ня або по­гір­ше­н­ня яко­сті ре­кре­а­цій­них зон; 9) за­бру­дне­н­ня атмо­сфер­но­го по­ві­тря; 10) за­бру­дне­н­ня по­верх­не­вих і під­зем­них вод і дже­рел, вну­трі­шніх мор­ських вод і те­ри­то­рі­аль­но­го мо­ря; 11) за­бру­дне­н­ня зе­мель не­сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня; 12) зби­тки, за­по­ді­я­ні при­ро­дно за­по­від­но­му фон­ду; 13) втра­ти біо­сфе­ри (бі­о­рі­зно­ма­ні­т­тя).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.