ЛІ­СО­ВІ РЕ­СУР­СИ: ТА­КСА­ЦІЙ­НІ ПО­КА­ЗНИ­КИ ЇХ ОБЛІ­КУ І ВИ­КО­РИ­СТА­Н­НЯ У СИ­СТЕ­МІ ЕКО­НО­МІ­КИ ЛІ­СО­ГО­СПО­ДАР­СЬКО­ГО МЕ­НЕ­ДЖМЕН­ТУ

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Економічні Проблеми Природокористування -

На­ве­де­но ко­ро­ткий на­рис роз­ви­тку лі­сів­ни­цтва в Укра­ї­ні та йо­го ре­фор­му­ва­н­ня в остан­ні ро­ки. Ро­з­гля­ну­то осно­во­по­ло­жні та­кса­цій­ні тер­мі­ни “ліс”, “лі­со­вий фонд”, “лі­со­ко­ри­сту$ ва­н­ня”. Здій­сне­но їх по­рів­ня­н­ня за опи­сом у кра­ї­нах ко­ли­шньо­го Со­ю­зу РСР і в за­ко­но$ дав­стві ЄЕК/ФАО. До­ве­де­но, що най­більш пра­виль­ним у зем­ле­ко­ри­сту­ван­ні є тер­мін “ліс” в опи­сі ЄЕК/ФАО: “Ліс – це зем­ля”. То­чні­ше – зем­лі лі­со­ві. За­про­по­но­ва­но фор­му$ лу скла­ду лі­со­вих еко­си­стем за окре­ми­ми ком­по­нен­та­ми. Клю­чо­ві сло­ва: де­ре­ви­на; за­пас; зем­ля; ком­по­нент; ліс; си­сте­ма; облік; еко­лог.

Бібл. 4; табл. 1; рис. 3; фор­му­ла 1. UDC 502 – 630.64

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.