ШУЛЬГА О. А.

О. А. ШУЛЬГА, до­цент, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, до­кто­рант ка­фе­дри по­лі­ти­чної еко­но­мії ДВНЗ “Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний еко­но­мі­чний уні­вер­си­тет іме­ні Ва­ди­ма Ге­тьма­на”, просп. Пе­ре­мо­ги, 54/1, 03057, Ки­їв, Укра­ї­на

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents -

– Стра­те­гі­чні на­пря­ми аграр­ної по­лі­ти­ки в Укра­ї­ні

Сфор­му­льо­ва­но те­о­ре­ти­чну кон­це­пцію і за­про­по­но­ва­но мо­дель еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки дер­жа­ви що­до розв’яза­н­ня со­ці­аль­но­o­еко­но­мі­чних су­пе­ре­чно­стей аграр­но­го се­кто­ру на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки. За­про­по­но­ва­но си­сте­му від­по­від­них за­хо­дів. Ви­зна­че­но при­нo ци­пи аграр­ної по­лі­ти­ки, які ма­ють бу­ти до­три­ма­ні дер­жа­вою при про­ве­ден­ні аграр­них ре­форм. Клю­чо­ві сло­ва: аграр­ний се­ктор; від­но­си­ни вла­сно­сті; при­ва­тна вла­сність; су­пе­ре­чo но­сті; еко­но­мі­чна політика; ри­нок зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня; орен­да.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.