– Чо­му зно­ву на­став час по­чи­на­ти спо­ча­тку?

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - News -

До­слі­дже­но змі­ни, які від­бу­ва­ю­ться в еко­но­мі­чній по­лі­ти­ці, ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться від­хо­дом від іде­о­ло­гії нео­лі­бе­ра­лі­зму та еко­но­мі­чно­го ко­смо­по­лі­ти­зму і від­по­від ним пе­ре­хо­дом до по­лі­ти­ки про­те­кціо­ні­зму, за­сно­ва­но­му на прин­ци­пах ре­а­лі за­ції на­ціо­наль­них еко­но­мі­чних ін­те­ре­сів. V. M. H E Y E T S, Professor, Doctor of Econ. Sci., Academician of the NAS of Ukraine, Director of the Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine, Editor$in$chief of the “Economy of Ukraine” journal (Kyiv)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.