Шля­хи та за­хо­ди мі­ні­мі­за­ції го­спо­дар­сько­го ри­зи­ку під­при­єм­ства го­тель­но­го го­спо­дар­ства

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - News -

Скла­де­но ав­то­ром за [10; 11; 12; 13]; The benefits of a hotel risk assessment [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://ehotelier.com/insights/2014/05/28/the benefits of a hotel risk assessment/.

Ви­снов­ки

Не­об­хі­дни­ми умо­ва­ми до­ся­гне­н­ня успі­хів у ді­яль­но­сті під­при­ємств го­тель но­го бі­зне­су, який ха­ра­кте­ри­зу­є­ться під­ви­ще­ни­ми ри­зи­ка­ми, є їх своє­ча­сна іден­ти­фі­ка­ція та оцін­ка, а та­кож ви­зна­че­н­ня, чи ви­прав­дає очі­ку­ва­на до­хі­дність від­по­від­ний ри­зик. Ви­прав­да­ний або допу­сти­мий ри­зик – не­об­хі­дна скла­до­ва стра­те­гії і та­кти­ки ефе­ктив­но­го ме­не­джмен­ту та вдо­ско­на­ле­н­ня си­стем управ лі­н­ня ри­зи­ка­ми, що до­зво­ля­ють ви­яви­ти, оці­ни­ти, ло­ка­лі­зу­ва­ти та про­кон­тро лю­ва­ти їх.

Управ­лі­н­ня ри­зи­ка­ми до­по­мо­же не тіль­ки уни­кну­ти не­га­тив­них на­слід­ків при на­стан­ні ри­зи­ку, але й роз­кри­ти до­да­тко­ві мо­жли­во­сті для сво­го під­при­єм ства. Зро­ста­н­ня вар­то­сті бі­зне­су бу­де ма­кси­маль­ним, якщо ме­не­джмент сфор мує стра­те­гію і по­ста­вить ці­лі для до­ся­гне­н­ня ба­лан­су в трі­а­ді “зро­ста­н­ня ком па­нії – при­бу­тко­вість – ри­зи­ки”, але при цьо­му не­об­хі­дно ефе­ктив­но ви­ко ри­сто­ву­ва­ти на­яв­ні ре­сур­си.

Спи­сок ви­ко­ри­ста­ної лі­те­ра­ту­ри

1. Ма­хо­ви­ко­ва Г.А., Ка­сья­нен­ко Т.Г. Ана­лиз и оцен­ка ри­сков в би­зне­се: уче­бник для ака­де­ми­че­ско­го ба­ка­лав­ри­а­та. – М. : Изда­тель­ство Юрайт, 2015. – 464 с.

2. Boulton R.E., Libert В.D., Samek S.М. Cracking the Value Code: How Successful Businesses Are Creating Wealth in the New Economy. – New York : Harper Business, 2000. – 181 р.

3. За­го­ро­дній А.Г., Во­знюк Г.Л., Смов­жен­ко Т.С. Фі­нан­со­вий слов­ник. – 3 тє вид., випр. та доп. – К. : Зна­н­ня, КОО, 2007. – 1072 с.

4. Ро­гов М. И при­быль, и убыток – от не­о­пре­де­лен­но­сти // РИСК: Рынок. Ин­фор­ма­ция. Сна­бже­ние. Кон­ку­рен­ция. – 1994. – № 3–4. – С. 83–88.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.