УПРАВ­ЛІ­Н­НЯ ЕКО­НО­МІ­КОЮ: ТЕ­О­РІЯ І ПРА­КТИ­КА

ЗАВІДНА Л. Д. – Оцін­ка ри­зи­ку в управ­лін­ні роз­ви­тком го­тель­но­го бі­зне­су

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - News -

УДК 005.334:640.42#043.86 Л. Д. З А В І Д Н А, до­цент, кан­ди­дат сіль­сько­го­спо­дар­ських на­ук, до­кто­рант ка­фе­дри го­тель­но ре­сто­ран­но­го бі­зне­су Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го тор­го­вель­но еко­но­мі­чно­го уні­вер­си­те­ту, вул. Кі­о­то, 19, 02156, Ки­їв, Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.