ФІ­НАН­СИ. ПО­ДА­ТКИ. КРЕ­ДИТ

КУДРЯШОВ В. П. – Ім­пе­ра­ти­ви та ри­зи­ки на­ко­пи­че­н­ня дер­жав­них за­по­зи­чень

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - News -

УДК 336.275.3 В. П. К У Д Р Я Ш О В, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, зав­від­ді­лом дер­жав­них фі­нан­сів На­у­ко­во до­слі­дно­го фі­нан­со­во­го ін­сти­ту­ту ДННУ “Ака­де­мія фі­нан­со­во­го управ­лі­н­ня”, вул. О. Гон­ча­ра, 46/48, 01034, Ки­їв, Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.